АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Різьбові з’єднання

Читайте также:
 1. Віртуальні канали і віртуальні шляхи
 2. Еталонна модель взаємодії відкритих систем
 3. Загальна характеристика валів.
 4. Загальна характеристика муфт.
 5. Засоби сигналізації протоколу PNNI
 6. З’ЄДНАННЯ РЕЗИСТОРІВ
 7. Канати та їх розрахунок.
 8. Керування логічним каналом локальних мереж
 9. Класифікація з’єднання деталей.
 10. Класифікація токарних різців
 11. Клейові з’єднання ОВ
 12. Комірки АТМ

Різьбове з'єднання — роз’ємне нерухоме з'єднання деталей машин за допомогою гвинтової поверхні різі.

Класифікація різьбових з’єднань:

1. За видом різі. У різьбових з'єднаннях використовується метрична і дюймова різь різних профілів в залежності від технологічних завдань з'єднання.

2. Залежно, від призначення різьби і різьбові з'єднання поділяють на три групи:

ü кріпильні;

ü кріпильно–ущільнювальні;

ü спеціальні.

3. За профілем різьби. Контур перерізу різьби в площині, яка проходить через її вісь (вісь гвинта), називається профілем різьби. Розрізняють п’ять основних профілів різьби:

ü трикутна;

ü упорна;

ü трапецоїдна;

ü прямокутна;

ü кругла.

4. За напрямком підйому гвинтової поверхні:

ü права (якщо на видимій частині циліндра (конуса) гвинтова поверхня піднімається зліва направо);

ü ліва (якщо на видимій частині циліндра (конуса) гвинтова поверхня піднімається справа наліво).

5. Залежно від кількості витків, які виходять з основи циліндра, різьби бувають:

ü однозахідні;

ü двозахідні;

ü багатозахідні.

6. За видом різьбових деталей (рис. 5.2):

ü болтове з'єднання;

ü гвинтове з'єднання;

ü шпилькове з'єднання.

 

Болтове з'єднання Гвинтове з'єднання Шпилькове з'єднання

 

Рисунок 5.2 – Різьбові з’єднання залежно від виду різьбових деталей

 

До переваг різьбових з'єднань відносяться:

ü технологічність;

ü взаємозамінність;

ü універсальність;

ü надійність;

ü масовість.

До недоліків різьбових з'єднань слід віднести:

ü само відгвинчування при перемінних навантаженнях, що вимагає застосування спеціальних засобів стопоріння.

ü отвори під кріпильні деталі як різьбові так і гладкі викликають концентрацію напружень у матеріалі скріплюваних деталей.

ü для ущільнення (герметизації) з'єднання необхідно використовувати додаткові технічні рішення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)