АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок фрикційної передачі

Читайте также:
 1. Акустичний розрахунок
 2. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 3. Загальна характеристика черв’ячної передачі.
 4. Зовнішні стіни з дрібнорозмірних елементів – конструктивні рішення; методи забезпечення необхідного опору теплопередачі.
 5. Канати та їх розрахунок.
 6. Обґрунтування форми зв'язку змінних і розрахунок параметрів теоретичної лінії регресії
 7. Перевірка відповідності виплат, що включаються у розрахунок середньої заробітної тати.
 8. Розрахунок виробничої програми в матеріально технічному забезпеченні ВАТ АТП «17164».
 9. Розрахунок втрат на згині оптичного світловоду
 10. Розрахунок гідротранспортеру
 11. Розрахунок густоти перевезень
 12. Розрахунок додаткових витрат, що виникають при роботі в зимовий і літні періоди будівництва

Обертання веденого колеса здійснюється під дією сили тертя, що виникає в зоні контакту колеса при обертанні ведучого колеса:

де — нормальна сила тиску робочих поверхонь коліс;

— приведений коефіцієнт тертя в зоні контакту коліс;

— колова сила у зачепленні;

— сила тертя.

Потрібна сила тертя між котками досягається примусовим притисканням котків відповідною силою F. Якщо сила притискання котків недостатня, то між котками може виникнути проковзування (буксування), що порушує нормальну роботу передачі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)