АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Штифтове з’єднання

Читайте также:
 1. Встановлення з’єднання з Інтернет за ADSL-технологією
 2. Заклепкове з’єднання
 3. З’ЄДНАННЯ РЕЗИСТОРІВ
 4. З’єднання, зміна розмірів та переміщення блоків
 5. З’єднанняконденсаторів
 6. Класифікація з’єднання деталей.
 7. Клейові з’єднання ОВ
 8. Метод паралельного з’єднання шунтів
 9. Обсадні труби та їх з’єднання
 10. Процедура управління базовим з’єднанням
 11. Різьбові з’єднання.
 12. Шпільцове з’єднання

Штифт (нім. Stift) — деталь циліндричної або конічної форми для нерухомого з'єднання деталей, як правило, у строго зафіксованому положенні, а також для передачі відносно невеликих навантажень. Перед тим, як встановити штифт, деталі, які ним будуть з'єднуватися, закріпляють у необхідному положенні, у них просвердлюється та розвертається отвір для штифта, а потім в необхідний отвір вмонтовується сам штифт, який скріплює деталі.

За формою штифти бувають:

ü конічні;

ü циліндричні.

За конструкцією штифти бувають:

ü гладкими;

ü з насічкою чи витисненими рівцями;

ü циліндричні пружинні;

ü вальцьовані зі стрічки.

Циліндричні штифти (рис. 5.3) поміщають в отвори з натягом. У рухомих з'єднаннях циліндричні штифти ставлять з розклепуванням кінців. Недоліком циліндричних штифтів є ослаблення посадки при повторних складаннях і розбірках.

В основному циліндричні штифти застосовують як установчі елементи для покращеної фіксації деталей, що взаємно сполучаються і у тих випадках, коли виникає необхідність захистити з'єднувані деталі від бокових зміщуючих зусиль.

Штифти конічної (рис.5.4) форми встановлюють в наскрізні отвори. У глухі отвори ставлять конічні штифти з різзю. У з'єднаннях, що зазнають вібрацій та ударів, ставлять штифти з розвідним (для фіксації) кінцем. Такі ж конічні штифти застосовують і в з'єднаннях обертових деталей. Конічні штифти мають конусність 1:50. Конічний штифт більш універсальний у порівнянні з циліндричним, так як у зв'язку з особливістю своєї форми може використовувати багаторазово без зменшення точності локалізації деталей.

Циліндричні і конічні штифти виготовляють із конструкційних сталей.

Пружинні штифти (рис. 5.5) мають форму циліндричної трубки, розрізаної уздовж твірної. Їх виготовляють із пружинної сталі з наступною термообробкою. Пружинні штифти вставляють в отвори, які за своїм діаметром менші від діаметра штифта. Надійне з'єднання забезпечується за рахунок сил пружності матеріалу штифта. Багаторазові збирання та розбирання переважно не приводять до помітного ослаблення сили зчеплення.

Штифти з насічками та рівцями (рис. 5.6) відрізняються від гладких штифтів тим, що мають на поверхні рівці та насічки різної форми. При забиванні таких штифтів матеріал що витискається заповнює рівці і додатково чинить опір самовільному рухові штифта. Це і забезпечує підвищену міцність зчеплення. Слід відзначити, що штифти з насічкою чи рівцями допускають багатократний монтаж і демонтаж без ослаблення сили зчеплення. Виготовляють ці штифти з пружинної сталі.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)