АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дурова, Е.П. 9 страница

Читайте также:
 1. I. Перевести текст. 1 страница
 2. I. Перевести текст. 10 страница
 3. I. Перевести текст. 11 страница
 4. I. Перевести текст. 2 страница
 5. I. Перевести текст. 3 страница
 6. I. Перевести текст. 4 страница
 7. I. Перевести текст. 5 страница
 8. I. Перевести текст. 6 страница
 9. I. Перевести текст. 7 страница
 10. I. Перевести текст. 8 страница
 11. I. Перевести текст. 9 страница
 12. Il pea.M em u ifJy uK/uu 1 страница

- Әңгімеге көңіл бөлу;

- Әңгімеге қатысуға қатты алаңдаушылық болса, өзіңді тыныштандыру;

- Тыңдаушы қабылдау теріс әсерін тигізсе, өз сезіміңді жою (антипатия);

- Мүмкіндік болса, әңгіме алдында сөйлеушінің анкетасымен танысу;

- Әңгімелесуші қоятын сұрақтарға алдын-ала дайындалып, оған дайын болу;

Қарым- қатынас орны. Кешенді дайындық іс- шаралары жүргізілген соң, әңгіме орнын дайындау екі жағдайда қанағаттандырылуы керек:

- Ешнәрсе көңіл аудартып, кедергі болмау керек

- Жақсы жарықтандыру, қосалқы материалдар (қосымша ақпарат, ресми және нормативтік құжаттар)

Жихаздарды орналастыру ресми және бейресми жағдайларға байланысты зоналар құр.

Қарым- қатынас стратегиясы мен тактикасын анықтау. Тікелей Қарым- қатынас процесінің алғашқы фазасында әңгімелесуші жеке тұлғаға көп көңіл бөлу, оның мәселелері. Соған байланысты негізгі міндеттерді қалыптастыруға болады:

- Байланыс құру. М: қалай жеттіңіз...

- қарым-қатынас үшін қолайлы атмосфера (мебель, чай, кофе, күлкі)

- көңіл аудару (оның қызығушылын табу)

- әңгімеге деген қызығушылықты ояту (екі жаққа да маңызды)

қарым-қатынас процесінде ең қиыны – тыңдау. Тыңдау манері бойынша адамдардың үш типі бар: зеректі, пассивті, ашушаң. «әңгімелесушіні тыңдау білу» мәселелерін шешуде менеджерге бірнеше ұсыныстар:

- қолда қағаз, карандашсыз телефон шалымына жауап бермеңіз

- көңілді аударатын дүниені ойдан шығару

- берілген ақпараттан ьағалы материал табуды үйреніңі 

112.Хоманс моделі мысалдық жағдайы

Бейресми мен ресми топтар арасында динамикалық қатынастың бар болуын түсіну басшы үшін өте маңызды . Бұл факторға көңіл бөлген ең алғашқы адамдардың бірі Джордж Хоманс болды. Хоманс моделінде қызмет түрлері адамдар орындайтын тапсырмалар деп түсіндіріледі. Бұл тапсырмаларды орындау барысында адамдар бір- бірімен қарым –қатынасқа түседі. Бұл өз кезегінде адамдар арасында оң және теріс эмоциялардың қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл эмоциялар адамдардың болашақта өз қызметін қалай атқаратынына әсерін тигізеді. Бұл модель басқару процесінен бейресми топтардың қалыптасуын көрсетіп қана қоймай осы бейресми топты басқару қажеттілігін көрсетеді. Өйткені топтың эмоциялар тапсырмаларға әрі қарым қатынасқа ,сонымен қатар ресми топтың тиімділігіне әсер етеді. Эмоцияның қасиетіне байланысты олар тиімділіктің артуына немесе төмендеуіне алып келеді. Сондықтан ресми топ басшылық тарапынан құрылмаса да немесе оның толық бақылауында болмаса да оны тиімді басқару керек. Сонда ғана ол өз алдына қойған мақсаттарға жете алады. Бейресми топтармен байланысты қиыншылықтар мен артықшылықтар болады. Бейресми топтарды басқарудағы ең үлкен қиыншылықтардың бірі басшылардың олар туралы жоғары көзқараста болмауы. Кейбір басшылар бейресми топтар бұл басқарудың тиімді болмау себебінен туындады деп ойлайды. Шын мәнісінде бейресми топтардың қалыптасуы қалыпты жағдай және де олар әрбір мекемеде пайда болады.кейбір ресми топтар өздерін өнімді емес ұстауы мүмкін, ол ресми мақсаттарға жетуде кедергі жасайды. Бейресми каналдар арқылы басшылыққа теріс қатынасты қалыптастыратын өсектердің таралуына алып келеді. Осындай контурпродуктивті іс-әрекеттерді басшылықтың өзінің жұмысшыларына деген қатынасына реакциясы болып келеді. Олар өздеріне әділетті емес қарайды деп жауап береді.

‡агрузка...

Эмоция Қызмет

Қарым -қатынас

 

 

А

35.АҚШ пен еуропалық басқару принциптеріне салыстырмалы сипаттама беру.

45.Адамдар арасындағы қарым-қатынастар мектебі.

59.Американдық және жапондық менеджмент ерекшеліктері.

73.А.Маслоудың мотивацияның мазмұндық теориясының сызбасын түсіріңіз.

100.Адамдарға басшылық етудің әдістері.

101.Алғашқы және екінші ретті қызметтер көрсететін кәсіпорындар мысалын келтіру.

 

Ә

55.Әлеуметтік-психологиялық басқару әдісі.

104.Әртүрлі елдерде ұжымдар ішіндегі психологиялық климаттың ерекшеліктерін анықтау.

 

Б

2.Басқару әлеуметтік мектебінің қалыптасуы.

15.Билік және адам факторы әсерлесуін нақты мысалда түсіндіру.

22.Бақылаудың мәні, оның негізгі түрлері. Ұйымдағы бақылау механизмі.

34.Басқару эмпирикалық мектебінің қалыптасуы.

49.Басқару ғылыми мектебінің қалыптасуы.

56.Бақылаудың адамдарға теріс әсерін нақты мысалда көрсету.

67.Басқарушылық шешімдер түрлерін сипаттап, жіктеу жасаңыз.

69.Басқарудың экономикалық әдістері.

71.Басқару деген не?

76.Бейресми ұйымдардың құрылуы себебін анықтау жолдары.

82.Бейресми топтарға кіру себептері.

85.Басқару ғылымының жалпы модельдері.

90.Бюрократиялық басқару стилі.

94.Басшы деген кім? Басшының функциялары.

96.Басқарудың ғылыми мектебі (немесе сапалық тәсіл).

98.Басшы мен бағынушылар билігінің балансын құру.

105.Басқарудың объекті мен субъекті. Басқарушы еңбегінің пәні, өнімі мен құралдары.

 

Г

108.Г.Фордтың басқаруға қосқан үлесі.

 

Ғ

5.Ғылыми пән ретіндегі басқару эволюциясы.

57.Ғылыми басқару әдістері.

93.Ғылыми басқару мектебі (1885-1950).

 

Д

38.Дельфа, «ми шабуылы» техникаларын қолдану арқылы шешім қабылдау моделін құру.

60.Д.Макгрегор Х және Y теорияларына сипаттама.

 

И

16.Индикативтік жоспарлау түсінігі.

 

Ж

23.Жетекшілік ету: билік және ықпал ету.

28.Жоспардың негізгі жіктелуі.

77.Жетекші және оның менеджерден айырмашылығы.

95.Жетекшіліктің автократтық, демократтық, либералдық стильдеріне салыстырма жүргізу.

 

 

З

24.Заманауи менеджердің негізгі басқарушылық рольдері.Жағдайлық мысалда.

26.Заманауи жетекшінің имиджі.

 

К

41.Курт Левин басшылық стилі мысалында

53.Келіссөз жүргізу әдістерін көрсетіңіз.

54.Коммуникациялар. Коммуникациялар процесі. Басқару тиімділігі.

106.Коммуникациялар түрлері. Әңгімелесу типтері.

 

Қ

32.Қарым қатынас құру элементтерін сипаттау.

39.Қарым-қатынас формалары.

109.Қажеттілікттер ұғымы, оның түрлері.

111.Қарым- қатынасты ұйымдастыру технологиясы

 

Л

29.Лидерлік типтері: жеке қасиеттер тұрғысындағы мінез-құлықтық және ситуациялық әдістер.

 

М

1.«Менеджмент және менеджер» түсінігі

17.Менеджмент мектептері ерекшеліктері.

20.Менеджер тәжірибесіндегі шешімдерді ұйымдастыру.

58.Менеджерге қойылатын талаптар.

84.Мәселені тиімді шешудің кезеңдері.

99.Менеджмент және кәсіпкерлік.

107.Маслоу,Мак Клелланд, Герцбергтің мотивацияның мазмұндық теориясын салыстыру.

 

 

Н

11.Норма және нормативтер түсінігі.

47.Нақты мысалда өз басшыңыздың беделін анықтау.

 

Ө

12.Өз ұйымыңызда әңгімелесу процесін басқару.

42.Өкілеттіліктер және билік.

50.Өзіңіздің кәсіби даму бағдарламаңызды құру.

70.Өз басшыныңыздың басшылық стилін анықтау.Түсініктемелер беру.

75.Өзін-өзі басқару түсінігі.

78.Өз ұйымыңызда күту және әділеттілік теориясын қолданып көру. Алынған нәтижелерді талқылау.

 

П

6.Портер-Лоулер моделін түсіру.

37.Персоналдың кәсіби дамуы мен қозғалысы

51.Персоналды бағалау әдістеріне сипаттама.

62.Паушалды тур ерекшеліктерін анықтау.

 

Р

65.Ресми және бейресми топтар.

 

С

14.Стратегиялық жоспарлаудың мәні функциялары және тиімді жақтары.

21.Стрестік жағдайларды басқару жолдары.

43.Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері. Сыртқы және ішкі ортаны бағалау және талдау.

72.Стратегияның мәні. Оның түрлері.

81.Стратегиялық жоспарды құрастырудың әдістері.

86.Стрестің табиғаты. Стресстік реакция моделін ойластырып, түсіндіру.

102.Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері. Ішкі ортаны бағалау және талдау.

 

Т

3.Тейлоризм қағидаларын талдау (тәжірибедегі қолданысы)

18.Туристік ұйымдағы коммуникациялық процесс сызбасын түсіру.

31.Тиімді жоспарлау .

36.Туристік ұйымда бақылау жүргізу түрлері

44.Туристік тақырыпта клиентпен қарым-қатынас моделін құру.

46.Табыстау, өкілеттілік табыстау түрлері.

63.Туристік фирма персоналын басқару.

68.Туркәсіпорын түсінігі, оның мақсаты.

88.Туристік ұйымның жоспарлаудағы ішкі ортасын талдау

103.Туристік ұйымның жұмысын ұйымдастыру тәсілдері.

 

Ұ

4.Ұйымның сипаты.

8.Ұйымдастыру функциясы кезеңдері.

13.Ұйымның күшті және әлсіз жақтарын басқарушылық зерттеу.

25.Ұйым жетекшісі. Билік және ықпал ету.

40.Ұйымдастыру жүйе ретінде.

52.Ұйымдастырушылық-басқарушылық басқару әдісі.

74.Ұйымдастырушылық құрылым типтеріне сипаттама беру.

87.Ұйым құрылымы және оны құрастырудың тәсілдері.

97.Ұйым жетекшісі. Билік және ықпал ету. Билік формалары.

 

Ү

79.Үлестіру-ұғымы, элементтері, міндеттері.

 

Ф

7.Функция түсінігі, оларды жіктеу.

 

91.Формальді және формальді емес ұжымдар қалыптасуының механизмі.

 

Х

112.Хоманс моделі мысалдық жағдайы

 

Ш

10.Шешімдерді қабылдау: процесс, шешімдердің типтері, шешімдер қабылдаудың үлгілері мен әдістері.

30.Шиеленіс түрлері және оларды шешудің жолдары.

48.Шешім қабылдау мазмұны мен түрлері.

66.Шешім қабылдау процесі, оның әдістері.

80.Шиеленістің төрт типінің біріне жағдайлық мысалда сипаттама беру.

 

Х

83.«Хоторн әсері» әдісі нақты жағдайда қолдану

 

І

9.Іскерлік жиылыстар жіктемесін келтіріңіз.

27.Іскерлік әңгімелесулер: сөйлесу өнері. Нақты мысалда.

33.Іскерлік келіссөздер.

64.Іскерлік жиылысты жүргізу технологиясын өңдеу.

110.Іскерлік әңгімелесулер мен кеңестерді өткізу технологиясы сызба түсіру.

 

Ы

19.«Ынталандыру» түсінігінің мағынасы мен эволюциясы.

61.«Ынталандыру» түсінігінің мағынасы мен эволюциясы.

89.Ынталандырудың саяхат мотиві топтары бойынша нақты жағдайлық мысал келтіру.

92.Ықпал ету түрлерін қолдану арқылы менеджердің бағынушыға әсер ету моделін өңдеу.

 

Дурова, Е.П.

Д 844 Маркетинг [Текст]: метод. указ. к выполн. курс. раб. / Е.П. Дурова П.В. Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2013. – 49 с.

 

 

Изложено содержание курсовой работы по маркетингу, приведены необходимые теоретические методы по анализу и прогнозу рыночной деятельности и варианты заданий.

Методические указания предназначены для студентов высших учебных заведений, обучающихся очно и заочно по специальностям 080502.65 – «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 080507.65 – «Менеджмент организации», 050501.65 - «Профессиональное обучение (экономика и управление)» и направлениям 080100.62 – «Экономика», 080200.62 – «Менеджмент», 051000.62 - «Профессиональное обучение». Могут быть использованы также в процессе дипломного проектирования.

Ключевые слова: маркетинг, рынок, товар, потребитель, конкурент, доверительный интервал, статистический анализ.


Введение

 

Курсовая работа по маркетингу посвящена анализу и прогнозу рыночной деятельности, а также изучению основных объектов рыночной деятельности. Основная цель курсовой работы в формировании у студентов навыков маркетинговой деятельности. В процессе выполнения курсовой работы студент получает знания и навыки, необходимые для дипломного проектирования.

Курсовая работа оформляется в соответствие с требованиями, изложенными в правилах оформления текстовых документов в учебном процессе [1].

Для выполнения курсовой работы необходимо получить задание от руководителя, бланк задания приведен в приложении. Задание 1- 5 требует расчета основных показателей, характеризующих текущее состояние рынка.

На основе результатов расчета необходимо сделать выводы.

При выполнении заданий 1 – 5 использовать теорию анализа рынка приведенную в разделе 2 данных методических указаний.

При выполнении заданий 7-10 использовать теорию прогноза рыночной ситуации приведенной в разделе 3 данных методических указаний.

При выполнение заданий 11-14 используют указания по выполнению каждой задачи.

Данные для выполнения курсовой работы согласно выданным вариантам заданий, приведены в разделе 4.


1 Методические указаниия

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.025 сек.)