АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формування комунікативної компетенції

Читайте также:
 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. IV. Формування навчальних умінь та навичок
 3. V. Формування навчальних умінь та навичок.
 4. VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 5. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 6. А. С. Макаренко про програму формування особистості
 7. Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль людини у створенні передумов формування травмонебезпечних ситуацій.
 8. Б. Лікування на стадії формування жовчних каменів : за схемою А, літолітики призначаються протягом 12-24 місяців.
 9. Білет № 16. Обгрунтуйте розповідь учителя, як метод формування природничих знань
 10. Біржовий механізм ціноутворення. Формування цін на біржі. Структура елементів біржової ціни. Сутність та правила біржового котирування.
 11. В.Формування кісткової тканини
 12. Важко оцінити, наскільки реформування податку з доходів

а) Презентація нової лексики.

Communication Box: How to express concern. CD 2, track 22, SB p. 223

Учні прослуховують вислови й мовні звороти, записані на диску, а потім читають один за одним по слову. Перекладають за допомогою вчителя.

I’ve been wondering if ... — Я поцікавився (-лася), якщо (чи)...

There's plenty worth seeing in ..., but I'm not sure if ... — Багато чого варто побачити в..., але я не впевнений (-на), якщо (чи)...

It's a matter of concern because of... — Це підстава для хвилювання, тому що...

You probably know that... saw the worst of ... — Ти, мабуть, знаєш, що ... впало найгірше з ...

Perhaps one of the first things that strikes the visitor to ... is the way... — Можливо, одна з найголовніших речей, що приведе відві­дувача до... це шлях ...

Are you thinking what I'm thinking? — Ти думаєш про те саме, що і я?

That's sad, but I guess ... — Це сумно, але я припускаю ...

One thing I'm learning is that... — Одна річ, яку я знаю напевно, це ...

However, this has not always been the case. — Однак, це не завжди було так.

That's the best way to ... — Це найкращий спосіб ... Then I seem to know ... — Тоді я, здається, знаю ...

 

b) Активізація нової лексики.

Північна Ірландія (англ. Northern Ireland) — це частина Об'єдна­ного Королівства площею 13 460 км2 зі столицею Белфаст. Склада­ється з 6 графств (Антрім, Арма, Даун, Лондондеррі, Тайрон і Фермана), що формують частину північної провінції Ольстер.

Утворення Північної Ірландії датується 3 травня 1921 р. на підставі документу "Government of Ireland Act" (1920).

Північна Ірландія багато років була ареною гострого етно-полі-тичногю конфлікту між «націоналістами»-католиками і «юніоніста-ми »-протестантами. Націоналісти виступали за політичне приєднання Північної Ірландії до решти Ірландії, а юніоністи, яких у Північній Ірландії більшість, хотіли залишитися у складі Об'єднаного Королів­ства. Загалом, юніонісіти вважають себе британцями (або «ольстер-цями%), а націоналісти — ірландцями, хоча ці відмінності не одно­значні. З моменту підписання Белфастської угоди (так звана «Угода в Страсну п'ятницю») у 1998 р. більшість напіввійськових формувань, що брали участь у боротьбі, припинили військові дії.Лондондеррі або Деррі (англ. Londonderry, Derry; ірл. Doire) — історичне графство і округ на півночі Ірландії. Входить до складу провінції Ольстер на території Північної Ірландії. Столиця і найбіль­ше місто — Лондондеррі.

 

Go Ahead! SB p. 224

Look at the map of Ireland and say into what two parts it is divided as the result of the Anglo-Irish conflict of 1918-1921. How do you think the division of the island influence^ the lives of people there?

 

Express Yourself! SB p. 225 (a)

Read and learn how to express concern. Look at the pictures and fill in the mini-dialogues.

1) —There's plenty worth seeing in Northern Ireland, but I'm not sure if I should go there now.

— Are you thinking what I'm thinking?

— Yeah, it's a matter of concern, because of the conflict that has raged for years.

2) — You probably know that Belfast saw the worst of the troubles in Ireland.

— That's sad, but I guess the situation is much more stable now.

3) — Perhaps one of the first things that strikes the visitor to Londonderry is the way the people speak.

—- One thing I am learning is that all people across Britain aren't the same.

4) — The relationships between Catholic and Protestant groups are
becoming more tolerant and friendly.

— However, this has not always been the case.

5) — At the beginning part of the twenty first century people in Northern Ireland began to make changes in their own minds.

— That's the best way to breakdown the walls of conflict

 

Express Yourself! SB p. 227 (b) Read and respond, expressing concern.

 

Express Yourself! SB p. 227fc) Read and give the context to

1) — Most of Northern Ireland's attractions are safe for children.

— However, this hag not always been the case.

2) —- More and more tourists are coming to Londonderry to nosy around.

— Yeah, it's a matter of public concern.

3) — Northern Ireland has been for many years the site of a violent conflict.

‡агрузка...

— One thing I am learning is that a new generation is growing up in Northern Ireland, free from the fear of violence.

4)— The country's turbulent past still resonates today.

— That's sad.

5) — The best way to break down the walls of conflict is to learn to live together.

— I guess people in Northern Ireland began to make changes in their own minds.

6) — The relationships between Catholic and Protestant groups are be-
coming more tolerant and friendly.

— That's the best way to learn to live together.

7) — There's plenty worth seeing in Northern Ireland, but I'm not sure
if I should go there now.

— Are you thinking what I'm thinking?

8) — You probably know that Belfast saw the worst of the troubles in
Ireland.

— However, the situation is much more stable now.

 

c) Тренування навичок письма. Express Yourself! WB p. 108 (a)

Look at the facial expressions of the teenagers in the pictures and guess how each of them expressed concern. Label these pictures with he sentences from the box.

Are you thinking what I'm thinking? However, this has not always been the case.
That's sad, but I guess the situation is much more stable now. One thing I'm learning is that all peop­le across Britain aren't the same.

 

Express Yourself! WB p. 109 (c)

Compose micro-dialogues according to the following communicative tasks.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)