АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дістервег

Читайте также:
  1. Дидактика як складова педагогічного знання
  2. Основні принципи навчання
  3. ПЕРЕВІРТЕ ВАШІ ЗНАННЯ
  4. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання

(для студентів денної форми навчання)

 

 

Робочий зошит

 

студента (ки)_________________

групи _______________________

 

 

Тернопіль – 2011


 

“Фінансовий ринок”комплексне практичне індивідуальне завдання для студентів денної форми навчання.

 

Автор: Олег Орестович Луцишин, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

 

 

© Луцишин О. О., 2011.

 


Не в кількості знань полягає освіта,

а в повному розумінні і вмілому застосуванні усього того, що знаєш.

Дістервег

 

Фінансовий ринок в Україні знаходиться на етапі становлення, так само як і інші складові ринкової інфраструктури. Складні та суперечливі трансфор­маційні процеси, що відбуваються в Україні усе ж таки, в кінцевому рахунку приносять певні позитивні результати та зрушення в економіці, окрім цього, варто згадати і про проблеми та стратегічні вектори фінансової реструктуризації в Україні, що у значній мірі, торкнулися реформування структури засад функціонування фінансової системи держави. Адже перехід до ринкових відносин вимагав кардинальних змін у її побудові, особливо щодо розбудови тих сегментів фінансової системи, передусім фінансового ринку, котрі властиві ринковій економіці.

У результаті проведених змін в Україні створена дворівнева банківська сис­те­ма, активізується діяльність небанківських фінансово-кредитних уста­нов, працюють фондові біржі та позабіржова система, поступово збільшу­єть­ся довіра до фінансових інструментів (базових та похідних цінних паперів), роз­ви­ваються існуючі і започатковують діяльність нові страхові компанії тощо. Однак темпи розвитку фінан­со­вого ринку в Україні стри­му­ють­ся некоординованими діями різних гілок влади, нестійким і недоско­на­лим законодавством, „зарегульо­ваною” податковою системою, повільним розвит­ком середнього приватного бізне­су та іншими факторами.У розвиненому суспільстві фінансові послуги мають не менше значен­ня, ніж виробництво. Найбільш динамічно розвивається той сегмент сфери послуг, який пов’язаний із задоволенням потреб суспільного виробництва та споживання, і зокрема, фінансово-кредитне обслуговування, страхові послу­ги, інформаційне і бухгалтерське обслуговування. В умовах, що склалися, дуже важливе значення має глибоке усві­дом­лен­ня еко­­номічної природи й суті фінансів, їхньої об’єктивної необхід­ності, зв’­язку з ін­­шими економічними категоріями і ролі в економічній системі держави. На їх ви­користанні ґрунтується більшість інструментів ринкового господарювання: опо­даткування, ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, системи еко­но­мічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяль­ність, фі­нан­совий ринок, страхування, банківська діяльність тощо. З урахуванням за­ко­но­мірностей функціону­ван­ня фінансів і фінансової системи, формується еко­но­міч­на політика держави загалом і її фінансова політика зокрема, здійснюється дер­жавне регулю­ван­ня усіх сфер економічного життя суспільства.

У зв’язку з цим, вивчення дисципліни “фінансовий ринок” є необхідною умовою під­готовки сучасних спе­­ці­­алістів, які повинні володіти всіма ас­пектами фінансо­вої науки, вміло використовувати їх у практичній діяль­ності.

Хай щастить Вам, шановні студенти!


Загальний обсяг 108 годин, кількість кредитів ECTS – 3 (форма навчання – денна; напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»; фахові спрямування: «Страхування», «Фінанси суб’єктів госпо­дарю­ван­ня»; залікових модулів – 5; змістовних модулів – 2; підсумковий контроль – екзамен).

 

Назва теми Кількість годин
Лекції Практичні заняття+ІРС Самостійна робота
Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи функціонування фінансового ринку
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції, призначення, основи організації та роль в економіці.
Тема 2. Становлення, розвиток та регулювання фінан­со­во­го ринку.
Тема 3. Трансформація локальних фінан­со­вих ринків у глобальний. Валютний ринок.
Тема 4. Грошовий ринок та ринок капіталів.
Тема 5. Фінансові посередники та їх фун­кції.
Змістовий модуль 2. Фінансові інструменти та операції фінансового ринку
Тема 6. Цінні папери як головний інстру­мент фінансового ринку. Ринок похідних фінансових інструментів. 2/2
Тема 7. Ціноутворення на фінансовому рин­ку. Ціна капіталу.
Тема 8. Фінансові та валютні ризики.
Тема 9. Фондові індекси.
Тема 10. Фондова біржа та біржові операції. 2/2
Разом 24/4

 

‡агрузка...

Загальний обсяг 72 годин, кількість кредитів ECTS – 2 (форма навчання – денна; напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»; фахове спрямування: «Фінанси»; залікових модулів – 4; змістовних модулів – 2; підсумковий контроль – екзамен).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)