АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для засвоєння матеріалу. 1. Ринковий гравець придбав опціон на купівлю акцій через 60 днів за ціною 75 грн

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. II. Закріплення вивченого матеріалу
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 7. II. Сприйняття нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Вивчення нового матеріалу
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 12. V. Закріплення вивченого матеріалу

 

1. Ринковий гравець придбав опціон на купівлю акцій через 60 днів за ціною 75 грн. за акцію. Премія за купівля опціону колл становить 1 грн. за акцію. Пакет акцій який має придбати компанія становить 5 000 акцій. Розрахуйте прибуток/збиток покупця при наступному рівні цін на момент придбання акцій: а) 79 грн. за акцію; б) 74 грн. за акцію.

2. Ринковий гравець придбав опціон на продаж через 45 днів акцій за ціною 100 грн. за акцію. Премія опціону пут становить 2 грн. за акцію. Пакет акцій який має продати компанія становить 3 000 акцій. Розрахуйте прибуток/збиток по трансакції при наступному рівні цін на момент виконання опціону: а) 105 грн. за акцію; б) 97 грн. за акцію.

3. Ринковий гравець продає одночасно на одні і ті ж акції call-опціон за ціною 50 грн. за акцію з премією 2 грн. за акцію і put-опціон за ціною 50 грн. за акцію з премією 1,2 грн. за акцію. Термін виконання опціонів через 30 днів. Пакетна пропозиція становить 5 000 акцій. Розрахуйте сукупний дохід від продажу опціонів; прибуток/збиток по трансакціях при наступному рівні цін на момент виконання опціонів: а) 48 грн. за акцію; б) 54 грн. за акцію.

4. Ринковий гравець купляє call-опціон з ціною виконання 100 грн. за акцію – премія 0,9 грн.; та put-опціон, на ці ж акції, з ціною виконання 94 грн. за акцію – премія 1,3 грн. Термін виконання опціонів через 60 днів. Пакетна пропозиція становить 8 000 акцій. Розрахуйте сукупний дохід від продажу опціонів; прибуток/збиток по трансакціях при наступному рівні цін на момент виконання опціонів: а) 98 грн. за акцію; б) 104 грн. за акцію.

5. Біржовий гравець «бик» розраховуючи на підвищення курсу акцій купує call-опціон з ціною виконання 100 грн. за акцію і премією 0,5 грн. за акцію. Одночасно продаючи такий же call-опціон з ціною виконання 135 грн. за акцію і премією 1 грн. за акцію. Термін виконання опціонів через 90 днів. Пакет акцій по опціонах становить 3 000 акцій. Розрахуйте первинний внесок у виконання спреда; визначте стратегію поведінки гравця на ринку та розрахуйте його прибуток/збиток при наступному рівні цін на момент виконання опціонів: а) 112 грн. за акцію; б) 105 грн. за акцію; 97 грн. за акцію.

6. Розрахуйте ринкову вартість акцій за умови, що дивіденди які виплачуються даною компанією становлять 22% річних, середньозважена дохідність за банківськими депозитами знаходиться на рівні 17% річних.7. Розрахуйте балансовий курс акцій підприємства, якщо власний капітал підприємства характеризують такі наведені в балансі дані, тис. грн.:

Актив Пасив
1. Необоротні активи 1300 2. Оборотні активи 750 1. Статутний капітал 750 2. Додатковий вкладений капітал 350 3. Інший додатковий капітал 150 4. Нерозподілений прибуток 50 5. Вилучений капітал (480) 6. Зобов’язання 750
Баланс 2050 Баланс 2050

8. Стабільний середньорічний чистий прибуток підприємства становить 120 тис. грн., ставка капіталізації – 15 %, статутний капітал – 700 тис. грн. Розрахуйте курс акцій, визначений за методом капіталізованої вартості.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)