АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичне заняття 10

Читайте также:
 1. Відкрите заняття проводилося у зв’язку з участю у конкурсі на посаду доцента кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу.
 2. Друге заняття
 3. Друге семінарське заняття – 2 години
 4. Друге семінарське заняття – 2 години
 5. Друге семінарське заняття – 2 години
 6. Друге семінаське заняття – 2 години
 7. ЗАГАЛЬНІ Методичні рекомендації до вивчення тем, що виносяться на семінарські заняття та на самостійну роботу.
 8. Заняття
 9. Заняття
 10. ЗАНЯТТЯ 1
 11. Заняття 1
 12. Заняття 1-2

Фондова біржа та біржові операції.

План

1. Сутність фондової біржі, її види та функції

2. Правила фондової біржі

3. Операції фінансового ринку

4. Фінансові ф’ючерси: суть і структура ф’ючерсної операції

5. Взаємозв’язок між ринками прямих банківських кредитів і рин­ками облігацій. Фінансові операції на цих ринках

   
 
 
 

 


Проблемні питання для дискусії:

Þ Необхідність функціонування фондової біржі, як специфічного інфраструктурного інституту фінансового ринку?

Þ Яким законам та правилам повинна підпорядковуватись фондова біржа у своїй діяльності?

Þ Ефективність проведення фінансових операцій на фінансовому ринку?

Þ Хто отримує більше вигод від існування фондового ринку?


Завдання для самостійної роботи (перевір засвоєний матеріал)

 
 

 


Назвіть типи фондових бірж, які у світовій практиці виділяють за правовим статусом:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     
 
 
   

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)