АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 4.3

Читайте также:
 1. C) Любой код может быть вирусом для строго определенной среды (обратная задача вируса)
 2. БУДУЩЕЕ – ПЕРЕД ВАМИ СТОИТ НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА. В ОДИНОЧКУ ВЫ С НЕЙ НЕ СПРАВИТЕСЬ.
 3. Вопрос 10. Задача
 4. Вопрос 18. Задача
 5. Вопрос 24. Задача
 6. Вопрос 26. Задача
 7. Вопрос 36. Задача
 8. Вопрос 38. Задача
 9. Вопрос 40. Задача
 10. Вопрос 42. Задача
 11. Вопрос 6. Задача
 12. Задача 1

Банківська установа “Кредит-Фест” залучає кошти для кредитування на внутрішньому фінансовому ринку за ставками 12% на термін 3-6 місяців, 14% на термін 9-12 місяців та 16% на термін більше одного року. Кредитний портфель банку становить 1.000.000.000,00 грн. Водночас банк “Кредит-Фест” має можливість залучити кошти на міжнародних ринках у вигляді валютних кредитів за ціною 8% у доларах США та 7% у євро. Відомо, що ситуація на валютному ринку є доволі стабільною, однак усі інвестиції банк “Кредит-Фест” здійснює виключно у національній валюті, а на внутрішньому ринку валютні ризики складають орієнтовно 5% за доларом США та 6% за євро. Курс EUR/UAH становить 11,58, курс USD/UAH становить 8,05. Знайти: Збалансований депозитний портфель банку за зобов’язаннями; Прибутковість банківської установи від залучення ресурсів на зовнішніх ринках; Оцінити доцільність та ризиковість проведення валютних запозичень; Критичну межу курсу, при якому залучення коштів буде ще вигідним.

 
 


Розв’язання.

 


Тести


1. Ціна грошового капіталу на фінансовому ринку визначається:

 а) співвідношенням між попитом та пропозицією довгострокових зобов’язань;

 б) співвідношенням між попитом та пропозицією грошових коштів;

 в) співвідношенням між попитом та пропозицією ЦП:

 г) обсягом пропонованих грошових ресурсів.

 

2. Грошовий ринок це:

 а) сегмент фінансового ринку, на якому здійснюються короткострокові депозитно-позичкові операції, обслуговується рух оборотних коштів підприємств та організацій, короткострокових коштів банків, установ, громадських організацій, держави та населення;

 б) сегмент фінансового ринку, на якому здійснюються операції з готівкою;

 в) сегмент фінансового ринку, на якому здійснюються депозитно-позичкові операції, які супроводжуються рухом готівкових ресурсів; обслуговується чекові рахунки підприємств, організацій, держави та населення; функціонує міжбанківський ринок;

 г) сегмент фінансового ринку, на якому здійснюються усі грошово-розрахункові операції через банківські установі та ринок готівкових грошей.

 

3. Пасивні операції фінансових установ це:

 а) операції які не супроводжуються значними витратами та направлені на формування самого стабільного ресурсного джерела фінансової установи; б) формування ресурсної бази фінансової установи, необхідної понад власний капітал для забезпечення нормальної діяльності, ліквідності та одержання доходу;

 в) формування власного капіталу для забезпечення нормальної діяльності, ліквідності та одержання доходу;

 г) формування короткострокової, диверсифікованої та гнучкої ресурсної бази фінансової установи на відкритому фінансовому ринку.

 

4. Активні операції – це:

 а) інвестиції фінансових установ власних та залучених коштів у фінансові інструменти грошового ринку та ринку капіталів на зовнішніх ринках з метою одержання доходу та забезпечення своєї ліквідності;

 б) розміщення фінансовими установами власних та залучених коштів з метою одержання доходу та забезпечення своєї ліквідності;

 в) розміщення вільних фінансових ресурсів у інструменти ринку цінних паперів, які приносять дохід;

 г) операції, які супроводжуються комісійною винагородою, як правило в момент укладення відповідних угод.

 

5. Грошовий ринок поєднує такі складові:

 а) готівковий, кредитний і валютний ринки;

 б) готівковий і валютний ринки та ринок цінних паперів (термін погашення по яких до 1 року);

 в) обліковий, міжбанківський і валютний ринки;

 г) кредитний, міжбанківський і валютний ринки.

 


6. Угоди про зворотній викуп це:

 а) РЕНО;

 б) РЕКО;

 в) РЕПО;

 г) РЕЗО.

 

7. Євроринок це:

 а) європейський ринок позичкових капіталів, на якому операції по кредитах і позиках здій­сню­ються у європейській валюті, відмінній від валюти країни, в якій знаходяться банк, що проводить ці розрахунки;

 б) міжнародний ринок позичкових капіталів, на якому операції по кредитах і позиках здій­сню­ють європейські банки у валютах країн нерезидентів;

 в) міжнародний ринок позичкових капіталів, на якому операції по кредитах і позиках здій­сню­ються у євродоларах банками країн Європи;

‡агрузка...

 г) міжнародний ринок позичкових капіталів, на якому операції по кредитах і позиках здій­сню­ються у євровалютах – валютах, відмінних від валюти країни, в якій знаходяться банки, що проводять ці розрахунки;

 

8. Іноземні облігації це:

 а) цінні папери, випущені нерезидентом у національному фінансовому центрі і виражені в національній валюті;

 б) цінні папери, випущені резидентом у національному фінансовому центрі для продажу для нерезидентів;

 в) цінні папери, випущені нерезидентом у міжнародному фінансовому центрі і виражені в іноземній валюті;

 г) цінні папери, випущені для розміщення виключно на міжнародних торгівельних площадках.

 

9. Коли виник ринок єврооблігацій:

 а) на початку 90-х років ХХ ст.;

 б) на початку 80-х років ХХ ст.;

 в) на початку 70-х років ХХ ст.;

 г) на початку 60-х років ХХ ст.

 

10. Які види цінних паперів обертається на ринку міжнародних облігацій:

 а) іноземні облігації та доларові облігації;

 б) іноземні облігації та єврооблігації;

 в) іноземні облігації та азійські бонди;

 г) єврооблігації та доларові облігації.

 

 
 


Рекомендована література до теми:

1. Любкіна О.В. Фінансові ринки у контексті глобалізації // Фінанси України. – 2005. – №9. – С.122- 128.

2. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових рин­ків. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

3. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

4. Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок. – К.: Феникс, 1998. – 130 с.

5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Знання-Прес – 2002. – 535 с.


 
 


ЗАДАЧІ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)