АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функції цінних паперів та грошей

Читайте также:
 1. А) Фінанси – це відносини, а не гроші. Із зміною грошей фінансові відносини не змінюються.
 2. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 3. Банківська система. Процес «створення» банківських грошей.
 4. Будова та функції кишечника
 5. Бухгалтерський облік бланків цінних паперів
 6. Вартості грошей
 7. Вбудовані елементарні математичні функції
 8. Види і функції соціальних інститутів
 9. Види, форми і функції культури
 10. Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал
 11. Визначення мови та її функції.
 12. Вимірювання кількості грошей.

       
   
 
 

 

       
   
 
 


     
 
 
   


Ознаки та класифікація цінних паперів за типами:

 
 


 
 


Назвіть основні передумови випуску акцій:

– _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________;

– _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________;

– _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

– _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________;

– _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________;

 
 


Основні права власників акцій

       
 
 
   


Права власників простих акційПрава власників привілейованих акцій

       
   
 
 
 
   


Цикл існування облігацій

       
 
 
   

 


Види покриття по облігаціях

 
 


Класифікація облігацій, що емітуються

 
 

 
 


Зазначте функції ОВДП:

* _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________;

* _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;* _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

* _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


 

Дайте характеристику видів ощадних сертифікатів:

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

‡агрузка...

 

 
 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)