АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для засвоєння матеріалу. 1. Компанія «Олкомп» емітує дисконтні облігації з номінальною вартістю 5 000,00 грн

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. II. Закріплення вивченого матеріалу
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 7. II. Сприйняття нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Вивчення нового матеріалу
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 12. V. Закріплення вивченого матеріалу

 

1. Компанія «Олкомп» емітує дисконтні облігації з номінальною вартістю 5 000,00 грн. і терміном погашення 180 днів. Ціна реалізації облігацій становить 4 550,00 грн. Розрахуйте дохідність дисконтних облігацій.

2. Інвестор придбав облігації за ціною 800,00 грн. за облігацію, з комісією придбання 3 грн. за облігацію з терміном погашення через 1 рік. Через фінансову необхідність інвестор пред’являє дані облігації до продажу достроково – через 180 днів. Емітент облігацій погоджується викупити облігації по 720,00 грн. за штуку з комісією 2 грн. Розрахуйте дохідність інвестора з розрахунку на кожну облігацію.

3. Інвестиційна компанія «Альфа-капітал» придбала купонні облігації з номіналом 8 000,00 грн. та виплатою по купонах щокварталу. Купонні платежі становлять 370,00 грн. Розрахуйте дохід інвестиційної компанії за купонними облігаціями на момент їх погашення.

4. Підприємство «Авенір» залучає кредит в банку під 19% річних. Витрати по оформленню кредиту разом з комісійними банку становлять 2%. Розрахуйте вартість залученого капіталу для підприємства у форму банківського кредиту.

5. Підприємство «Галичина» придбаває на умовах лізингу сільськогосподарську техніку загальною вартістю 1 500 000,00 грн. Річна ставка по лізинговому контракту складає 7% річних. Термін корисного використання становить 5 років. Рівень витрат по фінансовому лізингу становить 3,5%. Розрахуйте вартість капіталу, залученого на умовах фінансового лізингу.

6. Підприємство «Хортиця» має кредиторську заборгованість в сумі 2 500 000,00 грн. При умові оплати живими грішми знижка при розрахунку в період до 7 днів складає 3%, до 14 днів – 2%. Однак постачальник товару погоджується до оплати прийняти вексель з строком покриття через один рік, ставка вексельного відсотка становить 19% річних. Розрахуйте вартість товарного кредиту у формі довгострокової відстрочки платежу.

7. Позика в сумі 1 000 000,00 грн. на 5 років передбачає такий порядок нарахування відсотків: перший рік 16% річних; на другий рік 17% річних; третій рік – перші півроку – 16% річних; другі півроку – 18% річних; на четвертий рік – перші півроку – 18% річних; другі півроку – 19% річних; на п’ятий рік – перший квартал – 19%; другий квартал – 21%; третій квартал – 22% і четвертий квартал – 24% річних. Визначити розмір виплат після завершення позики та суму процентів на позику при базі розрахунку 365/365.
Практичне заняття 8

Фінансові та валютні ризики.

План

1. Поняття та класифікація фінансових ризиків

2. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку

3. Методи управління фінансовими ризиками

4. Проблеми, форми та класифікація валютних ризиків

5. Методи управління валютними ризиками

   
 
 
 

 


Проблемні питання для дискусії:

Þ У чому полягає суть фінансових ризиків?

Þ Характеристика методів управляння фінансовими ризиками?

Þ Валютні ризики: форми, способи оцінки та методи управління?

Þ Проблемні аспекти щодо страхування та управляння валютними ризиками?

Þ Вплив фінансових ризиків на активність та доходи фінансових посередників?


Завдання для самостійної роботи (перевір засвоєний матеріал)

 
 

 


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)