АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 7.7

Читайте также:
 1. C) Любой код может быть вирусом для строго определенной среды (обратная задача вируса)
 2. БУДУЩЕЕ – ПЕРЕД ВАМИ СТОИТ НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА. В ОДИНОЧКУ ВЫ С НЕЙ НЕ СПРАВИТЕСЬ.
 3. Вопрос 10. Задача
 4. Вопрос 18. Задача
 5. Вопрос 24. Задача
 6. Вопрос 26. Задача
 7. Вопрос 36. Задача
 8. Вопрос 38. Задача
 9. Вопрос 40. Задача
 10. Вопрос 42. Задача
 11. Вопрос 6. Задача
 12. Задача 1

Позика в сумі 250 000,00 грн. на 3 роки передбачає такий порядок нарахування відсотків: перший рік 24% річних; на другий рік – перші півроку – 13% річних; другі півроку – 19% річних; на третій рік – перший квартал – 21%; другий квартал – 23%; третій квартал – 25% і четвертий квартал – 27% річних. Визначити розмір виплат після завершення позики та суму процентів на позику при базі розрахунку 365/365.

Розв’язання.

 

Тести


1. Номінальна відсоткова ставка включає:

 а) бездомішкову відсоткову ставку; інфляційну надбавку; надбавку за ризик несплати; надбавку за ліквідність; надбавку за строковий ризик;

 б) бездомішкову відсоткову ставку; ставку резервування; інфляційну надбавку; надбавку за ризик несплати; надбавку за ліквідність; надбавку за строковий ризик;

 в) бездомішкову відсоткову ставку; інфляційну надбавку; надбавку за ризик несплати; надбавку за ліквідність; надбавку за строковий ризик; надбавку за емісійність;

 г) бездомішкову відсоткову ставку; середньозважену відсоткову ставку міжбанківського ринку; інфляційну надбавку; надбавку за ризик несплати; надбавку за ліквідність.

 

2. Ціна – це:

 а) кількісний вираз витрат, які задовольняють потреби фінансового посередника;

 б) кількісний вираз витрат, які несе фінансовий посередник, для того щоб отримати прибу­ток;

 в) вартісний вираз усіх можливих ризиків та витрат, які має бажання закласти установа для своєї беззбиткової діяльності та отримання максимального прибутку;

 г) відносна вартість послуг, які надає фінансовий посередник.

 

3. Факторами впливу на ціну є:

 а) попит та пропозиція;

 б) незалежність, розміщення, специфіка регіону, державне регулювання, ціна на аналогічні послуги, монополізм, рівень заробітної плати персоналу та керівництва, попит і пропозиція, рівень податків, рівень бажаного доходу, величина та розміщення офісного приміщення;

 в) рівень цін на аналогічні продукти на світових ринках;

 г) галузева незалежність, розміщення, специфіка регіону, державне регулювання, ціна на аналогічні послуги, конкуренція, монополізм, ступінь розвитку ринкових відносин, співвідношення між попитом і пропозицією, рівень податків, мінові витрати. 

4. Види цін фінансового ринку:

 а) номінальна, емісійна, балансова, облікова, курсова, біржова, договірна, фінальна;

 б) номінальна, емісійна, балансова, облікова, курсова, біржова, дисконтована або поточна;

 в) номінальна, емісійна, балансова, облікова, курсова, клірингова, залишкова;

 г) номінальна, емісійна, балансова, облікова, курсова, клірингова, договірна, залишкова.

 

5. Ціна як інструмент ринку виконує наступні функції:

 а) облікову та контрольну;

 б) збалансування попиту і пропозиції;

 в) перерозподільчу та управлінська;

 г) правильні відповіді а), б), в).

 

6. Зрівноваження попиту і пропозиції на ринку це:

 а) рівноважна ціна по Маршалу;

 б) рівноважна ціна по Вальрасу;

 в) рівноважна ціна по Фішеру;

 г) рівноважна ціна по Сміту.

 

7. За держаними цінними паперами рівень цін залежить від:

 а) виду цін­них паперів;

 б) прийнятних умов або положень про їх випуск;

 в) економічних і полі­тич­них умов, що склалися;

 г) правильнівідповіді а), б), в).

 

8. Які є види цін на державні облігації:

 а) номінальна, біржова та ринкова;

 б) номінальна, емісійна та ринкова;

 в) номінальна, емісійна та балансова.

 г) номінальна, балансова та дисконтована.

 

9. Вартість капіталу – це:

 а) величина амортизації кредитних ресурсів;

 б) величина комісійної винагороди банку, яку підприємство платить за надані йому кредитні ресурси;

 в) ціна, яку підприємство платить засновникам;

 г) ціна, яку підприємство платить за його залучення з різних джерел.

 

10. Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства:

 а) обчислюється за середньозваженою ставкою залучених кредитів;

 б) обчислюється за середньо ринковою кредитною ставкою;

 в) обчислюється за нульовою ставкою;

 г) обчислюється за ставкою амортизаційних відрахувань основних фондів.

‡агрузка...

Рекомендована література до теми:

1. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” // ВВР. – 1998. – № 15. – ст.

2. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. – М.:Финансы и статистика, 1992. – 352 с.

3. Балабанов В. С., Осокина И. Е., Поволоцкий А. И. Рынок ценных бумаг: Коммерческая азбука. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 126 с.

4. Данілова Л. Л., Петровська С. В. Ціноутворення та маркетингова цінова політика: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 130 с.

5. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навчальний посібник / А.О. Длігач. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.

6. Лук’яшко П.О. Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб’­єк­тами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С.226-234.

7. Лютий І.О., Нічосова Т.В. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 45.

8. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових рин­ків. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

9. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Знання-Прес – 2002. – 535 с.

10. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник / Л. О. Шкварчук. – К.: Кондор, 2006. – 460 с.

11. http://www.pfts.com.ua – офіційний сайт «Фондової біржі ПФТС».

 

ЗАДАЧІ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.03 сек.)