АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для засвоєння матеріалу

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. II. Закріплення вивченого матеріалу
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 7. II. Сприйняття нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Вивчення нового матеріалу
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 12. V. Закріплення вивченого матеріалу

 

1. Величина наданого споживчого кредиту 25.000,00 грн. процентна ставка – 15% річних, термін погашен­ня – 10 місяців. Необхідно скласти план погашення кредиту і схему розрахункового погашення сум.

 

2. На купівлю товару відкрито кредитну лінію на 2,5 роки на суму 100 тис. грн., процентна ставка – 14% річних, виплати в кінці кожного місяця. Графік видачі/погашення наступний: 100.000,00 перший транш; 50.000,00 погашення через 7 місяців; 40.000,00 другий транш на початку 9 місяця; 60.000,00 погашення в кінці 15 місяця; відновлення до початкової суми на початку 18 місяця. Розрахувати: суму боргу з процентами та скласти план погашення кредиту.

 

3. Фінансовий посередник видав споживчий кредит на суму 8.000,00 грн. на 1 роки, при процентній ставці – 21% річних, погашення здійснюються:

а) щомісяця;

б) щокварталу.

Розрахуйте: – суму боргу з процентами (відповідно);

– суму щомісячних та щоквартальних платежів (відповідно); – аргументуйте який вид погашення вигідніший для фінансового посередника.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ОПЕРАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

 

Практичне заняття 6

Цінні папери як головний інстру­мент фінансового ринку.

Ринок похідних фінансових інструментів.

План

1. Місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку

2. Характеристика та види інструментів запозичення та прав власності

3. Гібридні та похідні інструменти фінансового ринку

4. Розрахунок ринкової вартості/курсу цінних паперів

   
 
 
 

 

 


Проблемні питання для дискусії:

Þ Роль та місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку України?

Þ Дискусійні питання щодо емісії та обігу інструментів запозичення та прав власності?

Þ Дискусійні питання щодо емісії та обігу гібридних та похідних інструментів фінансо­во­го ринку?

Þ Реалії розрахунку ринкової вартості/курсу цінних паперів?


Завдання для самостійної роботи (перевір засвоєний матеріал)

 
 

 

     
 
 
   

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)