АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 6.8

Читайте также:
 1. C) Любой код может быть вирусом для строго определенной среды (обратная задача вируса)
 2. БУДУЩЕЕ – ПЕРЕД ВАМИ СТОИТ НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА. В ОДИНОЧКУ ВЫ С НЕЙ НЕ СПРАВИТЕСЬ.
 3. Вопрос 10. Задача
 4. Вопрос 18. Задача
 5. Вопрос 24. Задача
 6. Вопрос 26. Задача
 7. Вопрос 36. Задача
 8. Вопрос 38. Задача
 9. Вопрос 40. Задача
 10. Вопрос 42. Задача
 11. Вопрос 6. Задача
 12. Задача 1

Стабільний середньорічний чистий прибуток підприємства становить 70 тис. грн., ставка капіталіза­ції – 9 %, статутний капітал – 690 тис. грн. Розрахуйте курс акцій, визначений за методом капіталізо­ва­ної вартості.

Розв’язання.

 

Тести


1. Торгівля ЦП може здійснюватись:

 а) безпосередньо між самими торговцями на позабіржовому ринку;

 б) лише на фондовій біржі;

 в) через фондові відділи товарних бірж та філій фондової біржі;

 г) правильнівідповіді а) та б);

 

2. Що є спільним для двох типів ЦП (акцій та облігацій):

 а) обидва види ЦП є борговими зобов’язаннями;

 б) вони є об’єктом вкладення коштів із метою отримання прибутку;

 в) дають право на участь у розподілі майна;

 г) усі перераховані вище ознаки.

 

3. Дозволеною формою обігу ЦП на території України є:

 а) документарна;

 б) бездокументарна;

 в) в електронному варіанті;

 г) правильнівідповіді а) та б);

 

4. По акціях якого виду проводиться виплата дивідендів:

 а) за акціями, що є у власності АТ;

 б) за акціями усіх акціонерів;

 в) за акціями випущеними у минулому та по тих, що випускатимуться в майбутньому;

 г) правильними є всі відповіді.

 

5. Яким терміном визначено можливість переведення іменних ЦП одного виду (форми випуску) в інший вид (форму випуску):

 а) деномінація іменних ЦП;

 б) асиміляція іменних ЦП;

 в) конвертація іменних ЦП;

 г) консолідація іменних ЦП:

 

6. При погашенні облігації відбувається:

 а) зміна власника облігації за умов купівлі-продажу на біржі;

 б) виплата номінальної вартості облігації та доходу по ній у строки, передбачені умовами емісії;

 в) виплата номінальної вартості облігації та доходу по ній у будь-який строк за рішенням емітента;

 г) відшкодування номінальної вартості облігації та доходу по ній в момент їх пред’явлення емітенту.

 

7. До гібридних інструментів фінансового ринку відносять:

 а) акції на пред’явлення;

 б) варанти;

 в) конвертовані облігації;

 г) форвардні контракти.

 

8. У чому полягає різниця між ощадним сертифікатом та сертифікатом про ощадний або депозитний банківський вклад: а) ощадний сертифікат є повноцінним ЦП, тоді як сертифікат про ощадний вклад – приклад похідного ЦП;

 б) при випуску ощадного сертифікату банк не відкриває рахунок інвестору. У випадку ж із серти­фіка­том про ощадний вклад наявність такого рахунку є обов’язковою;

 в) ощадний сертифікат дає право на прибуток, тоді як сертифікат про ощадний вклад лише підтверджує наявність фізичної або юридичної особи ощадного рахунку в банку.

 г) правильнівідповіді а), б), в).

 

9. Векселі можуть використовуватись як:

 а) засіб кредитування;

 б) предмет застави;

 в) оформлення боргових зобов’язань;

 г) правильнівідповіді а), б), в).

 

10. Передаточний надпис та іменному цінному папері це:

 а) інвойс;

 б) інновація;

 в) індосамент;

 г) інтермецо.


Рекомендована література до теми:

1. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” // ВВР. – 1998. – № 15. – ст.

2. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №2664-ІІІ від 12 липня 2001 // Україна BUSINESS. –№35, 4-11 вересня 2001 року.

3. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 23 лютого 2006 року. – № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31.

4. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. – М.:Финансы и статистика, 1992. – 352 с.

5. Балабанов В. С., Осокина И. Е., Поволоцкий А. И. Рынок ценных бумаг: Коммерческая азбука. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 126 с.

6. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. – М.: Издательство 1-й Федеративной Книготорговой компании, 1998. – 352 с.

7. Загорський В. С. Ринок цінних паперів: принципи організації і механізм функціонування. – К.: ІСДО, 1995. – 171 с.

8. Килячков А. А. Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ЮРИСТЪ. – 2006. – 702 с.

9. Колтынюк Б. А. Рынок ценных бумаг. – СПб.: Издательство Михай­ло­ва В.А., 2006. – 427 с.

‡агрузка...

10. Литвиненко Л. Т., Ниматов Н. П., Удалищев Д. П. Рынок государствен­ных облигаций: Учеб. Пособие; Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Финстатин­форм, 1997. – 108 с.

11. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових рин­ків. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

12. Охріменко О. Український ринок облігацій на шляху інтегрування до міжна­род­но­го фондового ринку // Ринок цінних паперів України. – 2005. – №3-4. – С.21-26.

13. Румянцев С. Тенденції розвитку ринку облігацій // Цінні папери України. – 2005. – №17. – С.12.

14. Рынок ценных бумаг: Учеб. Пособие; Под ред. В. И. Колесникова и В. С. Торкановского. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2005. – 143 с.

15. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Знання-Прес – 2002. – 535 с.

16. http://www.pfts.com.ua – офіційний сайт «Фондової біржі ПФТС».

 

ЗАДАЧІ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)