АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Передумови впровадження вільної конвертації валют

Читайте также:
 1. IV. Ямайская валютная система
 2. NСерцевиною ринку єврокапіталів є європозики, які надаються через випуск єврооблігацій, тобто облігацій у євровалюті. Основна валюта єврооблігацій - долар США.
 3. Б) надання батьками (усиновлювачами) або піклувальником неповнолітньої особи згоди на набуття нею повної цивільної дієздатності.
 4. Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини: Навч. Посібник. – К. – Т-во «Знання», 2006. – 349 с.
 5. Бюлетень курсів іноземних валют
 6. Валова продукція валюта
 7. Валюта клірингова валютна біржа
 8. Валюта, валютные отношения и валютные системы.
 9. Валютна інтервенція валютний демпінг
 10. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 11. Валютна складова фінансової безпеки
 12. Валютне регулювання

 
 Мета державного регулювання:

1. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________4. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

 
 


Сфери фінансового ринку, що обов’язково повинні регулюватися державою:

1. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

 
 


Форми державного регулювання фінансового ринку:

1. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________3. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________________

Тести

1. Перший в історії світовий центр торгівлі цінними паперами:

 а) Нью-Йорк;

 б) Лондон;

 в) Амстердам;

 г) Франкфурт-на-Майні.

 

2. З якою фондовою біржею пов’язують появу професійних посередників на ринку цінних паперів:

 а) Нью-Йоркською;

 б) Лондонською;

 в) Амстердамською;

 г) Паризькою.

 

3. На якій фондовій біржі першими започаткували чіткі правила і стандарти укладення угод:

 а) Нью-Йоркській;

 б) Лондонській;

 в) Амстердамській;

 г) Паризькій.

 

4. Яка фондова біржа залишалась найбільшою біржею світу практично до початку 20-го століття:

 а) Нью-Йоркська;

 б) Лондонська;

 в) Амстердамська;

 г) Паризька.

 

5. В якому році була створена Нью-Йоркська фондова біржа:

 а) у 1972 році;

 б) у 1872 році;

 в) у 1772 році;

 г) у 1672 році.

 

6. В якому році була створена Київська фондова біржа:

 а) у 1673 році;

 б) у 1773 році;

 в) у 1873 році;

 г) у 1973 році.

 

7. Коли відбувся найбільший в світі біржовий крах, який називають чорним вівторком:

 а) 29 жовтня 1929 року;

 б) 29 жовтня 1939 року;

 в) 29 жовтня 1941 року;

‡агрузка...

 г) 29 жовтня 1945 року.

 

8. Бреттон-Вудська валютна конференція відбулася:

 а) у 1939 році;

 б) у 1941 році;

 в) у 1944 році;

 г) у 1945 році.

 

9. Яка міжнародна фінансова організація була створена на Бреттон-Вудській валютній конференції:

 а) Міжнародний Валютний Фонд;

 б) Світовий банк;

 в) Міжнародна організація торгівлі;

 г) Всесвітня торгова організація (ГАТТ).

 

10. Головним завданням державного регулювання фінансового ринку є:

 а) жорстка регламентація умов діяльності на фінансовому ринку в інтересах держави;

 б) встановлення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню;

 в) узгодження інтересів держави із усіма суб’єктами фінансового ринку через встанов­лен­ня обмежень, заборон, плати, штрафів та непряме і пряме втручання у їхню діяльність;

 г) узгодження інтересів усіх суб’єктів фінансового ринку через встановлення необхідних обмежень і заборон у їхніх взаємовідносинах через непряме втручання у їхню діяльність.

 

 
 


Рекомендована література до теми:

1. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”// ВВР. – 1996. – № 51. – ст. 292.

2. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 29.02.2006 №3480-IV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2006. – № 5 (122). – С. 3-20.

3. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №2664-ІІІ від 12 липня 2001 // Україна BUSINESS. – №35, 4-11 вересня 2001 року.

4. Вихор О.І., Лятамбор О.А., Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія та пракика [ Текст]: Ринок фінансових послуг: Підручник. − К.: Кондор, 2009. − 358 с.

5. Любкіна О.В. Фінансові ринки у контексті глобалізації // Фінанси України. – 2005. – №9. – С.122- 128.

6. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових рин­ків. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

7. Мошенський С.З. Моделі державного регулювання діяльності фінансових установ // Фінанси України. – 2008. – №6. – С.89.

8. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Знання-Прес – 2002. – 535 с.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)