АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 8.3

Читайте также:
 1. C) Любой код может быть вирусом для строго определенной среды (обратная задача вируса)
 2. БУДУЩЕЕ – ПЕРЕД ВАМИ СТОИТ НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА. В ОДИНОЧКУ ВЫ С НЕЙ НЕ СПРАВИТЕСЬ.
 3. Вопрос 10. Задача
 4. Вопрос 18. Задача
 5. Вопрос 24. Задача
 6. Вопрос 26. Задача
 7. Вопрос 36. Задача
 8. Вопрос 38. Задача
 9. Вопрос 40. Задача
 10. Вопрос 42. Задача
 11. Вопрос 6. Задача
 12. Задача 1

Дайте оцінку фінансовим вкладенням підприємства «Колізей» якщо його інвестиційний портфель складається з вкладень у ОВДП – рівень ризику 3% (середній – 2,6%), кількість куплених пакетів ОВДП – 9; у боргові цінні папери банківської установи – рівень ризику 10% (середній – 12,5%), кількість придбаних облігацій – 20; у па­йові цінні папери підприємств і установ – рівень ризику 25% (середній – 20%), кількість пакетів акцій – 5. Розрахуйте на основі аналізу ризиковості операцій ефективність та ризиковість вкладення капіталу. Виберіть найбільш та найменш ризикові вкладення.

Розв’язання.

 


Тести


1. Кредитний ризик це:

 а) ризик неповернення застави заставотримачем;

 б) ризик непогашення кредиту і несплати відсотків за ним;

 в) ризик загибелі застави та як наслідок незабезпечення покриття кредитного ризику;

 г) ризик порушення графіку погашення сплати відсотків по кредиту.

 

2. Критичний ризик це:

 а) повна втрата доходів при якій виникає необхідність відшкодування втрат;

 б) часткова втрата доходів при якій не виникає необхідність відшкодування втрат;

 в) повна втрата майна;

 г) повна втрата майна та доходів майбутніх періодів.

 

3. Диверсифікація це:

 а) процес передачі ризику третій компанії шляхом купівлі її цінних паперів;

 б) уникнення настання втрати капіталу чи доходу через купівлю похідних інструментів;

 в) процес розподілу інвестованих коштів між різними об'єктами вкладення, які безпо­се­ред­ньо не пов’язані між собою;

 г) розпродаж власних цінних паперів між великою низкою інвесторів.

 

4. Фінансовий ризик – це:

 а) ринковий ризик;

 б) спекулятивний ризик;

 в) біржовий ризик;

 г) інвестиційний ризик.

 

5. Допустимий ризик це:

 а) втрата частини доходу;

 б) повна втрата доходів;

 в) часткова втрата майна;

 г) втрата доходів майбутніх періодів.

 

6. Операційний ризик пов’язаний із:

 а) по­милкою у визначенні рівня доходів на вкладений капітал;

 б) по­милкою або неправильною організацією роботи, неправильним вибо­ром методу про­ве­ден­ня тієї чи іншої фінансової операції;

 в) по­милкою у веденні синтетичного обліку на підприємстві; г) неправильно розрахованими операційними витратами підприємства.

 

7. Систематичний ризик – це:

 а) ризик міжнародного фінансового ринку;

 б) ризик кризи фінансового ринку;

 в) ризик кризи інвестора;

 г) ризик постійної втрати доходу.

 

8. Ризик ліквідності:

 а) ризик, пов’язаний із зміною балансової вартості активів емітента ЦП;

 б) ризик, пов’язаний із можливістю втрат при реалізації ЦП на біржі;

 в) ризик, пов’язаний із можливістю втрат при реалізації ЦП через зміни оцінки його якості.

 г) ризик, пов’язаний із емісією нових боргових чи пайових ЦП.

 

9. Лімітування – це:

 а) встановлення жорстких вимог щодо проведення витрат, продажу, кредиту;

 б) встановлення обмежень по певних категоріях осіб які користуються послугами;

 в) встановлення квот по витратах, продажу, кредитах;

 г) встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту.

 

10. Хеджування – це:

 а) купівля/продаж різних видів цінних паперів для зниження ризику;

 б) купівля/продаж цінних паперів компаній типу «блу чіп» для диверсифікації ризиків;

 в) купівля/продаж похідних цінних паперів для зниження ризику можливих втрат від майбутніх біржових угод;

 г) купівля/продаж державних цінних паперів для зниження ймовірного ризику втрат від біржових угод.

Рекомендована література до теми:

1. Вихор О.І., Лятамбор О.А., Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг : теорія та пракика [ Текст]: Ринок фінансових послуг: Підручник. − К.: Кондор, 2009. − 358 с.

2. Коваленко М.А. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Херсон: Олді–плюс, 2004. – 572 с.

3. Лютий І.О., Нічосова Т.В. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 45.

4. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових рин­ків. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

5. Фурман В.М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика // Фінанси України. – 2008. – №2. – С. 107.

‡агрузка...

6. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Знання-Прес – 2002. – 535 с.

7. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник / Л. О. Шкварчук. – К.: Кондор, 2006. – 460 с.

 

 

 
 


ЗАДАЧІ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)