АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 10.8

Читайте также:
 1. C) Любой код может быть вирусом для строго определенной среды (обратная задача вируса)
 2. БУДУЩЕЕ – ПЕРЕД ВАМИ СТОИТ НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА. В ОДИНОЧКУ ВЫ С НЕЙ НЕ СПРАВИТЕСЬ.
 3. Вопрос 10. Задача
 4. Вопрос 18. Задача
 5. Вопрос 24. Задача
 6. Вопрос 26. Задача
 7. Вопрос 36. Задача
 8. Вопрос 38. Задача
 9. Вопрос 40. Задача
 10. Вопрос 42. Задача
 11. Вопрос 6. Задача
 12. Задача 1

Shanghai Commercial Bank отримав 200.000.000 KWD. Враховуючи обмеження на оптову суму депозиту Бейджинська філія National Westminster Bank може прийняти її під 86/7% річних. Ринковий рівень від 9 до 91/7 річних. Є можливість дану суму розмістити на міжбанківському ринку різними сумами за ставками від 91/7% і нижче.

Визначити:

· Прибутковість операції;

· Оцінити ризиковість Вашого варіанту розподілу даної суми.

Розв’язання.

 


Тести


1. Першою функцією фондових бірж була:

 а) функція визначення ринкової ціни на цінні папери;

 б) функція впорядкування процесу біржової торгівлі цінними паперами;

 в) функція встановлення правил торгівлі цінними паперами;

 г) функція забезпечення учасників ринку оперативною інформацією про цінні папери.

 

2. Які типи фондових бірж існують у світі за правовим статусом:

 а) публічно-правові;

 б) приватні;

 в) змішані;

 г) правильні відповіді а); б); в).

 

3. До загальних функцій фондових бірж відносять:

 а) визначення ринкової ціни, спекулятивну, організаційну, інформаційну, регулювальну;

 б) визначення ринкової ціни, прогнозну, кредитну, інформаційну, регулювальну;

 в) визначення ринкової ціни, прогнозну, організаційну, інформаційну, регулювальну;

 г) визначення ринкової ціни, прогнозну, організаційну, геополітичну, регулювальну.

 

4. Членами фондової біржі є:

 а) маркет-мейкери, брокери та ділери, іміджмейкери, уповноважені представники учасника біржових торгів;

 б) маркет-мейкери, учасники біржових торгів, уповноважені представники учасника біржових торгів;

 в) маркет-мейкери, реєстратори, хеджери, уповноважені представники учасника біржових торгів;

 г) маркет-мейкери, реєстратори, рейтингові та інформаційні агентства, уповноважені представники учасника біржових торгів.

 

5. Основними процедурами, що пов’язані із укладанням біржових угод, є:

 а) допуск до торгівлі;

 б) призупинення / припинення торгівлі;

 в) маніпулювання;

 г) правильні відповіді а); б); в).

 

6. В порядку зростання ліквідності інструменти фінансового ринку слід розташувати наступним чи­ном:

 а) акція іменна, ЦП уряду, облігація дисконтна, векселі держскарбниці, резервні фонди, облігація конвертована, привілейована акція, форвардний контракт, банківський акцепт; б) облігація конвертована, привілейована акція, резервні фонди, акція іменна, облігація дисконтна, форвардний контракт, банківський акцепт, векселі держскарбниці, ЦП уряду;

 в) ЦП уряду, форвардний контракт, банківський акцепт, векселі держскарбниці, резервні фонди, облігація конвертована, привілейована акція, облігація дисконтна, акція іменна.

 г) правильнівідповіді а) та б);

 

7. Ціна ринкового клірингу це:

 а) коли обсяг продаж та купівель цінних паперів на ринку зрівноважується;

 б) коли кількість емітованих та проданих акцій є рівною;

 в) коли попит та пропозиція мають однакову амплітуду коливань;

 г) коли величина попиту та пропозиції на грошовий капітал зрівноважується.

 

8. Різниця між дилером та брокером полягає у тому, що:

 а) перший з них є фізичною особою, інший юридичною особою;

 б) перший з них здійснює операції від імені біржі та за рахунок клієнтів, інший за власний рахунок чи за договором комісії;

 в) брокер здійснює операції з цінними паперами на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів, а дилер – від власного імені і за свій рахунок.

 г) правильнівідповіді а) та б).

 

9. Активним учасником фондового ринку як складової частини ринку позичкових капіталів є:

 а) реєстратор угод з ЦП;

 б) депозитарій;

 в) брокер;

 г) центр сертифікатних аукціонів.

 

10. Оптовий ділінг – це:

 а) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, подальше дроблення на низку дрібних кредитів з більш високим відсотком дохідності;

 б) залучення коштів декількома траншами на різні терміни під плаваючу відсоткову ставку, подальше узгодження тривалості зобов’язань та кредитування на короткостроковій основі з більш високим відсотком дохідності;

 в) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, розміщення коштів на різних фінансових ринках світу типу “овернайт”, “овердрафт” з метою спекулятивного одержання швидкого прибутку через високу оборотність активів;

‡агрузка...

 г) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, подальше дроблення на низку дрібних лотів з метою проведення валютного арбітражу з вищим рівнем дохідності;

Рекомендована література до теми:

1. Вихор О.І., Лятамбор О.А., Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія та пракика [Текст]: Ринок фінансових послуг: Підручник. − К.: Кондор, 2009. − 358 с.

2. Еш С.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, Е96, 2009. – 528 с.

3. Коваленко М.А. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 572 с.

4. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових рин­ків. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Знання-Прес – 2002. – 535 с.

 

 


 
 


ЗАДАЧІ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)