АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для засвоєння матеріалу. 1. Операцію депозитного розміщення коштів проводять на ринку євровалют

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. II. Закріплення вивченого матеріалу
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 7. II. Сприйняття нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Вивчення нового матеріалу
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 12. V. Закріплення вивченого матеріалу

 

1. Операцію депозитного розміщення коштів проводять на ринку євровалют. Суму в розмірі 1.000.000,00 вкладено на 1 рік за річною ставкою 7% при розрахунку 365/360. Банк – контрагент, не отримавши покриття по кредитах і продовжує термін виплати по депозиту на 5 днів із доплатою на суму процентного доходу в розмірі 12% річних. Знайти: додатковий процент, що підлягає виплаті?

 

2. Фірма потребує кредиту в розмірі 20.000.000,00 грн. для оплати зовнішнього контракту по якому отримає валютне покриття через 2 роки і 3 місяці. Відсоткові ставки в українському банку становлять 16%. На фінансовому ринку можна отримати кредит у євро значно дешевше – 8% річних. На момент отримання кредиту курс EUR/UAH становив 11,28. Термін позики – 2 роки і 3 місяці, сплата відсотків – наприкінці року. Знайти: Яку стратегію доцільніше вибрати фірмі, якщо: а) темпи інфляції гривні перевищують темпи інфляції євро на 16% в рік; б) курс UAH зменшиться на 85 пунктів. Які прибутки чи яких збитків зазнає фірма у кожному випадку?

 

3. Банківська установа “Ай-гов” залучає кошти для кредитування на внутрішньому фінансовому ринку за ставками 9% на термін 3-6 місяців, 12% на термін 9-12 місяців та 15% на термін більше одного року. Кредитний портфель банку становить 3.000.000.000,00 грн. Водночас банк “ Ай-гов” має можливість залучити кошти на міжнародних ринках у вигляді валютних кредитів за ціною 7% у доларах США та 6% у євро. Відомо, що ситуація на валютному ринку є доволі стабільною, однак усі інвестиції банк “ Ай-гов” здійснює виключно у національній валюті, а на внутрішньому ринку валютні ризики складають орієнтовно 7% за доларом США та 8% за євро. Курс EUR/UAH становить 11,28, курс USD/UAH становить 8,03. Знайти: Збалансований депозитний портфель банку за зобов’язаннями; Прибутковість банківської установи від залучення ресурсів на зовнішніх ринках; Оцінити доцільність та ризиковість проведення валютних запозичень; Критичну межу курсу, при якому залучення коштів буде ще вигідним.

 

4. Міжнародний фінансовий посередник “Ойкокредит” розміщає свої доларові кредитні ресурси через дочірню компанію “Ойкокредит-Україна” на фінансовому ринку України. На вході вартість ресурсів становить 7% річних (у доларах США). Згідно політики компанії розміщення коштів відбувається виключно у гривнях. Кредитний портфель фінансової компанії “Ойкокредит-Україна” становить 50.000.000,00 грн. Відомо, що ситуація на валютному ринку є доволі стабільною, валютні ризики складають орієнтовно 6%. Курс USD/UAH становить 8,02. Знайти: Відсоткову ставку по гривня для кредитування зовнішніх контрагентів, при умові, що рівень прибутковості становить 5% від ефективної ставки. Максимальна величина кредиту в одні руки 1.000.000.00 грн. Рівень ризиковості кредитного портфелю становить 2,5%.
 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)