АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для засвоєння матеріалу. 1. Визначити крос-курс української гривні (UAH) до канадського долара (CAD): UAH USD CAD Україна UAH 1,0

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. II. Закріплення вивченого матеріалу
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 7. II. Сприйняття нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Вивчення нового матеріалу
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 12. V. Закріплення вивченого матеріалу

 

1. Визначити крос-курс української гривні (UAH) до канадського долара (CAD):

    UAH USD CAD
Україна UAH 1,0 0,121 Х
Канада CAD Х 0,671 1,0
США USD 7,912 1,0 1,524

 

2. Клієнтом банку є компанія «Фуга» Лтд (Франція), яка займається реалізацією експортом вина. Компанія закупляє англійський дуб для бутів через постачальників із Ірландії. Для закупівлі дуба, в місяць необхідно 30000, компанія вирішила взяти кредит на 9 місяців. Банк згідний надати кредит в повному обсязі під 7 % річних. Але в компанії є можливість отримати кредит у фунтах стерлінгів під 5 % у рік. Курс £1 = 1,2853 (прогнозується, що у наступні 9 місяців курс буде стабільним). Знайти:суму кредиту та процентний платіж в кінці дії договору у двох валютах; оцінити вигідність та доцільність проведення валютного арбітражу.

 

3. Українська компанія “Трейд інвест” є позичальником на Американському ринку. Їй необхідно $500.000.000. Ця компанія вирішила взяти кредит в доларах США на 1 рік, за умовою, що спот-курс $1 = UAH 7,9653. Процентні ставки для $ = 5 % річних, для UAH = 11 % річних. Знайти: прибутковість операції; чи доцільно проводити валютний арбітраж; критичну межу курсу, при якій операція буде ще вигідною.


Практичне заняття 4

Грошовий ринок та ринок капіталів.

План

1. Грошовий ринок

2. Ринок капіталу

3. Інструменти ринку грошей та капіталів

4. Інструменти міжнародного грошового ринку

5. Інструменти міжнародного ринку капіталів

   
 
 
 

 


Проблемні питання для дискусії:

Þ Особливості функціонування грошового ринку: його інструменти та функціональне призначення?

Þ Особливості функціонування ринку капіталів: його інструменти та функціональне призначення?

Þ Міжнародний грошовий ринок: специфіка операцій на ньому?

Þ Євроринок – специфічний сегмент міжнародного грошового ринку?

Þ Інструменти міжнародного ринку капіталів: особливості емісії та обігу?


Завдання для самостійної роботи (перевір засвоєний матеріал)

 
 
До активних операцій фінансових посередників на грошовому ринку відносяться:

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)