АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 1.2

Читайте также:
 1. C) Любой код может быть вирусом для строго определенной среды (обратная задача вируса)
 2. БУДУЩЕЕ – ПЕРЕД ВАМИ СТОИТ НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА. В ОДИНОЧКУ ВЫ С НЕЙ НЕ СПРАВИТЕСЬ.
 3. Вопрос 10. Задача
 4. Вопрос 18. Задача
 5. Вопрос 24. Задача
 6. Вопрос 26. Задача
 7. Вопрос 36. Задача
 8. Вопрос 38. Задача
 9. Вопрос 40. Задача
 10. Вопрос 42. Задача
 11. Вопрос 6. Задача
 12. Задача 1

Капітал величиною 50.000 грн. вкладено в банк на 120 днів під 18% річних знайти, якою буде величина капіталу через 120 днів.

Розв’язання.

 


Тести


1. Фінансовий ринок – це:

 а) особливий механізм взаємодії власників заощаджень та реальних інвесторів;

 б) особливе середовище діяльності фінансових посередників;

 в) система взаємовідносин наявного руху грошових коштів у будь-якій своїй формі від їх власників до позичаль­ників;

 г) місце збалансування попиту та пропозиції позичкового капіталу.

 

2. Яка сутнісна ознака фінансового ринку відрізняє його від бюджетного способу формування фінансових ресурсів:

 а) превентивний характер;

 б) пряме державне регулювання;

 в) саморегулювання;

 г) вища оперативність та надійність.

 

3. З яких елементів згідно міжнародної практики складається фінансовий ринок:

 а) грошового ринку, кредитного ринку, ринку цінних паперів та ринку капіталів;

 б) грошового та кредитного ринків;

 в) грошового, кредитного та фондового ринків;

 г) грошового ринку та ринку капіталів.

 

4. Що не є елементом прямого фінансування:

 а) капітальне фінансування;

 б) фінансування через облігації;

 в) банківське фінансування;

 г) реальні активи та ЦП.

 

5. Електронна форма торгівлі цінними паперами це:

 а) переказ коштів за трансакцією через банк бенефіціар;

 б) реєстрація цінних паперів в єдиному електронному реєстрі;

 в) котирування ціни на цінні непари через сервер біржі;

 г) укладення угод купівлі/продажу активів через електронну систему.

 

6. Основні переваги електронної системи торгівлі:

 а) забезпечення учасників ринку оперативним доступом до серверів торгуючих компаній; зниження витрат по перевезенню реальних активів; швидке залучення активів;

 б) забезпечення учасників ринку оперативним доступом до інформації; зниження операційних витрат; підвищення ефективності функціо­ну­ван­ня ринку;

 в) відкритий доступом до рекламних ресурсів; використання електронних грошей при розрахунках; швидке укладення угод та зняття комісійної винагороди;

 г) повна відкритість та прозорість через доступ до системи через мережу Інтернет. 

7. Первинний ринок цінних паперів це:

 а) ринок де відбувається перша зустріч між потенційним інвестором та емітентом;

 б) ринок де відбувається мобілізація фінансових ресурсів шляхом емісії цінних паперів;

 в) ринок де відбувається перша трансакція по емітованих цінних паперах;

 г) ринок де відбувається підписання угоди про першу емісію цінних паперів.

 

 

8. Вторинний ринок цінних паперів це:

 а) ринок де укладаються угоди між інвесторами та емітентами по не основних, а вторинних угодах щодо інвестиційних проектів;

 б) ринок де відбувається мобілізація фінансових ресурсів шляхом емісії цінних паперів з допомогою фінансових посередників;

 в) ринок де відбувається продаж нереалізованих цінних паперів на первинному ринку вже з допомогою фінансових посередників;

 г) ринок де відбувається перерозподіл фінансових ресурсів через продаж та купівлю непогашених зобов’язань на фондовій біржі з допомогою фінансових посередників.

 

9. Які ринки є ринками без можливості вільної купівлі/продажу:

 а) кредитний ринок, частково ринок капіталів і грошовий ринок;

 б) ринок цінних паперів, частково кредитний ринок, ринок капіталів і грошовий ринок;

 в) ринок капіталів, кредитний ринок, частково ринок цінних паперів і грошовий ринок;

 г) ринок капіталів і грошовий ринок, частково ринок цінних паперів і кредитний ринок.

 

10. Які ринки є ринками з можливістю вільної купівлі/продажу:

 а) кредитний ринок, частково ринок цінних паперів і грошовий ринок;

 б) ринок цінних паперів, частково ринок капіталів і грошовий ринок;

 в) ринок капіталів, частково ринок цінних паперів і грошовий ринок;

 г) грошовий ринок, частково ринок цінних паперів і ринок капіталів.

 

 
 


Рекомендована література до теми:

1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №2664-ІІІ від 12 липня 2001 // Україна BUSINESS. – №35, 4-11 вересня 2001 року.

‡агрузка...

2. Любкіна О.В. Фінансові ринки у контексті глобалізації // Фінанси України. – 2005. – №9. – С.122- 128.

3. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових рин­ків. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

4. Мошенський С.З. Моделі державного регулювання діяльності фінансових установ // Фінанси України. – 2008. – №6. – С.89.

5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Знання-Прес – 2002. – 535 с.

 

 
 


ЗАДАЧІ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)