АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стратегія оцінки ризику

Читайте также:
 1. Аналіз ризику виникнення небезпеки.
 2. Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій.
 3. Анкета експертної оцінки території населеного пункту
 4. Вибір підходу до оцінки і методу оцінки
 5. За рівнем ризику виділяють наступні види фінансових інструментів.
 6. Загальна характеристика страхових послуг як інструментів перейняття ризику
 7. Загальні вимоги до методів вимірювання параметрів мікроклімату та їх оцінки
 8. Загальні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності в торгівлі
 9. Загальні положення застосування модулів оцінки відповідності
 10. Зміст оцінки якості продукції
 11. І етап: якісний аналіз ризику.
 12. ІІ етап: кількісний аналіз ризику

 
 

 


 
 


Визначення фінансового ризику:

 
 

 


Визначення фінансового ризику полягає у:

Ø _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

 

 

Аналітичні методи оцінки фінансового ризику:

Ø _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Види фінансових ризиків:

 
 

 

 
 

 


 

 


Ø _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


 

Охарактеризуйте способи зниження фінансового ризику:

Ø _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‡агрузка...

Ø _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 


Поділ валютних ризиків за характером і місцем виникнення

 


Ø __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

       
   
 
 

 


Назвіть та охарактеризуйте методи страхування валютних ризиків:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
 


Задачі


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)