АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для засвоєння матеріалу. 1. Капітал величиною в $20.000 вкладено в банк з 16.06.11 по 27.09.11 під 11% річних

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. II. Закріплення вивченого матеріалу
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 7. II. Сприйняття нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Вивчення нового матеріалу
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 12. V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Капітал величиною в $20.000 вкладено в банк з 16.06.11 по 27.09.11 під 11% річних. Знайти величину капіталу на 27.09.11 р.

2. Капітал величиною в 10.000 вкладено в банк на 4 місяці під 12% річних. Знайти нарощену суму капіталу.

3. Контракт на позику в 150.000 грн. на 2 роки передбачає такий порядок нарахування відсотків: перші півроку під – 12% річних, другі півроку – під 18% річних; другий рік – під 24% річних. Визначити суму, яку отримає кредитор після закінчення позики.

4. Які умови надання кредиту більш вигідні для банку:

а) 25% річних, нарахованих щоквартально;

б) 27% річних, нарахованих кожні 6 місяців?


Практичне заняття 2

Становлення, розвиток та регулювання фінан­со­во­го ринку.

План

1. Ретроспектива розвитку фінансового ринку

2. Бреттон-Вудська система

3. Система фіксинговиг цін

4. Холодна війна, план Маршала

5. Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання

   
 
 
 

 

 


Проблемні питання для дискусії:

Þ Становлення та модернізація фінансового ринку: історичний аспект?

Þ Роль та місце перших центрів торгівлі цінними паперами та фінансовими активами у становленні міжнародного фінансового ринку?

Þ Роль та влив Бреттон-Вудської валютної конференції на становлення та розвиток світового фінансового ринку?

Þ Вплив державного регулювання на розвиток фінансового ринку України?

 


Завдання для самостійної роботи (перевір засвоєний матеріал)1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)