АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 5.3

Читайте также:
 1. C) Любой код может быть вирусом для строго определенной среды (обратная задача вируса)
 2. БУДУЩЕЕ – ПЕРЕД ВАМИ СТОИТ НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА. В ОДИНОЧКУ ВЫ С НЕЙ НЕ СПРАВИТЕСЬ.
 3. Вопрос 10. Задача
 4. Вопрос 18. Задача
 5. Вопрос 24. Задача
 6. Вопрос 26. Задача
 7. Вопрос 36. Задача
 8. Вопрос 38. Задача
 9. Вопрос 40. Задача
 10. Вопрос 42. Задача
 11. Вопрос 6. Задача
 12. Задача 1

Фінансовий посередник видав споживчий кредит для купівлі товару на суму 12.000,00 грн. на 2 роки, при процентній ставці – 17% річних, погашення здійснюються:

а) щомісяця;

б) щокварталу.

Розрахуйте: – суму боргу з процентами (відповідно);

– суму щомісячних та щоквартальних платежів (відповідно); – аргументуйте який вид погашення вигідніший для фінансового посередника.

 

Розв’язання.

 


Тести


1. Функції фінансових посередників:

 а) розподіл ресурсів у часі, акумуляція заощаджень, перерозподіл ризику, узгодження тривалості активів та зобов’язань, забезпечення ліквідності інвестицій;

 б) розподіл ресурсів у часі, реєстрація цінних паперів та інвесторів, перерозподіл ризику, узгодження етапів інвестування, забезпечення ліквідності інвестицій;

 в) розподіл ресурсів у часі, узгодження траншів по кредитах, перерозподіл ризику, узгодження інвестиційних проектів, забезпечення ліквідності інвестицій;

 г) забезпечення дохідності на вкладений капітал, перерозподіл ресурсів, акумуляція заощаджень, перерозподіл ризику, узгодження умов по вкладах та кредитах, забезпечення ліквідності інвестицій.

 

2. Хто не є фінансовим посередником:

 а) спеціалізовані оператори ринку;

 б) інвестиційні установи;

 в) комерційні банки;

 г) постачальники фінансового капіталу;

 

3. Спеціалізація інвестиційних банків як фінансових посередників пов’язаних із:

 а) операціями з ЦП та реалізації інвестиційних проектів;

 б) фондовими операціями та довгостроковим кредитуванням;

 в) портфельним управлінням та інвестиційним корпоративним консультуванням;

 г) виконанням інвестиційних проектів, роботою із ЦП та кредитуванням на термін понад п’ять років.

 

4. Чи мають право інвестиційні банки залучати кошти фізичних осіб і працювати з ними:

 а) мають;

 б) не мають;

 в) лише згідно індивідуально укладених договорів.

 г) правильнівідповіді а) та в).

 

5. Характерною ознакою функціонування взаємних фондів є:

 а) диверсифікація діяльності;

 б) глибока спеціалізація;

 в) акціонерна форма функціонування;

 г) участь у спільному інвестуванні.

 

6. У чому полягає особливість діяльності банків як фінансових посередників: а) портфельне управління фінансовими активами;

 б) кредитне фінансування емітентів та інвесторів;

 в) участь у фінансових проектах емітентів;

 г) здійснення моніторингу реалізації планів розвитку.

 

7. У чому полягає відмінність інституційних учасників фінансового ринку від індивідуальних:

 а) у процедурі розподілу прибутку;

 б) у різних завданнях діяльності;

 в) лише у забезпеченні різних рівнів ліквідності;

 г) лише у організаційних формах функціонування.

 

8. Ануїнет у фінансовому посередництві – це:

 а) частина капіталу фінансового посередника, що інвестується у фінансові активи;

 б) грошовий внесок до взаємного фонду;

 в) сума, яка сплачується за право купити або продати відповідний фінансовий інструмент;

 г) сума, що сплачується рівними платежами протягом певного строку часу.

 

9. Ефект масштабу у фінансовому посередництві означає:

 а) акумуляція заощаджень клієнтів для здійснення великих інвестицій на первинному ринку;

 б) підвищення прибутковості фінансово-посередницьких операцій при зростанні обсягів залучених коштів;

 в) зниження вартості операцій при одночасному зростанні їхньої кількості;

 г) зростання ризику разом із зростанням обсягів здійснюваних операцій.

 

10. Яке з понять ширше за змістом ”вторинний ринок” чи “ринок повторних емісій”:

 а) перше із тверджень;

 б) друге із тверджень;

 в) обидва поняття тотожні за змістом.

 г) правильнівідповіді а) та в).

 

 
 


Рекомендована література до теми:

1. Еш С.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, Е96, 2009. – 528 с.

2. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових рин­ків. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

3. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

4. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Знання-Прес – 2002. – 535 с.

‡агрузка...

 

 
 


ЗАДАЧІ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)