АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичні заняття до Модулю 2

Читайте также:
 1. I. Організація студентів до практичного заняття
 2. I. Організація студентів до практичного заняття
 3. V. Зміст теми заняття.
 4. V. Зміст теми попереднього заняття.
 5. VI. Підготовка процесуальних документів до практичного заняття – до 5 балів за кожний документ
 6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття .
 7. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття
 8. VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.
 9. Алгоритм нахождения числа по модулю.
 10. Алгоритм операции возведения числа в степень по модулю.
 11. АНАЛІЗ ВІДВІДАНОГО ЗАНЯТТЯ
 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

Практичне заняття 1.(виконується після вивчення Розділу 2.1)

Тема: Сутність процесу навчання як соціокультурного явища

Завдання 1.

Розкрійте зміст основних принципів навчання (6-7 принципів). Оформити результат у виді таблиці:

Система основних принципів навчання
Принцип Характеристика
1.Принцип науковості освіти Зміст освіти повинен знайомити з об’єктивними науковими фактами, поняттями, законами. Теоріями основних положень науки – основами наук.
2.…………… ……………

Завдання 2.

Співвіднесіть назви компонентів навчально-виховного процесу і їх зміст. Дайте відповідь у такому вигляді: 1-Г,……………..

1. Цільовий. А. Як організувати процес.

2. Змістовний. Б. За допомогою чого, на якому змісті, на яких прикладах, ідеалах.

3. Процесуальний. В. Як стимулювати, мотивувати.

4. Мотиваційний. Г. Що розвивати, виховувати, чому учити.

5. Організаційний. Д. У яких формах.

Завдання 3.

Які суперечності притаманні навчальному процесу? Наведіть приклади розв’язання цих суперечностей. Які шляхи та засоби доцільно при цьому використовувати? Оформити результат у виді розгорнутої відповіді на запитання.

Завдання 4.

У чому пролягає сутність діяльності педагога (викладання) і учня (навчання) в навчальному процесі? Оформити результат у виді таблиці: “Ланки взаємодії навчального процесу”.

Діяльність вчителя (викладання) Діяльність учня (навчання)
1. Роз’яснення учнем цілей і задач навчання. 1.Власна діяльність по створенню позитивної мотивації навчання.
2. Ознайомлення учнів з новими знаннями, явищами, предметами, фактами 2. Сприйняття нових знань, умінь.
3.  
…………………………  

Завдання 5.

Обґрунтуйте провідні засади основних дидактичних систем:

а) традиційна дидактична система (гербартианська) – домінуючим є процес викладання;

б) прогресивистська дидактична система (Д.Дьюі);

в) сучасна дидактична система – процес навчання розуміється як єдність процесу викладання і процесу учіння.

Оформити результат у виді розгорнутої відповіді на запитання.

Практичне заняття 2.(виконується після вивчення Розділу 2.4.)

Тема: Сучасні педагогічні технологіїЗавдання 1.

Дайте визначення:

1) концепція – ....

2) педагогічні інновації – …

3) авторські школи – …

4) технологія особистісно орієнтованого навчання – ....

5) технологія проблемного навчання – ....

6) технологія програмованого навчання – ….

7) технологія інтегрованого навчання – ….

 

Завдання 2.

Знайдіть правильну відповідь:

І. Які головні напрямки охоплюють педагогічні інновації?

1) оптимізація навчально-виховного процесу;

2) гуманістична педагогіка;

3) організація і управління;

4) нові педагогічні технології;

5) усі відповіді правильні.

ІІ. Педагогічні інновації – це:

1) усі зміни, спрямовані на зміну педагогічної системи;

2) нововведення в навчально-виховному процесі з метою підвищення його ефективності;

3) заміна деяких елементів педагогічної системи новими, більш ефективними;

4) нововведення, які мобілізують внутрішні ресурси педагогічної системи і приводять до підвищення результатів;

5) усі відповіді правильні.

Дайте відповідь у такому вигляді: І. 5); ……………..

Завдання 3.

Дайте порівняльний аналіз різних підходів до визначення терміна “педагогічна технологія”. Наповніть змістом терміни: “освітні технології”, “технології навчання”, “технології виховання”. Оформити результат у виді розгорнутої відповіді на запитання.

Завдання 4.

Розкрійте зміст сучасних освітніх технологій. Оформити результат у виді таблиці:

Назва технології Автор, засновник Мета Ключові слова Концептуальні положення
Особистісно орієнтована технологія        
Вальдорфська педагогіка Р.Штайнера        
Технологія саморозвитку (М.Монтессорі)        
Технологія розвивального навчання        
Технологія проблемного навчання        
Ігрові педагогічні технології        
Проектна технологія        
Нові інформаційні технології навчання        
Технологія колективного творчого виховання (за І.П.Івановим)        
Технологія“Створення ситуації успіху”(за А.С.Бєлкіним)        
Сугестивна технологія        

Завдання 5.

‡агрузка...

Підготувати фрагмент уроку (за вашою спеціальністю) у формі сюжетно-рольової гри. Оформити результат у виді розгорнутого конспекту.

 

Тести

Тест до модулю 1.

1. Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

Питання:

Рушійними силами процесу розвитку особистості є...

Варіанти відповідей:

а) природні задатки дитини;

б) протиріччя, породжені взаємодією людини з навколишнім світом;

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення.

Правильні відповіді:

Вага запитання: 3

2. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, у ході якого відбувається засвоєння знань, умінь і навичок:

Варіанти відповідей:

а) виховання;

б) освіта;

в) розвиток;

г) навчання.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

 

3. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Вкажіть групу, у якій наведені соціальні ролі людини, до виконання яких її повинно готувати виховання

Варіанти відповідей:

а) Вихована людина, гуманіст, природолюб;

б) Знавець етикету, еколог, сім’янин;

в) Громадянин, робітник, сім’янин;

г) Громадянин, патріот, інтернаціоналіст

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

4. Тип: “Заповніть бланк”

Питання:

Як називається систематична та свідома діяльність людини, спрямована на вироблення в собі бажаних фізичних, розумових, моральних, естетичних якостей, позитивних рис волі і характеру, усунення негативних звичок, тобто діяльність, спрямована на вдосконалення своєї особистості?

Правильна відповідь:

Вага запитання: 3.

5. Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

Питання:

Які з перерахованих ознак мають відношення до поняття розвиток?

Варіанти відповідей:

а) процес;

б) формування особистості;

в) вплив;

г) кількісні та якісні зміни;

д) засвоєння знань, умінь і навичок.

Правильні відповіді:

Вага запитання: 3

6. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Процес і результат засвоєння людиною знань, умінь і навичок та пов’язаних з ними практичних і пізнавальних способів діяльності:

Варіанти відповіді:

а) виховання;

б) освіта;

в) розвиток;

г) навчання.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

 

7. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Задатки – це ...

Варіанти відповідей:

а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на певному етапі життя;

б) знання, уміння, навички;

в) отримані від народження природні потенції розвитку певних психічних властивостей.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

 

8. Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

Питання:

Засоби виховання – це:

Варіанти відповідей:

а) те саме, що й методи виховання;

б) конкретні заходи, форми, види діяльності, що використовуються в процесі реалізації того чи іншого методу;

в) способи впливу на виховання;

г) способи прояву вимог до вихованця з боку вчителя.

Правильні відповіді:

Вага запитання: 3

9. Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

Питання:

Назвіть основні групи методів виховання:

Варіанти відповідей:

а) методи формування свідомості особистості;

б) методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки;

в) методи стимулювання поведінки та діяльності;

г) метод вправ;

д) методи контролю, самоконтролю та самооцінки у вихованні;

е) метод позитивного прикладу.

Правильні відповіді:

Вага запитання: 3

10. Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

Питання:

Які з перерахованих ознак мають відношення до поняття виховання?

Варіанти відповідей:

а) кількісні та якісні зміни;

б) процес;

в) формування особистості;

г) засвоєння знань, умінь і навичок;

д) вплив.

Правильні відповіді:

Вага запитання: 3

 

11. Тип: “Заповніть бланк”

Питання:

Як називається відтворення в нащадків біологічної схожості з батьками – морфологічної, фізіологічної, форми тіла, зросту, кольору очей, волосся тощо?

Правильна відповідь:

Вага запитання: 3

12.Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Колектив – це:

Варіанти відповідей:

а) група людей, об’єднаних на основі єдиної спільної для всіх мети;

б) група, в який люди об’єднані на основі спільної діяльності (наприклад виробничої, навчальної);

в) добровільне об’єднання людей на основі єдиних інтересів, суспільне цінного й особистісно значущого змісту спільної діяльності.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

 

13. Тип: “Заповніть бланк”

Питання:

Як називається цілеспрямоване, систематичне сприйняття дослідником педагогічного процесу, його окремих сторін у природних умовах?

Правильна відповідь:

Вага запитання: 3

 

14. Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

Питання:

Які основні засоби складають групу методів формування свідомості особистості?

Варіанти відповідей:

а) методи позитивного прикладу;

б) переконання;

в) педагогічна вимога;

г) змагання;

д) громадська думка колективу.

Правильні відповіді:

Вага запитання: 3

 

15. Тип: Так/Ні

Питання:

Вірно лі ствердження, що термін «гуманізм» тлумачиться як визнання цінності людини як особистості, вільний розвиток її здібностей:

Правильна відповідь:

Так

Вага запитання: 1

 

16. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

А.С.Макаренко визначив етапи розвитку колективу:

Варіанти відповідей:

а) залежно від кількості членів групи;

б) відповідно до характеру постановки та сприйняття вимог;

в) залежно від характеру провідної діяльності групи.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

 

17. Тип: “Заповніть бланк”

Питання:

Як називаються природні потенції виникнення та розвитку певних психічних властивостей?

Правильна відповідь:

Вага запитання: 3

 

18. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Методи педагогічного дослідження – це:

Варіанти відповідей:

а) система цілеспрямованої педагогічної взаємодії учителя і учня, спрямована на формування суспільних і особистісних рис дитини;

б) діяльність учителя, вихователя, спрямована на вивчення педагогічного процесу;

в) способи,з допомогою яких вивчаються різноманітні сторони виховання, освіти і навчання.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

19. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Яке з визначень найбільш точно відображає сутність поняття “концепція виховання”?

Варіанти відповідей:

а) сукупність вимог до організації навчання;

б) сукупність теоретичних положень, що визначають вибір змісту, форм та методів навчання;

в) певний спосіб розуміння, трактування сутності виховання;

г) розуміння цілей виховання.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

20. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін,що характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності:

Варіанти відповідей:

а) виховання;

б) освіта;

в) розвиток;

г) навчання.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

 

21. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Об’єктом педагогічного дослідження є:

Варіанти відповідей:

а) пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу;

б) педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес;

в) якість знань, умінь і навичок.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

 

22. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Для вирішення протиріч у розвитку особистості необхідно...

Варіанти відповідей:

а) надати дитині можливість робити все, що вона хоче;

б) примусити робити те, що потрібно суспільству;

в) процес саморозвитку і педагогічний процес повинні збігатися.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

23. Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

Питання:

Які з перерахованих прийомів виховання можна назвати прийомами з прихованим впливом?

Варіанти відповідей:

а) наказ;

б) паралельна педагогічна дія;

в) натяк;

г) уявна байдужість;

д) іронія.

Правильні відповіді:

Вага запитання: 3

24. Тип: Так/Ні

Питання:

Вірно лі ствердження, що педагогічна теорія повинна відповідати науковим знанням про природу людини?

Правильна відповідь:

Вага запитання: 1

 

25. Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

Питання:

Оберіть визначення, які правильно характеризують процес розвитку особистості

Варіанти відповідей:

а) неперервний;

б) взаємообумовлений;

в) прогресивний;

д) односторонній;

е) кількісних і якісних змін;

ж) біосоціальний;

з) тільки фізіологічних змін.

Правильні відповіді:

Вага запитання: 3

26. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Метод рейтингу використовується для:

Варіанти відповідей:

а) отримання інформації щодо типовості певних педагогічних тенденцій;

б) з’ясування думки вихователів і учнів відносно тих чи інших явищ фактів;

в) оцінювання тих чи інших сторін діяльності компетентними суддями.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

27. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Процес цілеспрямованого формування особистості:

Варіанти відповідей:

а) виховання;

б) освіта;

в) розвиток;

г) навчання.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

28.Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Найбільш важливим для формування особистості є:

Варіанти відповідей:

а) природне середовище;

б) соціальне середовище;

в) предметне середовище.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

29. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

У педагогіці розрізняють такі рівні педагогічного дослідження:

Варіанти відповідей:

а) практичний і теоретичний;

б) практичний, емпіричний і теоретичний;

в) емпіричний, теоретичний і методологічний.

Правильна відповідь:

в.

Вага запитання: 2

30. Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

Питання:

Навчання ефективно впливає на процес розвитку за умови...

Варіанти відповідей:

а) орієнтування його на вже розвинені здібності;

б) знаходження поза межами можливостей дитини;

в) знаходження у зоні найближчого розвитку здібностей дитини.

Правильна відповідь:

Вага запитання: 2

 

Критерії оцінки:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.051 сек.)