АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задайте въпроси по модела: -

Читайте также:
  1. Б) Задайте въпроси към трансформирания текст.
  2. Въпросително отрицателни форми
  3. Отговорете на въпроси
  4. Отговорете на въпросите
  5. Отговорете на въпросите по модела,
  6. Попълнете празните места по модела: - —

Модел: Днес има супа от домати, Обичаш ли доматена супа?

1. Днес има супа от картофи . . ...?.

2. Днес има пюре от картофи .....?

3. Днес има сок от домати .....?

4. Днес има кюфтета от картофи ……..?

5. Днес има пюре от домати .... . ?

6. Днес има салата от картофи .... ?

 

15.Напишете по друг начин следните изрази!

1. Месо от агне. — ..........

2. Месо от пиле. — . . . ..

3. Месо от теле. — ....:…..

4. Месо от свиня.--……….

5. Месо от овца. — ....

6. Сирене от овче мляко. — ....

7.Сирене от краве мляко.— ....

8. Масло от краве мляко. — ....

 

16.Попълнете празните места по модела:

Модел:Тези котлети са от агнешко месо.

Много обичам агнешки котлети.

1. Тази супа е от (пиле) месо …. ....

2. Тези пържоли са от (свиня) месо ....

3. Този шницел е от (теле) месо ....

4. Тези шишчета са от (свиня) месо . .

5. Това сирене е от (овца) мляко ....

6. Това масло е от (крава) мляко ....

7. Тази супа е от (агне) месо ....

 

17. Отговорете на въпросите по модела:

Модел:— Блузата ти от памук ли е?— Да, тя е памучна;

1. Пуловерът на Боян от вълна ли е? — Да………………

2. Чорапите на Иво от памук ли са? — Да, . . . .

3. Роклята на Яна от коприна ли е? — Да, . . . .

4. Ръкавиците на Асен и Борнслав от кожа ли са?

5. Покривката от лен ли е? —Да, ……….

6. Това бюро от дърво ли е? — Да, ....

7. Тези кутии от желязо ли са? — Да, . . . .

8. Тази конструкция от метал ли е? — Да, .. . ..

 

18. Довършете изреченията по модела:

Модел:— Явор има бял пуловер. Той си облича белия пуловер.

1.Румяна има черни обувки….

2.Явор има син панталон. …. ....

3. Боян има черен костюм. … ....

4. Румяна има бели чорапя. .. . . . .

5. Калина има бял костюм. …….. .

6. Яна има червен пуловер. . . . . .

7. Румяна има бял панталон. .. . . . .

8. Асен има кафяви обувки. ……….

9. Яна има зелен костюм. … . . . . .

10 Калина има бяла рокля. ….. . . . .

11. Яна има червено палто. .. . . . .

12. Боян има синя риза. …..

13. Асен има черно сако. ….. ... .

 

19. Попълнете празните места с изречения по модела:

Модел: Калина има руса коса. Харесвам русата коса на Калина;

1. Яна има зелени очи . ...2. Асен има къдрава коса ....

3. Милена има хубаво лице ....

4. Яна има черна коса ....

5. Калина има кафяви очи ....

6. Милена има хубави ръце ....

7. Боряна има кестенява коса ....

 

20. Допълнете празните места па модела:

Модел: Ето виж, старо българско изкуство.

Харесвам старото българско изкуство.

1.— Ето виж, стари български икони ....

2.— Ето виж, стара национална архитектура ....

3.— Ето виж, високи модерни блокове ....

4.— Ето виж, съвременна българска архитектура ....

5.— Ето виж, стари археологически паметници ....

6.— Ето виж, широки зелени булеварди ....

 

21. Попълнете празните места по модела:

Модел: Ти имаш черни очи. Харесвам черните ти очи.

Калина има дълга коса ....

Боян има високо чело . . . :

Вие имате тънки пръсти . ...

Росица и Зорница имат хубави зъби

Асен има правилен нос

Ти имаш стройна фигура

Тези мичета имат къдрави коси

 

22. Попълнете празните места по модела:

Модел: Диана има черна къдрава коса. Хресва ми черната и къдрава коса.

1. Това момче има топъл приятен глас .

2. Росица има дълга руса коса ....

3 Яна и Боряна имат хубави тьнки вежди.

4. Жора има висока спортна фигура .

5.Вие имате хубави бели зъби . ...

6. Ти имаш права кестенява коса ....

7. Бистра има красиви зелени очи ....

 

23. Попълнете празните места по мелела:

Модел: Яна има нова рокля. Новата рокля много и отива.

1. Борислав има нов пуловер ....

2. Иво има ново яке ....

3. Аз имам нови обувки ....

4. Ти имаш нова пола ....

5. Вие имате нови ризи ....

 

24. Отговорете на въпросите, като употребите едно от прилагателни в членна форма:

1. Този лист е голям, а онзи е малък. Кой лист искаш?— . . .

2.Този блок е висок, а онзи е нисък. В кой блок живееш?— . . . .

3. Този етаж е първи, а онзи е последен. На кой етаж живееш? — . .

4. Този молив е червен, я онзи черен. Кой молив искаш? — . . . .

5. Този хляб е топъл, а онзи студен. Кой хляб искаш? — ....

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)