АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Членуване на прилагателни имена

Читайте также:
 1. Д. Производные имена.
 2. Задание 6. Раскройте скобки, употребив имена собственные в нужной форме.
 3. Извадете съществителни имена, определете рода число, членна форма
 4. ИМЕНА ПАМЯТНИКИ
 5. Имена существительные, употребляемые только в единственном числе
 6. Имена существительные, употребляемые только во множественном числе
 7. Напишите съществителни имена в ед. ч.
 8. Образувайте умалителни имена от съществителните имена в скобите.
 9. Поставете в членна форма и множественно число съществителни имена,
 10. Приложение 1. Доменные имена.
 11. Становление психологии в этот период связано с несколькими выдающимися именами.
 12. Съгласувайте по род прилагательни имена със съществительни имена, къде е необходимо членувайте.

Членуваната форма за мъжки род се образува с помощта на определителния член -ят.

Когато основната форма на прилагателното име за­вършва на -и. определителният член со прибавя направо към нея (български българският, българския).

Когато основната форма на прилагателното име не завършва на -и. определителният член се прибавя към разширената форма, която от своя страна завършва на -и (нов - нови новият, новия)

Употребата на пълния член -ят и на краткия се разграничава само в писмената реч и се обуславя от същите синтактични правила, както при съществителните имена. Когато прилагателното име е подлог или определние на подлога, сказуемно определение или определение на сказуемното определение, се пише пълен член. Например:

Новият пристигна. Новият ученик пристигна.

Това е новият Това е новият ученик

Членуваната форма за женски род се образува с помощта на определителния член -та (нова - новата, бяла - бялата, синя -синята, добра - добрата, силна - силната)

Членуваната форма за среден род се образува с помощта на определителния член -то (ново - новото, бяло - бялото, синьо - синьото, добро - доброто, висше висшето).

Членуваната форма за множествено число се образува с помощта на определителния член -то (нови новите, сини • сините, добри добрите, силни - силните, висши • висшите).

Мъжки род Женски род Среден род мн.ч
пълен член кратък м., ж., ср.,р
-(и)ят - (и)я --та --то --те

Образуване на прилагателни имена

Прилгателните имена се образуват от други думи с помоща на наставки и представки

По-важни наставки за образуване на прилагателни имена

-- а – гърбав, жилав, хлъзгав;

-- ив, --лив мързелив,бодлив, пестелив

-- ист --горист, тревист, скалист

-- ит –упорит, сърдит, плодовит

-- ов – братов, чичов, Иванов,

-- ев – алуминиев, Ботев, Пенчев

--шен – вчерашен, днешен

-- ски—градски, селски, детски, планински

Прилагателни означаващи вещественен произход

-- ен –златен, стоманен, железен, народен, чаен, дървен, захарен, доматен, картофен

-- ов—порцеланов (предимно отимената на дървета и плодове)боров, буков, липов, церов, ябълков, розов

--ски, (--шки) агнешки, пилешки, телешки, кравешки, свински--е (--и) –вълче, овче, лисиче, кокоше, козе, пачи (крак)

Запомнете –войник – войнишки, мъж – мъжки, чех – чешки, грък – гръцки,дете – детски.

УПРАЖНЕНИЯ

Извадете прилагателни имена , определете род и вид . Научете наизуст.

В моята малка градинка

доста е мене що имам:

всякакви ружи шарени,

шарени жълто алени,

дребен босилчец черночък,

син кремък, жълта латинка,

бял кремък чисто сребърен,

бисерно росно леденцче,

крехка върбица китнаха,

стволеста камха рехата,

червен седенко вечерен,

синкави рокли ранници,

карамфил зимен и летен,

шибой ми кичест, ператен

и морав стратул бархатен.

Тез живи цветя няма ги

във вашите, аго, градини!

П.Р.Славейков

Извадете прилагателни имена , определете род и вид

Птичето

Аз и татко правихме разходката си в парка. Изведнъж чухме странни жални писъци. Те идваха от най-близкото храстче. Ние отидохме там и видяхме едно безпомощно птиче.То се бе оплело в трънаците. Гледаше по-тъжно и от затворниците.

Ние освободихме птичето от капана. За жалост то бе с наранено краче. Превързахме раната. Гледахме го с най-голяма грижа. А щом дойде пролетта, то пожела да излети при по-големите си братчета. Те го чакаха.

3. На празните места поставете подходящи форми на прилагателни имена: бял, топъл, висок, студен, голям, червен, малък, горещ, син:

1. На прозореца има . . . .пердета.

2. Иво се мие със . . . .води.

3. Моля, дайте ми едно . . . .мляко.

4. На леглото има ... .одеяло.

5. Яна живее в един . . . .блок.

6. Преподавателката има . . . .химикалка.

7. Обичам . . . .чай.

8. Стаята на Калина има . . . .антре.

9. Иво рисува едно . . . .дърво.

4. Попълнетете празните места по модела:

Модел: Иво има химикалка. Тя е хубава.

1. В стаята има килим ....

2. На прозореца има перде ....

3. Яна има чанта ....

4. Боян рисува дърво ....

5. Иво рисува къща ...

6. На леглото има одеяло ....

7. На стената има картина ....

8. На масата има цветя ...... . .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)