АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз диференціації населення за доходами

Читайте также:
 1. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 2. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 3. Аналіз активів та пасивів підприємства
 4. Аналіз беззбитковості підприємства
 5. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 6. Аналіз валового прибутку підприємства
 7. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 8. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 9. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 10. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз використання технологічного обладнання
 12. Аналіз виробничого левериджу

 

Ринковий механізм надає перевагу споживчому, кінцевому попиту, який прямо залежить від доходів домогосподарств. Статистичне вивчення доходів домогосподарств передбачає використання двох підходів: 1) макроекономічного, який дає змогу оцінити в цілому роль домогосподарств у процесі відтворення ВВП; 2) мікроекономічного, який пов’язаний з дослідженням процесів формування, розподілу, перерозподілу та використання доходів на рівні окремих домогосподарств або їх груп. Ці два підходи доповнюють один одного.

Головною метою статистики обстеження умов життя домашніх господарств є отримання статистичної інформації для вимірювання: 1) розподілу населення за рівнем доходу та оцінки на цій основі рівня бідності і диференціації населення, споживання та грошових витрат різних соціальних страт; 2) структури споживчих витрат для побудови індексу споживчих цін; 3) показників національного рахунку сектору «Домашні господарства» згідно з СНР ООН 1993 року; 4) характеру і ступеня впливу урядових соціально-економічних програм на умови життя різних верств населення.

Згідно із СНР ООН 1993 року рекомендується сектор домашніх господарств поділяти на підсектори, виходячи зі специфіки основних джерел їхніх доходів: 1) змішані доходи роботодавців; 2) змішані доходи самостійних господарств; 3) оплата праці; 4) доходи від власності; 5) соціальні трансферти. Цей поділ базується на використанні наведеної далі класифікації доходів.

1. Первинні — у вигляді заробітної плати; від сільськогосподарської праці самозайнятих; від несільськогосподарської праці самозайнятих; від власності без доходів; від вартості капітальних активів.

2. Соціальні трансферти — виплати з приводу нещасних випадків та короткотермінових втрат працездатності; у зв’язку з тривалою втратою працездатності та інвалідністю; з виходу на пенсію; на дітей та сімейні виплати; з безробіття; для догляду за дітьми; на народження дитини; особам, які досягли певного віку; виплати військовим та ветеранам війни; інші «майже грошові».

3. Пенсії — у державному секторі; у приватному секторі. Розрізняють пенсії трудові, соціальні, пенсії військовослужбовцям та членам їх сімей, наукові та ін.

4. Приватні трансферти — дітям та аліменти; інший регулярний дохід за рахунок приватних осіб.5. Інші грошові доходи.

Інформаційною основою для вивчення диференціації населення є вибіркові обстеження умов життя домашніх господарств, результати яких публікуються Держкомстатом України у статистичному бюлетені «Витрати і доходи домогосподарств України» за кварталами та в цілому за рік.

До системи статистичних показників, які характеризують стан матеріального добробуту домогосподарств, включено:

1. Доходи і ресурси домогосподарств: 1) грошові доходи; 2) загальні доходи; 3) сукупні ресурси.

2. Витрати домогосподарств: 1) споживчі витрати; 2) грошові витрати; 3) сукупні витрати.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)