АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який гетьман уклав з Росією «Коломацькі статті»?

Читайте также:
  1. Гетьманство Івана Мазепи. Нищення української державності російським царизмом у ХУ111 ст.
  2. Гетьманщина як особлива форма української держави в ХVІІ–ХVІІІ стст. (1648-1781 рр.)
  3. Доба руїни. Гетьманщина.
  4. Завоювання Північного Причорномор’я Росією та колонізація цих земель у ХVІІІ столітті
  5. Зазначте причини та наслідки ліквідації Гетьманщини.
  6. Наведіть приклади культурно-освітньої політики гетьмана Івана Мазепи. Схарактеризуйте його як Історичну особистість.
  7. Політичні погляди провідних козацьких гетьманів
  8. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII сг. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як істо-ричну особистість.
  9. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ГЕТЬМАНА СКОРОПАДСЬКОГО

а) П. Полуботок;

б) Д. Апостол;

в) І. Мазепа;

г) К. Розумовський.

За яким статтями в Україні створювався Генеральний суд з шести осіб, причому троє з них мали бути росіянами?

а) «Березневі статті»;

б) «Коломацькі статті»;

в) Гадяцький трактат;

д) «Рішительні пункти».

Які українські землі за Андрусівським перемир’ям 1667 р. відійшли складу до Речі Посполитої?

а) Лівобережна Україна;

б) Правобережна Україна;

в) Галичина і Волинь;

г) Слобожанщина.

4. Центральними органами влади Гетьманщини в XVIII ст. були…

а) Генеральна військова рада, гетьман, Генеральна військова канцелярія;

б) Гетьман, генеральна старшина, полкові канцелярії;

в) Рада генеральної старшини, гетьман, Генеральна військова канцелярія, Малоросійські колегії.

5. Судові функції в Гетьманщині у період 1648–1760 рр. здійснювали

а) полковники, сотники, старости, царські воєводи;

б) полкові та сотенні суди, ратушні та магістратські суди, отамани;

в) станові, вотчинні та звичаєві суди.

Питання для самоконтролю

Ø Чим посада кошового отамана відрізнялася від посади гетьмана? І чи збереглася вона у XVIII ст.?

Ø Чи була в козацькій державі станова нерівність?

Ø Чим зумовлена назва «Руїна» для періоду української історії?

Ø Визначте основні риси цивільного права Гетьманщини?

Ø Назвіть органи російської влади для управління Гетьманщиною.

Джерела

1. Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – К., 1869. – Ч. 5, т. 1: Акты, относящиеся к истории городов и местечек в Юго-Западной России (1432–1798 гг.) / Под ред. В.Б. Антоновича. – 740 с.

2. Права, за якими судиться малоросійський народ / К.А. Віслобоков (упоряд.); Ю.С. Шемшученко (відп. ред. та авт. передм.). – К.: Інститут держави та права ім. Корецького, 1997. – 547 с.

3. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687) / І. Бутич та ін. (упоряд.). – Л.: НТШ, 2004. – 138 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)