АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основна

Читайте также:
 1. I. Основная форма: помешательство.
 2. II. Основная часть.
 3. III. Основная часть
 4. V. ОСНОВНАЯ ПРАКТИКА ЯСНОГО СВЕТА
 5. В. Раскрытие аргументов. Основная часть презентации
 6. Вкладка Основная
 7. Глобалізація як основна сучасна тенденція розвитку світової економіки
 8. Действие — основная единица анализа деятельности. Действие — это процесс, направленный на достижение цели.
 9. Держава – основна складова політичної організації суспільства
 10. Комплекты ЛГ-1 - лаборатория гигиеническая войсковая и ЛГ-2 — лаборатория гигиеническая основная.
 11. Література основна та додаткова
 12. Мается 500—000. Основная масса публичных законопроектов прак-

1. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Мірошниченко Л. Ф. – К. : Вища школа, 2007. – 415 с.

2. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі : навчальний посібник / Штейнбук Ф. М. – 2-ге вид., випр. та уточн. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 280 с.

Додаткова

1. Баскакова Н. П. Тези вступного слова вчителя (фрагменти), форми опитування, завдання для роботи в групах, творчість учнів та вчителя за романом Г. Уеллса „Війна світів” / Н. П. Баскакова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 5. – С. 43–44.

2. Берестовська Д. Великі Діонісії : Сценарій підсумкового заняття з вивчення античності в старших класах / Д. Берестовська // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 11. – С. 33–42.

3. Богдан Л. С. Ознайомлення з новим предметом має бути і пізнавальним, і цікавим (Вступний урок-подорож до світу Книги) / Л. С. Богдан // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 8. – С. 12–13.

4. Вітченко А. О. Гра повторення (Підсумковий урок-мандрівка за темою „Літературна казка” / А. О. Вітченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 12. – С. 13–14.

5. Вознюк О. В. Прощаємось з уроками зарубіжної літератури, а не з самою літературою (Конспект підсумкового уроку) / О. В. Вознюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 5. – С. 2–4.

6. Гайван К. М. Солодкий брейн-ринг : Підсумковий урок-гра / К. М. Гайван // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 5. – С. 38–39.

7. Гладишев В. В. Художній твір – естетична матеріалізація духовного життя автора : Про необхідність його вивчення в біографічному контексті / В. В. Гладишев // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 5. – С. 47–49.

8. Гревцева Т. М. Зацікавити подальшим вивченням літератури : Завершальний урок-перегук у 5 класі / Т. М. Гревцева // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 5. – С. 36–38.

9. Захарова М. Той, хто шукав Ельдорадо : Урок-знайомство з Едгаром По та його оповіданням „Золотий жук”. 7 клас / М. Захарова // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 2. – С. 10–13.10. Ісаєва О. От і закінчується 6-й клас... (Матеріали до підсумкового уроку в 6 класі / О. Ісаєва // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 5. – С. 41–42.

11. Коваленко В. Г. Система завершальних уроків із зарубіжної літератури / В. Г. Коваленко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 5. – С. 15–35.

12. Коваленко Н. М У світі казок : Підсумковий урок-конкурс. 5 клас / Н. М. Коваленко // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 5. – С. 30–31.

13. Коломієць Л. А. „Гюго – це цілий світ” (О. де Бальзак) (Вивчення біографії письменника-романтика із залученням творів інших видів мистецтва цього напряму) / Л. А. Коломієць // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 12. – С. 21–23.

14. Кривцова Т. В. Загальна характеристика історичного розвитку світової літератури: Конспект вступного уроку / Т. В. Кривцова, О. В. Вознюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 8. – С. 29–30.

15. Мацевко Л. В. Прищеплювати учням розуміння літератури як явища словесного мистецтва : Матеріал до вступного уроку / Л. В. Мацевко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 8. – С. 14–15.

16. Мацевко Л. В. Щоб учні забули про дзвінок на перерву : Комбінований (бесіда, літературна вікторина, рольова гра тощо) урок повторення і закріплення знань, навичок, умінь / Л. В. Мацевко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 5. – С. 29–31.

17. Мельник А. Чарівний світ зарубіжної літератури : Підсумковий урок-вікторина у 5 класі / А. Мельник // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 5. – С. 39–40.

‡агрузка...

18. Методика преподавания литературы : учебник для пед. вузов / Под ред. Богдановой О. Ю., Маранцмана В. Г. – В 2 ч. – М. : Владос, 1994.

19. Ніколенко О. М. Чарівна сила мистецтва (Вступний урок із застосуванням різних його видів) / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 8. – С. 41–44.

20. Панова Л. М. Людина у творах мистецтва (Вступний урок (бесіда з елементами лекції) / Л. М. Панова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 8. – С. 21–22.

21. Панова Л. М. Уміти черпати красу і духовність зі скарбниці світової літератури і за порогом школи (Урок-прощання) / Л. М. Панова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 5. – С. 6–8.

22. Погрібна В. Поетичні мініатюри Мацуо Басьо і Миколи Вінграновського : Урок-знайомство із жанром хоку в 5 класі / В. Погрібна // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 11. – С. 11–12.

23. Пронкевич О. В. Соціально-психологічна проза в літературі ХІХ ст. (Оглядова лекція) / О. В. Пронкевич // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 8. – С. 40–46.

24. Сизько Г. Л. Осмислення людської природи й долі у давніх міфах, переказах, легендах (Матеріал до вступного уроку-лекції з елементами бесіди) / Г. Л. Сизько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 8. – С. 24–28.

25. Соколова Л. Розумники й розумниці : Підсумковий урок-гра у 7 класі / Л. Соколова // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 5. – С. 42–43.

26. Чередник Л. Літературний калейдоскоп : Урок повторення й узагальнення вивченого у 8 класі / Л. Чередник // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 5. – С. 43–44.

27. Штейнбук Ф. М. Вивчення зарубіжної літератури. 11 клас / Штейнбук Ф. М. – Харків : Веста : Видавництво „Ранок”, 2003. – 256 с. – (Серія „Авторський урок”).

28. Штейнбук Ф. М. Злам епох – злам художнього мислення (Вступний урок) / Ф. М. Штейнбук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 8. – С. 52–54.

29. Штейнбук Ф. М. Скромна принадність імпровізації / Ф. М. Штейнбук // Зарубіжна література. – 2000. – № 46. – С. 1–2.

30. Ярошенко Р. А. На підсумковому занятті учні захищають проект „Пам’ятник моєму улюбленому поету (письменнику) ХХ ст. (Конспект уроку) / Р. А. Ярошенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 5. – С. 30–32.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)