АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання № 1. Підготуйте обґрунтовані відповіді на такі питання:

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 7. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 8. Вирішити тестові завдання
 9. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 10. Вказівки до виконання завдання
 11. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 12. Джерела інформації соціальної статистики та її основні завдання

Підготуйте обґрунтовані відповіді на такі питання:

1. Як впливає вік учнів на характер та форми організації роботи з вдосконалення навичок усного та писемного мовлення?

2. У чому полягає спільність та відмінність критеріїв щодо оцінювання усного та писемного мовлення учнів?

3. Чи вважаєте ви достатньою кількість спеціальних уроків з розвитку зв’язного мовлення у сучасних програмах із зарубіжної літератури? Відповідь обґрунтуйте.

4. Чому організація позакласної роботи має таке величезне значення для навчально-виховного процесу із зарубіжної літератури?

5. У чому полягає принципова відмінність факультативних занять від будь-яких інших форм позакласної роботи?

6. Яке місце і чому са́ме займає кабінет літератури у системі навчально-виховної роботи у школі?

Завдання № 2

Напишіть власну творчу роботу на одну з тих тем, які репрезентовано у додатку 6 (або самі запропонуйте подібну тему та розкрийте її у письмовій роботі).

Завдання № 3

Розробіть (у письмовій формі) власний сценарій будь-якої з форм позакласної роботи.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Питання до модульної контрольної роботи з дисципліни

«Методика викладання зарубіжної літератури»

Студент повинен у письмовій формі розкрити два питання з нижче наведеного списку та показати обізнаність з теоретичним матеріалом.

1. Охарактеризуйте етапи становлення методологічних основ методики викладання зарубіжної літератури.

2. Визначте зміст методу читання художнього твору.

3. Охарактеризуйте методичні прийоми та різновиди читання художнього твору.

4. Визначте зміст евристичного методу.

5. Визначте зміст дослідницького методу.

6. Визначте зміст репродуктивного методу.

7. Охарактеризуйте відмінності між літературознавчим та шкільним аналізом художніх творів.

8. Охарактеризуйте взаємозв’язок між сприйняттям й віковими особливостями учнів та аналізом художнього твору.

9. Охарактеризуйте засади системного підходу до аналізу літературного твору.

10. Охарактеризуйте зміст аналізу художнього твору в школі за розвитком дії.

11. Охарактеризуйте зміст пообразного шляху аналізу художнього твору в школі.

12. Охарактеризуйте зміст проблемно-тематичного шляху аналізу художнього твору в школі.13. Охарактеризуйте засади організації та види дослідницької діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури.

14. Визначте та охарактеризуйте засади інноваційних шляхів аналізу художнього твору в школі.

15. Охарактеризуйте місце та роль учителя у суспільстві та школі.

16. Визначте засади особистісно орієнтованого навчання.

17. Визначте зміст та засади художньо-дослідницької професійної складової учителя зарубіжної літератури.

18. Визначте зміст та засади художньо-конструктивної складової учителя зарубіжної літератури.

19. Визначте зміст та засади художньо-організаційної складової учителя зарубіжної літератури.

20. Визначте зміст та засади художньо-комунікативної складової учителя зарубіжної літератури.

21. Обґрунтуйте засади типології уроків зарубіжної літератури.

22. Охарактеризуйте зміст та засади організації уроку творчого читання.

23. Охарактеризуйте зміст та засади організації уроку-семінару.

24. Охарактеризуйте зміст та засади організації уроку-диспуту.

25. Охарактеризуйте зміст та засади організації уроку-дослідження.

26. Охарактеризуйте зміст та засади організації інтегрованих уроків.

27. Охарактеризуйте зміст та засади організації уроку компаративного аналізу.

28. Охарактеризуйте зміст та засади організації уроку культурологічного аналізу.

29. Охарактеризуйте зміст та засади забезпечення фонових знань на уроках зарубіжної літератури.

30. Охарактеризуйте зміст та засади організації „нестандартних” уроків.

31. Охарактеризуйте зміст та засади організації уроків позакласного читання.

32. Охарактеризуйте зміст та засади організації вступних занять.

33. Охарактеризуйте зміст та засади організації уроків аналізу художніх творів.

34. Охарактеризуйте зміст та засади організації підсумкових уроків.

35. Охарактеризуйте загальнотеоретичні засади вивчення художніх творів з огляду на їхню родову специфіку.

‡агрузка...

36. Охарактеризуйте методичні засади аналізу ліричних творів.

37. Охарактеризуйте методичні засади аналізу драматичних творів.

38. Охарактеризуйте методичні засади аналізу епічних творів.

39. Визначте та охарактеризуйте передумови та особливості вивчення у школі теоретико-літературних понять.

40. Охарактеризуйте взаємозв’язок феномену мімезису зі шкільною практикою.

41. Охарактеризуйте засади використання поняття тілесний міметизм у методичному аспекті.

42. Охарактеризуйте засади організації позакласної роботи із зарубіжної літератури.

43. Охарактеризуйте напрямки позакласної роботи із зарубіжної літератури.

44. Охарактеризуйте зміст роботи з розвитку писемного мовлення.

45. Охарактеризуйте зміст роботи з розвитку усного мовлення.

46. Охарактеризуйте засади організації роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках зарубіжної літератури.

47. Охарактеризуйте зміст та засади організації роботи літературного гуртка.

48. Охарактеризуйте зміст та засади організації роботи факультативу з літератури.

49. Охарактеризуйте зміст та засади організації роботи літературного клубу.

50. Охарактеризуйте зміст та засади організації роботи кабінету літератури.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)