АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СЕЗ «Яворів»

Зона створена з перспективою діяльності на 30 років з метою залучення інвестицій для створення нових робочих місць та забезпечення роботою працівників Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка», що вивільняються у зв’язку зі скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих потужностей, вирішення екологічних проблем у Яворівському районі шляхом створення умов для відновлення земель, порушених техногенним впливом гірничо-хімічного виробництва, активізації підприємницької діяльності, збіль­шення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг), поставок на внутрішній та зовнішній ринки високоякісної конкурентоспро­можної продукції (послуг), а також впровадження нових техно­логій, ринкових методів господарювання та розвитку інфра­структури зони, а також для розвитку експедиційно-складської, транспортно-сервісної та виробничої сфер на території автопорту «Краковець».

Структурно зона складається з автопорту «Краковець» та комплексної виробничої зони, до якої входить технопарк. Тех­нопарк та автопорт працюватимуть у режимі спеціальної митної зони.

Суб’єктами СЕЗ «Яворів» можуть бути виключно суб’єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокрем­лені підрозділи, які розташовані та реалізують на території СЕЗ «Яворів» інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквіва­лентною не менше 500 тисяч доларів США (крім проектів тех­нологічного парку, де вимог до розміру інвестиції не перед­бачено), затверджені Яворівською районною державною адмі­ністрацією та зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ «Яворів» як суб’єкти СЕЗ.

Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ «Яворів», поширюється на суб’єкти зони виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності на території СЕЗ.

Створення на території СЕЗ «Яворів» банківських установ, їх філій, аудиторських фірм, страхових та інших фінансових орга­нізацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється в установленому законодавством порядку після попереднього погодження з Яворівською район­ною державною адміністрацією.

Суб’єкти СЕЗ «Яворів», які провадять свою діяльність на території СЕЗ «Яворів» без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо), складають відокрем­лений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України. Кабмін має право встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ «Яворів» та вивезення з митної території України у СЕЗ «Яворів» окремих видів товарів.Суб’єкти зони не вносять платежів до інноваційного та фон­ду соціального страхування. Податок з прибутку у перші 5 років реалізації інвестиційних проектів не платиться, а у наступні роки – за ставкою 50 % від об’єкта оподаткування. Земельний податок у перші 3 роки також не вноситься, а у наступні роки роботи – за ставкою 50 %. Суб’єкти зони, що реалізовують проекти на землях, порушених діяльністю державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка», від земельного податку звільнені взагалі.

Звільнено від сплати мита та ПДВ операції з ввезення устат­кування, обладнання, деталей та комплектуючих до них, які пе­реміщуються на територію зони з метою реалізації інвести­ційного проекту.

Обкладення митними платежами товарів (предметів), що переміщуються на територію технопарку та автопорту, прова­диться виходячи з особливостей статусу спеціальної митної зони (таблиця 2).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)