АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Облік розрахунків по відрядженню за кордон

Читайте также:
 1. V. КЛІНІЧНА ТА ДИСПАНСЕРНА КАТЕГОРІЯ ОБЛІКУ ХВОРОГО
 2. А. Методика розрахунків збитків внаслідок забруднення атмосферного повітря
 3. Агент із розрахунків за рекламу
 4. Акредитив як форма міжнародних розрахунків
 5. Акредитивна форма розрахунків
 6. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів
 7. Баланс фінансовий зведений Банк Міжнародних Розрахунків
 8. Бухгалтерія - це самостійний структурний підрозділю апарату управління (служба, відділ), який веде бухгалтерський облік діяльності бюджетної установи.
 9. Бухгалтерський облік
 10. Бухгалтерський облік бартерних операцій
 11. Бухгалтерський облік бланків цінних паперів
 12. Бухгалтерський облік закупівель імпортних товарів

Службове відрядження за кордон– поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об’єднання, установи, організації на певний термін в іншу країну для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

При направленні працівника у відрядження підприємство зобов’язане забезпечити його авансом у національній валюті тієї країни, в яку він прямує, або у вільно конвертованій валюті на поточні витрати в розмірах, що відповідають встановленим нормам.

Вільно конвертована валюта–це валюта, яка широко вико­ристовується для здійснення платежів по міжнародних опера­ціях, продається на головних валютних ринках світу і вказана в групі 1 Класифікатора валют НБУ.

Аванс працівнику може бути виданий в таких формах:

- у готівковій – через касу підприємства;

- у безготівковій – із застосуванням платіжних карток.

Постановою КМУ від 20.05.09 р. № 483 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663» внесено зміни щодо норм відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон, в результаті чого зазнали змін розміри добових при відрядженні за кордон.

Зараз граничні норми добових витрат для відряджень за кордон встановлено в доларах. При цьому розрахунок робиться в гривнях за офіційним курсом гривні до долара США, встанов­леним НБУ на день видачі авансу. Отже, норми відшкодування витрат на відрядження за кордон складатимуть:

- 50 доларів США (у разі коли до рахунків на оплату вар­тості проживання у готелях не включаються витрати на харчування);

- 40 доларів США (включаються витрати на одноразове харчування);

- 27,5 доларів США (включаються витрати на дворазове харчування);

- 17,5 доларів США (включаються витрати на триразове харчування).

Добові витрати виплачують працівнику в іноземній валюті в сумі, яка в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день видачі з каси уповноваженого банку не перевищує встановлених граничних норм добових витрат.

Керівник підприємства має право ухвалити рішення про виплату працівнику добових в розмірі, меншому вказаних норм, але не нижче за норми, наведені в додатку № 1 до Постанови № 663 для працівників бюджетних організацій.

Власник або уповноважена ним особа має право встановлю­вати додаткові обмеження щодо інших сум і цілей використання засобів, наданих на відрядження. Наприклад, можуть вста­новлюватися обмеження на проїзд тим чи іншим видом транс­порту, на витрати, пов’язані з наймом житла, інші.Із письмово оформленим рішенням про обмеження витрат працівник повинен ознайомитися до від’їзду у відрядження.

Приймаюча сторона може забезпечувати працівника додатко­вими валютними засобами у вигляді компенсації поточних витрат (окрім транспортних витрат на проїзд в країну приз­начення і назад та наймання житла) або добових витрат. У цьо­му випадку, відряджаючи працівника, підприємство при виплаті йому добових витрат зменшує їх суму на суму одержаної працівником компенсації. Якщо ж сума компенсації дорівнює або більше встановленої суми граничних норм добових витрат, то добові такому працівнику не виплачуються.

У випадку, якщо сума авансу в іноземній валюті має дробову частину, застосовується арифметичне округлення до цілої одиниці.

Видачу наявної іноземної валюти на витрати для відряджен­ня здійснюють уповноважені банки. Підставою для цього слу­жить надана підприємством заявка, в якій містяться такі відомості:

- номер і дата наказу (розпорядження) про відрядження;

- прізвище, ім’я, по батькові працівника, що виїжджає за кордон;

- термін перебування за кордоном;

- розрахунок витрат в іноземній валюті.

Одержавши аванс в іноземній валюті, відряджений праців­ник при перетині кордону здійснює наступні види декларування:

- усне – якщо сума іноземної валюти, яка вивозиться, і/або дорожніх чеків складає до 3 000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленому НБУ на день перетину митного кордону України;

- письмове (з обов’язковим заповненням митної декларації) – якщо загальна сума іноземної валюти, яка вивозиться, і/або дорожніх чеків складає до 10 000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленому НБУ на день перетину митного кордону, з представленням довідки уповноваженого банку за ф. № 01-с.

Граничний термінзнаходження у відрядженні за кордон згідно з п. 5 Постанови № 663, не може перевищувати 60 ка­лендарних днів.

Проте при направленні працівника у відрядження за кордон згідно із зовнішньоекономічними угодами (контрактами) для здійснення монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проект­них, проектно-дослідницьких, будівельних, будівельно-монтаж­них і пуско-налагоджувальних робіт, шефмонтажу і авторського нагляду під час будівництва граничний термін відрядження не повинен перевищувати одного року.

Для таких випадків прийнятий наступний поряд відшкоду­вання добових витрат:

- протягом 60 днів добові виплачуються згідно з нормами;

- починаючи з 61-го дня – в розмірі 80 % граничних норм.

Наприклад, якщо добові працівнику виплачувалися в розмірі 50 дол. США в день, то починаючи з 61-го дня йому відшкодо­вуватиметься сума 40 дол. США (50 дол. США · 80 %).

Максимальний термін – 60 днів – передбачений також і для випадків затримки працівника у відрядженні з таких поважних причин:

- захворювання працівника, який відряджається;

- відсутність транспортних квитків;

- відміна авіарейсів;

- ремонт транспортних засобів або інші, не залежні від пра­цівника причини, підтверджені документально.

Якщо ж затримка у відрядженні відбулася без поважних причин і/або документально підтвердити причину такої затрим­ки працівник, що направлений у відрядження, не може, то за час затримки йому не виплачується заробітна плата, не відшкодо­вуються добові витрати, витрати на наймання житла та ін.

Рішення про продовження терміну відрядження у разі затримки з поважних причинприймає керівник підприємства, оформляючи відповідний наказ або розпорядження після при­буття працівника до місця роботи на підставі його доповідної записки і представлених підтверджуючих документів.

Для правильного розрахунку суми добових, що підлягає від­шкодуванню працівникові, направленому у відрядження, бух­галтер повинен визначити фактичну кількість днів знаходження даного працівника за кордоном.

Фактична кількість днів визначається на підставі відміток:

- контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ України в загранпаспорті або документі, що його замінює, – у разі відряджень у країну, з якою встановлений повний при­кордонний контроль;

- сторін, які відряджають і приймають, у відрядному посвідченні – у разі відрядження в країни, з якими прикор­донний контроль не встановлений або спрощений.

За відсутності вищезгаданих відміток добові витрати (як і інші витрати) працівнику не відшкодовуються і до складу валових витрат підприємства не включаються.

Від’їзд працівника у відрядження за межі країни і повернення в один і той же день вважається одним днем відрядження і добові в такому разі відшкодовуються за нормами, встановлени­ми для відрядження за межі.

Якщо працівник, направлений у відрядження, при виїзді або поверненні в країну, прикордонний контроль з якою не встанов­лений або спрощений, здійснює пересадку на інший транспорт­ний засіб або зупинку в готелі (мотелі) на території України, то в такому разі застосовується особливий порядок відшкодування добових витрат. Добові за час проїзду через територію України відшкодовуються відповідно до норм, передбачених для відря­джень по Україні. При цьому добові витрати згідно з нормами, встановленими для відряджень за кордон, відшкодовуються:

- з дня останньої пересадки на інший транспортний засіб (вибуття з готелю) на території України під час напряму того, хто відряджається за межі;

- до дня першої пересадки на інший транспортний засіб (зупинки в готелі) під час повернення до України.

Повернути залишок виданих на відрядження грошових коштів в касу підприємства або зарахувати їх на відповідний рахунокпідприємства, яке направило його у відрядження, працівник зобов’язаний у встановлені законодавством терміни.

На сьогодні встановлені єдині терміни звіту, а саме: звіт про використання грошових коштів, одержаних на відрядження, представляється формою, встановленою податковим органом, до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податків завершує таке відрядження.

За несвоєчасне повернення або неповернення надмірно витрачених засобів передбачена відповідальність:

- якщо працівник повертає суму надміру витрачених коштів пізніше граничного строку, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує штраф у розмірі 15 відсотків суми таких надміру витрачених коштів;

- якщо платник податку не повертає суму надміру витра­чених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний строк, то така сума підлягає оподаткуванню подат­ком з доходу фізичних осіб за ставкою 15 % і платник податку сплачує штраф у розмірі 15 %.

Дебіторська заборгованість в іноземній валюті, що утвори­лася в день видачі авансу підзвітній особі, є немонетарною статтею, відображається за курсом НБУ, який діяв на день її виникнення (первинного відображення), і не підлягає перера­хунку у зв’язку із зміною курсу НБУ до іноземної валюти.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)