АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теми рефератів. 1. Основні правила здійснення операцій з іноземною валю­тою на території України на міжбанківському валютному ринку

Читайте также:
 1. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
 2. Вимоги до технічного оформлення рефератів
 3. Тематика доповідей та рефератів
 4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
 5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
 6. Тематика рефератів
 7. Тематика рефератів
 8. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
 9. Тематика рефератів
 10. Тематика рефератів з дисципліни «Логістика»
 11. ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ, РЕФЕРАТІВ І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 12. Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Основні правила здійснення операцій з іноземною валю­тою на території України на міжбанківському валютному ринку.

2. Види валютних рахунків та правила їх відкриття в установах банків.

3. Облік курсових валютних різниць, порядок їх визначення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Тести

1. До монетарних статей відносяться:

а) заборгованість по розрахунках за авансами;

б) основні засоби;

в) кредиторська заборгованість за бартерними опера­ціями;

г) фінансові інвестиції в іноземній валюті, якщо їх повернення у валюті гарантоване законодавством країни перебування.

2. Курсові різниці визначаються:

а) тільки за монетарними статтями;

б) тільки за немонетарними статтями;

в) за монетарними і немонетарними статтями;

г) за монетарними статтями та деякими немонетарними статтями.

3. Монетарні відображаються на дату балансу:

а) за курсом НБУ на дату балансу;

б) за історичною або справедливою собівартістю, по якій вони зараховані на баланс;

в) за курсом НБУ, що передує даті балансу;

г) за курсом МБВБ.

4. Сума авансу в іноземній валюті, надана іншим особам в рахунок платежів для придбання активів при включенні у вар­тість цих активів перераховується у валюту звітності із застосуванням:

а) курсу НБУ на дату отримання активів;

б) курсу МБВР;

в) валютного курсу НБУ на дату сплати авансу;

г) курсу НБУ на дату підписання угоди.

5. До немонетарних статей відносяться:

а) несплачений статутний капітал;

б) векселі видані, виражені в іноземній валюті;

в) кредиторська заборгованість за бартерними опера­ціями;

г) дебіторська заборгованість, що підлягає погашенню в іноземній валюті.

6. Визначення курсових різниць за монетарними статтями проводиться:

а) на дату визначення активів і зобов’язань;

б) виключно на дату здійснення розрахунків;

в) при зміні курсу НБУ на будь-яку дату;

г) на дату балансу та дату здійснення розрахунків.

7. Сума авансу в іноземній валюті, одержана від інших осіб в рахунок платежів для постачання готової продукції, інших активів при включенні до складу доходу звітного періоду, перераховується у валюту звітності із застосуванням:

а) курсу НБУ на дату отримання активів;

б) курсу МБВР;в) валютного курсу НБУ на дату отримання авансу.

г) курсу НБУ на дату підписання угоди.

8. Неопераційні курсові різниці – це різниці, що виникають внаслідок перерахунку статей балансу, відображення яких обумовлено здійсненням:

а) інвестиційної та операційної діяльності;

б) фінансової та операційної діяльності;

в) інвестиційної і фінансової діяльності;

г) операційної діяльності.

9. У податковому обліку доходи, одержані (нараховані) в іно­земній валюті у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) про­тягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату:

а) отримання авансу;

б) нарахування доходу;

в) першої з подій – отримання чи нарахування доходів;

г) останньої з подій – отримання чи нарахування доходів.

10. У випадку отримання іноземної валюти у зв’язку з екс­портом товарів (робіт, послуг), балансова вартість валюти визначається:

а) за курсом НБУ на дату отримання остаточної оплати від покупця;

б) за курсом НБУ на дату першої події – або від­вантаження продукції або отримання передплати;

в) за курсом НБУ на дату відвантаження продукції покупцю;

г) за курсом на дату авансу.

11. У підприємства на кінець звітного періоду на валютному рахунку обліковується валюта в розмірі 5 000 дол. Валюта була отримана внаслідок експортної операції. На момент отри­мання цієї валюти як авансу курс НБУ складав 8,0 грн за 1 дол. На момент експортування продукції курс НБУ складав 8,05 грн за 1 дол. На кінець кварталу курс НБУ склав 8,03 грн за 1 дол. Курсова різниця внаслідок перерахунку валюти на кінець періоду буде відображатися:

а) у розмірі 100 грн у складі витрат;

б) у розмірі 100 грн у складі доходів;

в) у розмірі 150 грн у складі доходів;

г) у розмірі 150 грн у складі витрат.

12. Чи є правильним твердження:

У випадку, якщо валюта залишається у підприємства на кінець звітного періоду, її вартість підлягає перерахунку за кур­сом НБУ на кінець звітного періоду із віднесенням результатів перерахунку до складу валових доходів чи валових витрат.

а) так;

б) ні.

13. Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанків­ському валютному ринку України резидентами при здійсненні неторговельних операцій вважаються такі документи:

а) заява на придбання валюти;

б) документи не подаються;

в) договір з нерезидентом, вантажна митна декларація;

г) заявки з розрахунком витрат на відрядження за кордон, на експлуатаційні витрати транспортних засо­бів, які виконують рейси за кордон.

14. У разі придбання валюти на валютній біржі за гривні її балансова вартість визначається:

а) виходячи з курсу НБУ на дату придбання валюти;

б) виходячи з курсу НБУ на дату перерахування коштів на придбання валюти;

в) як сума гривень, сплачених платником податків у зв’язку з її придбанням без урахування комісійних та інших витрат, пов’язаних з придбанням валюти;

г) як сума гривень, сплачених платником податків у зв’язку з її придбанням з урахування комісійних та інших витрат, пов’язаних з придбанням валюти.

15. З операцій з придбання валюти стягується:

а) збір на обов’язкове пенсійне страхування у розмірі 1,3 % від суми гривень, витрачених на придбання валюти без урахування комісійної винагороди по цих операціях;

б) збір на обов’язкове пенсійне страхування у розмірі 1,3 % від суми гривень, витрачених на придбання валюти з урахуванням комісійної винагороди по цих операціях;

в) не стягуються збори;

г) збір на обов’язкове пенсійне страхування у розмірі 1 % від суми гривень, витрачених на придбання валюти без урахування комісійної винагороди по цих операціях.

16. Для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валют­ному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торго­вельними операціями необхідно подати наступні документи:

а) заяву на придбання валюти;

б) документи не подаються;

в) договір з нерезидентом, вантажну митну декларацію;

г) обґрунтування необхідного розміру валюти.

17. Отримання індивідуальної ліцензії НБУ не передбачене при проведенні наступних валютних операцій:

а) здійснення платежів в іноземній валюті за межі України на виконання обов’язків перед нерезиден­тами з оплаті продукції, послуг, робіт;

б) надання і отримання резидентами кредитів в інвалюті у випадках, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

в) використання інвалюти на території України як засобу платежу або як застави;

г) здійснення інвестицій за кордон.

18. Операції з придбання валюти проводяться підприєм­ствами:

а) самостійно на міжбанківському валютному ринку;

б) самостійно у будь-якому пункті обміну валют;

в) через уповноважені банки у пункті обміну валют;

г) виключно на міжбанківському валютному ринку через уповноважені банки.

19. У випадку, якщо курс Національного банку України на дату зарахування валюти відрізняється від комерційного курсу продажу, така різниця відображається у складі:

а) доходів чи витрат від операційних курсових різниць на рахунках 714 чи 945;

б) доходів чи витрат від неопераційних курсових різ­ниць на рахунках 744 чи 974;

в) в) інших операційних доходів або витрат на рахунках 949 чи 719;

г) інших доходів або витрат на рахунках 746 чи 977.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)