АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаткова

Читайте также:
 1. б) додаткова
 2. додаткова
 3. Додаткова
 4. Додаткова
 5. Додаткова
 6. Додаткова
 7. Додаткова
 8. Додаткова
 9. Додаткова
 10. Додаткова заробітна плата
 11. Додаткова література

8. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.91 р. / Збірник «Закони України». – Т. 1. – С. 333–367.

9. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 20.03.91 р. / Збірник «Закони України». – Т. 6. – С. 336.

10. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. / Збірник «Закони України». – Т. 2. – С. 189–213.

11. Про споживчу кооперацію : Закон України від 10.04.1992 р. / Збірник «Закони України». – Т. 3. – С. 211–218.

12. «Про режим іноземного інвестування» : Закон України від 19.03.1996 р., № 93/96-19.

13. Про систему оподаткування : Закон України від 2.02.1994 р. зі змінами і доповненнями // Галицькі контракти № 42/96 р.

14. Про внесення змін до Закону України «Про банки і банків­ську діяльність» : Закон України від 1.02.96 № 25/96 ВР.

15. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 26.06.1997 р. // Податки та бухгалтер­ський облік № 31/2006 р.

16. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Закон України від 23 вересня 1994 р. № 185/94 – ВР // Бізнес № 34 (345) 23.08.99.

17. Про податок на додану вартість : Закон України від 3.04.1997 р. зі змінами і доповненнями // Податки та бухгал­терський облік № 44/2005 р.

18. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 28.12.1994 р. / Збірник «Закони України». – Т. 7. – С. 462–489.

19. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. / Вісник податкової служби. – 2007. – № 33. – С. 26–30.

20. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19.03.1996. – № 93/96-19 // Бізнес. – № 34 (345). – 23/08/2004.

21. Про митний тариф України : Закон України від 5.05.2001 р. № 2371-ІІІ // Бухгалтерія. Податки. Бізнес. – 31.5.2005. – № 20. – С. 7.

22. Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердже­ного Законом України «Про митний тариф України». Закон України від 10.01.2002 р. № 2592-ІІІ // Голос України. – 6.3.2006. – С. 8–15.

23. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо­економічних відносинах. Закон України від 4.10.2001 р. № 2761-ІІІ // Галицькі контракти. – 12.11.2005. – № 46. – С. 146–152.

24. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: Затверджене Постановою Правління НБУ від 12.06.2000 р. № 283 зі змінами і доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 17.05.2006. – № 44. – С. 28–36.25. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Затверджене Постано­вою Правління НБУ від 18.12.1998 р. – № 527 зі змінами і доповненнями // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 12.3.2001. – № 11. – С. 57–58.

26. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року): Видання МТП № 560 введені в дію з 01.01.2000 р. / Між­народна торгова палата // Урядовий кур’єр. – 3.4.2007. – С. 9–12.

27. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: від 26.03.1998 р. № 119 зі змінами і доповненнями затвердженими Постановою Правління НБУ від 20.08.2001 р. № 357 // Податки та бухгалтерський облік. – 20.9.2007. – № 76. – С. 16–23.

28. Положення про примусове списання (стягнення) та договір­не списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України: Затверджене Постановою Правління НБУ від 1.10.2001 р. № 416 // Галицькі контракти. – 12.11.2007. – № 46. – С. 85–89.

29. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджене Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України // Все про бухгалтерський облік. – 10.10.2008. – С. 15–17.

30. Положення про вантажну митну декларацію // Баланс. – 8.5.2008. – № 19. – С. 10–11.

31. Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затверджене наказом Мінфіну України від 14.02.96 р., № 29, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.02.96 р., № 82/1107.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 // Податки та бухгалтерський облік. – 1999 р. – № 48.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства Фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 // Податки та бухгалтерський облік. – 2000 р. – № 6.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» : Наказ Міністерства фінансів Украї­ни від 10.08.2000 р. № 193 // Баланс. – № 36. – 2000 р.

35. Про невідкладні заходи з посилення валютного контролю. Указ Президента України від 18.06.93 р. № 195/93 // Бізнес. – № 34 (345). – 23.08.99.

36. Про розрахунки за пластиковими картками міжнародних платіжних систем. Лист Національного банку України за № 13-110/609-207 від 25.03.1997 р.

37. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних догово­рів, які передбачають розрахунки в іноземній валюті. Поста­нова Кабінету Міністрів України і НБУ № 444 від 21.06.95 р.

38. Про порядок видачі разового індивідуального дозволу (ліцензії) на перевищення установлених термінів ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1995 р. № 54.

39. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 року № 10.

40. Про впровадження пластикових карток міжнародних пла­тіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки. Постанова Національного банку України № 37 від 24.02.1997 р.

41. Об определении даты импорта товаров, применяемых при проведении проверок соблюдения требований валютного законодательства. Письмо ГНАУ от 18.02.2002 г. № 2868/7/23-5317 // Галицькі контракти. – № 9. – 3.3.2002. –С. 68–69.

42. О расходах на командировку. Письмо ГНАУ от 6.02.2002 г. № 773/6/23-5212// Галицькі контракти. – № 10. – 3.3.2007. – С. 59–60.

43. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир : ПП Рута, 2006. – 388 с.

44. Облік міжнародних операцій : підручник / За ред. проф. Ю. Кузьмінського. – К. : КНЕУ, 2006. – 336 с.

45. Белый Е. Л. Учебное пособие по курсу «Валютные опера­ции» : конспект лекций. – Запорожье : ЗГУ, 1995. – 80 с.

46. Бесова Л. В. и др. Таможенная статистика : учебное пособие. – М.: 1996.

47. Карпенко О. В. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 1999. – 290 с.

48. Крейнина М. И. Анализ финансового состояния и инвести­ционной привлекательности акционерных обществ в про­мышленности, строительстве и торговли. – М. : АО «ДИС», «МВ-Центр», 1994. – 256 с.

49. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід. – К. : Облікінформ, 1997. – 144 с.

50. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин : підручник / А. С. Фі­ліпенко, І. В. Бураковський, В. С. Будкін та ін. – К. : Либідь, 1994. – 256 с.

51. Мосійчук В. Світова практика проведення лізингових операцій та проблеми її впровадження в Україні. – К., 1995.

52. Муравьев А. И., Мухин А. Ф., Григорьев Ю. А. и др. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. – М. : Финансы и статистика, 1991.

53. Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учет: международная перспектива / Перевод с англ. – М. : Финансы и статистика, 1992. – 136 с.

54. Носкова И. Я. Финансовые и валютные операции : учебное пособие. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 175 с.

55. Облік міжнародних операцій : підручник / Ю. А. Кузьмін­ський, В. Г. Козак, Л. І. Лукяненко, О. В. Небильцова. – К. : КНЕУ, 2006. – 336 с.

56. Павлюк І. М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтер­ського обліку бартерних, експортно-імпортних і валютних операцій на підприємтвах і в організаціях України : практич­ний посіб. –Коломія, 1996. – 160с.

57. Расчеты по документарным внешнеторговым сделкам. Аккредитивы. Документарные инкассо. Банковские гаран­тии / Перевод и обработка Г. А. Титова. – М. : Банкцентр., 1995. – 112 с.

58. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности пред­приятия / Перевод с французского порд редакцией Бе­лых Л. П. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

59. Соколенко С. Г. Сучасні світові ринки та Україна : наук. вид. – К. : Демос, 1995. – 354 с.

60. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні. Теорія і практика : навч. посіб. – К. : АТ «Август», 1999.

61. Томсинов В. А. Внешнеторговые сделки : практические ре­комендации по составлению контрактов. – М. : Тантра, 1994.

62. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. І. Кредисова. – К. : Фенікс, 1996.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)