АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тематика індивідуальних завдань

Читайте также:
 1. II. Тематика курса
 2. II.Примерная тематика курсовых работ
 3. В наш час дискретна математика є необхідною компонентою математичної освіти студента-фізика.
 4. В3.Систематика, эволюция растений, животных
 5. Варіанти виконання завдань
 6. Варіанти завдань
 7. Варіанти завдань
 8. Варіанти індивідуальних завдань
 9. Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та завдань курсової роботи
 10. Вирішення основних завдань з охорони праці досягається виконанням комплексу
 11. Высшая математика
 12. Г) виконання підсумкових письмових модульних (контрольних) завдань

Завдання 75. За даними таблиці 9.7 проаналізувати викона­ння умов контрактів за строками поставок по експорту товарів у територіально-географічному розрізі. Визначити відхилення в розрізі показників. За результатами розрахунків зробити вис­новки. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 9.7.

Таблиця 9.7

Виконання умов контрактів за обсягами і строками експортних поставок товарів за звітний період

№ дог. Країни, фірми Згідно з договором Фактично Відхилення (±)
тис. дол. строк тис. дол. строк тис. дол. строк
Росія, ВАТ «ВІО» 25 800 25.03 25 800 25.03    
Білорусь, ТОВ «Елегант» 1 257 05.04 1 257 10.04    
Молдова, ЗАТ «Солнечная долина» 14.05 14.05    
Таджикистан, ЗАТ «Сулия» 01.03 1 140 10.03    

Завдання 76. За даними таблиці 9.8 проаналізувати вико­нання зобов’язань за імпортними операціями в асортиментному розрізі. Визначити відхилення в розрізі показників. За резуль­татами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі офор­мити в аналітичній таблиці 9.8.

Таблиця 9.8

Виконання зобов’язань за імпортними операціями в асортиментному розрізі за звітний період

(тис. дол.)

Товарні групи Згідно з договором Фактично Зараховується у виконання за асортиментом
Горіх лісовий 6 860,0 7 120,0  
Горіх з мигдалю 11 700,0 11 500,5  
Кокосова стружка 7 930,0 7 982,3  
Спирт коньячний 15 800,0 15 924,8  
Ароматизатори 4 250,0 4 896,5  
Разом      

Теми рефератів

1. Користувачі інформації проведеного аналізу зовнішньо­економічної діяльності підприємства.

2. Аналіз фінансового стану підприємства-контрагента.

3. Застосування системи коефіцієнтів при оцінці фінансового стану підприємства-контрагента.

Тести

1. Оборотні активи підприємства не включають:

а) вартість товарів;

б) дебіторську заборгованість товарного характеру тер­міном до 6 місяців;в) довгострокові фінансові інвестиції.

2. Оборотність оборотних активів розраховується як:

а) відношення добутку середніх залишків оборотних активів та тривалості звітного періоду у днях до обсягу виручки від реалізації імпортованих товарів;

б) відношення середніх залишків оборотних активів до обсягу виручки від реалізації імпортованих товарів;

в) відношення середніх залишків оборотних активів до тривалості звітного періоду у днях.

3. Яка сума оборотних активів вивільнилась або додатково залучена в оборот, якщо обсяг одноденної виручки від реалізації експортованих товарів у звітному році становив 18 124 грн, у минулому 17 700 грн, а оборотність оборотних активів уповіль­нилася на 5 днів:

а) вивільнено із обороту 90 620 грн;

б) додатково залучено 90 620 грн;

в) вивільнено із обороту 41 770 грн.

4. Рентабельність експортних операцій – це:

а) відносний показник ефективності діяльності підпри­ємства;

б) сума отриманого прибутку підприємством;

в) показник використання товарів.

5. Рентабельність експортних операцій – це відношення:

а) відношення чистого прибутку до собівартості реалізо­ваних товарів;

б) відношення прибутку від реалізації товарів до собі­вартості реалізованих товарів;

в) відношення прибутку від реалізації товарів до серед­нього залишку товарів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)