АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Читайте также:
 1. B Хід роботи.
 2. II. Достижения студента в научно-исследовательской деятельности (НИР)
 3. III. Достижения студента в общественной деятельности
 4. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ
 5. III. Перечень отчетной документации студента-практиканта
 6. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочная дистанционная форма обучения)
 7. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (очная форма обучения)
 8. IV. Достижения студента в культурно-творческой деятельности
 9. SIM-карта
 10. VІІ. Оформлення роботи
 11. Wanderer Карта сновиденного мира из детства
 12. Алгоритм виконання роботи
Вид самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Обов’язкові види самостійної роботи студентів
1.1. Підготовка до семінар­ських занять Систематично, відповідно до розкладу аудиторних занять Активна робота на прак­тичних заняттях 15 (6 × 2,5 б.)
1.2. Підготовка до мо­дульних контрольних робіт Останнє заняття відпо­відного модуля Перевірка правильності ви­конання модульних робіт 20 (2 × 10 б.)
1.3. Виконання домашніх завдань Відповідно до розкладу аудиторних занять Перевірка правильності виконання завдань 3 (6 × 0,5 б.)
1.4. Виконання завдань для самостійної роботи Відповідно до розкладу занять Перевірка правильності виконання завдань 9 (9 × 1 б.)
Разом балів за обов’язкові види самостійної роботи студентів
Вибіркові види самостійної роботи студентів
2.1. Написання рефератів за заданою тематикою Відповідно до розкладу занять Захист матеріалів під час індивідуально-консульта­тивної роботи (ІКР) 2 б
2.2. Огляд нової літератури з дисципліни Відповідно до розкладу занять Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР 5 б.
2.3. Ведення глосарія термінів Відповідно до розкладу занять Перевірка в кінці семестру 5 б.
2.4. Участь у науковому студентському гуртку Згідно з розкладом роботи Доповідь на одному із засідань 10 б.
2.5. Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію Відповідно до плану Виступ з доповіддю на конференції 10 б.
Разом балів за вибіркові види самостійної роботи студентів

 

 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінка навчальних модулів у балах

Модуль, елемент модуля Вид контролю Кількість залікових балів
Модуль І. Облік валютно-фінансових та експортно-імпортних операцій
Тема 1. Предмет, задачі, загальнотеоретичні і специфічні основи дисципліни
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування
Усне опитування
Контрольна робота
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Тема 2. Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування 2,5
Усне опитування
Домашнє завдання 0,5
Контрольна робота
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи

Продовж. оцінки навчальних модулів у балахМодуль, елемент модуля Вид контролю Кількість залікових балів
Тема 3. Облік валютно-фінансових операцій у ЗЕД
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування 2,5
Усне опитування
Домашнє завдання 0,5
Контрольна робота
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Тема 4. Облік імпортних операцій
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування 2,5
Усне опитування
Домашнє завдання 0,5
Контрольна робота
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Тема 5. Облік експортних операцій
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування 2,5
Усне опитування
Домашнє завдання 0,5
Контрольна робота

Продовж. оцінки навчальних модулів у балах

Модуль, елемент модуля Вид контролю Кількість залікових балів
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Модульна контрольна робота 1
Разом балів за модуль І
Модуль ІІ. Облік інших зовнішньоекономічних операцій
Тема 6. Облік бартерних (товарообмінних) операцій та операцій з давальницькою сировиною
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування 2,5
Усне опитування
Домашнє завдання 0,5
Контрольна робота
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Тема 7. Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування 2,5
Усне опитування
Домашнє завдання 0,5
Контрольна робота
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи

Продовж. оцінки навчальних модулів у балах

Модуль, елемент модуля Вид контролю Кількість залікових балів
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Тема 8. Облік на підприємствах, зареєстрованих у вільних економічних зонах
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування 2,5
Усне опитування
Домашнє завдання 0,5
Контрольна робота
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Тема 9. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Лекції Відвідування
Практичні заняття Відвідування
Усне опитування
Домашнє завдання
Контрольна робота
Самостійна робота Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Індивідуальні завдання Вирішення за темою завдань для самостійної роботи
Модульна контрольна робота 2
Вихідне тестування
Разом балів за модуль ІІ
Загальна кількість залікових балів

 

Методичні рекомендації щодо застосування
кредитно-модульної системи організації
навчального процесу

З метою посилення мотивації студентів і стимулювання систематичної ефективної навчальної діяльності, підвищення якості навчання та об’єктивності оцінювання знань під час вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» передбачається застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

При цьому дисципліна розділена на 2 змістові модулі, а оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, що складається з двох оціночних блоків:

1 блок – нарахування основних балів за засвоєння теоретич­ного матеріалу та набуття практичних навичок за змістовими модулями;

2 блок – нарахування додаткових балів за різноманітні види науково-дослідної та індивідуальної роботи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)