АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вхідні дані для виконання завдання 14

Читайте также:
 1. II Завдання додому
 2. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 3. II. Тестові завдання
 4. IІ Завдання додому
 5. IІ Завдання додому
 6. IІ Завдання додому
 7. IІ Завдання додому
 8. IІ Завдання додому
 9. IІ. Завдання додому
 10. IІ. Завдання додому
 11. L Перевірка виконання домашньої задачі.
 12. Алгоритм виконання роботи
Дата Зміст операцій Долари США Євро
сума курс НБУ сума курс НБУ
  01.09 Залишок 2 000,00 8,38 3 000,00 9,93
1. Надходження виручки
1.1 03.09 Зарахована виручка по договору № 21 8,40 40 000,00 9,95
1.2 04.09 Перераховані євро для обов’яз­кового продажу 8,41 –20 000,00 9,96
2. Купівля однієї іноземної валюти за іншу
2.1 04.09 Перераховані євро для купівлі доларів 8,41 –20 000,00 9,98
2.2 06.09 Отримані долари у разі конвер­сійної операції 18 000,00 8,42 9,98
3. Розрахунки за претензіями
3.1 04.09 Надійшла оплата штрафу від іно­земного партнера 8,41 900,00 9,96
4. Продаж валюти
4.1 05.09 Перерахувати євро для продажу за гривні 8,42 2 400,00 9,98
5. Попередня оплата іноземного партнера
5.1 07.09 Надійшла попередня оплата по контракту № 15-1 20 000,00 8,43 9,98
5.2 08.09 Перераховані долари для обов’язкового продажу 10 000,00 8,44 9,96

Продовж. табл. 3.4

Дата Зміст операцій Долари США Євро
сума курс НБУ сума курс НБУ
6. Погашення кредиторської заборгованості
6.1 10.09 Перераховані кошти за отриману продукцію по контракту № 24 25 000,00 8,45 9,96
7. Купівля іноземної валюти для виконання контрактних зобов’язань
7.1 12.09 Зараховані придбані за гривні дол. США для оплати по контракту №03 5 000,00 8,43 9,96
7.2 14.09 Оплата поставки товарів по конт­ракту № 03 9 000,00 8,41 9,97
7.3 17.09 Продаж залишку валюти уповно­важеним банком 1 000,00 8,40 9,98
8. Погашення заборгованості по внесках до статутного фонду
8.1 20.09 Погашення заборгованості закор­донного засновника по внесках до статутного фонду 25 000,00 8,39 9,98

Завдання 15.Скласти заявку на продаж 50 000 дол. США від 28.01 п. р., (курс НБУ – 8,28 грн за 1 дол. США) за курсом 8,31 грн за 1 дол. США, комісійна винагорода 0,6 %.Операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від реалізації, курсову різницю, витрати від реалізації. Сума коштів від реалізації зарахована на розрахунковий рахунок. Операції відобразити в регістрах бухгалтерського обліку.

Тематика індивідуальних завдань

Завдання 16.Підприємство здійснює продаж 3 000 дол. США. Валютний курс на дату отримання валюти і списання її з валютного рахунку складає 8,22 грн за дол США. Курс продажу валюти на міжбанківській валютній біржі становить 8,26 грн за дол. Відобразити операції в обліку.

Завдання 17.Підприємством були перераховані гривні для придбання 1 000 дол. США по курсу МБВР 8,5 грн за дол. США. Комісійна винагорода банку склала 50 грн, збір до Пенсійного фонду – 1,0 %. На дату надходження валюти курс НБУ був 8,4 грн за дол. США. Відобразити операції в обліку.

Завдання 18.Необхідно: скласти журнал реєстрації госпо­дарських операцій ТОВ «Мета»; зазначити первинні документи, якими оформлюються операції з купівлі безготівкової іноземної валюти за гривні; здійснити необхідні розрахунки; відобразити в системі бухгалтерського обліку і проаналізувати фінансовий результат від операцій з купівлі іноземної валюти.

23 жовтня ТОВ «Мета» перерахувало банку 85 000 грн. Для купівлі іноземної валюти на суму 10 000 дол. США.

25 жовтня зараховано придбану іноземну валюту на валют­ний рахунок підприємства.

Банком подано такий рахунок: курс купівлі – 8,40 грн за дол. США; комісійна винагорода банку – 300 грн; перераховано до Пенсійного фонду 1,0 % від суми гривень, сплачених при купівлі іноземної валюти.

Залишок невикористаних грошових коштів зараховано на поточний рахунок підприємства.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)