АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття операцій з давальницькою сировиною та особливості їх оформлення

Читайте также:
 1. I. Поняття й ознаки об'єкта авторського права.
 2. III етап. Перевірка господарських операцій по суті
 3. VІІ. Оформлення роботи
 4. Адміністративна відповід-ть: поняття та підстави.
 5. Адміністративне стягнення: поняття та види.
 6. Адміністративні стягнення: поняття і види
 7. Адміністративно-правові відносини, їх структура, особливості та види.
 8. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій
 9. Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій
 10. Апам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Поняття внутрішньої та зовнішньої пам'яті
 11. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 12. Бази оподаткування ПДВ окремих господарських операцій

Давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфаб­рикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземними замовниками (чи закуплені іно­земними замовниками за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї готової продукції або її частини до країни власника (чи реалі­зацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої виготовлено цю продукцію, ввезена інозем­ним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні.

Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоеконо­мічних відносинах – це операція з переробки, збагачення чи використання (давальницької сировини) незалежно від кількості замовників та виконавців, а також етапів (операцій з переробки цієї сировини), вивезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, у яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, стано­вить не менше 20 % загальної вартості готової продукції.

Замовник – це суб’єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину.

Виконавець – це суб’єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, збагачення, використання давальницької сировини.

Готова продукція – це продукція (товар), вироблена з вико­ристанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків з її переробки) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

Законодавством передбачені операції з переробки даваль­ницької сировини в різних митних режимах:

- ввезення давальницької сировини на митну територію України з метою отримання готової продукції;

- придбання за іноземну валюту іноземним замовником давальницької сировини на території України з метою вироб­ництва готової продукції;- вивезення українським замовником давальницької сирови­ни за межі митної території України з метою отримання готової продукції.

При експорті/імпорті давальницької сировини готова продук­ція залежно від умов контракту може бути:

- ввезена на митну територію країни замовника в повному обсязі;

- ввезена на митну територію країни замовника окрім частини, використаної для проведення взаємозаліку між вико­навцем і замовником;

- реалізована за межі митної території країни-замовника.

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками єдиного митного тарифу України, податками та збо­рами, що справляються у разі ввезення товарів.

Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) проводиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя державної податкової інспекції за місцезнаходженням виконавця з терміном платежу, що дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше як на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації. Сума, обумовлена векселем, визначається у валюті контракту на переробку давальницької сировини.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, перед­баченому у контракті, за межі митної території України у період, що не перевищує 90 календарних днів або в інші офі­ційно дозволені терміни, вексель погашається і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Вексель погашається також у разі часткового вивезення готової про­дукції, передбаченого умовами контракту, за межі митної території України, якщо український виконавець документально підтвердить оплату ввізного мита, податків та зборів, які повин­ні бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцію.

Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вар­тості давальницької сировини, що перераховується у валюті України за офіційним валютним курсом Національного банку України на день платежу за векселем.

Готова продукція, що виготовлена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на територію України, і вивозиться з митної території України, не обкладається вивіз­ним (експортним) митом та іншими податками і зборами (крім митних зборів), які справляються при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування.

За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої як оплату за виконану роботу, український виконавець сплачує ввізне мито, податки та збори, що справ­ляються при бартерних операціях.

Давальницька сировина може закуповуватися іноземним замовником на митній території України у суб’єктів підпри­ємницької діяльності України за іноземну валюту.

Контрактна вартість готової продукції, яка підлягає ввезенню на митну територію України, має бути не меншою від митної вартості давальницької сировини.

У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції у повному обсязі у період, на який надається відстрочка платежу, вексель погашається і вивізне мито, податки, збори (крім митних зборів) не справляються.

Зовнішньоекономічні операції з вивезеною давальницькою сировиною здійснюються з метою її переробки іноземним вико­навцем на продукцію (товари) за умовами складеного договору (контракту).

Зовнішньоекономічний контракт на переробку давальницької сировини повинен визначати:

- обов’язки сторін контракту;

- взаємозв’язок між виконавцями і визначення підпри­ємства, яке відвантажуватиме готову продукцію;

- порядок взаємозаліків за проведену операцію і подальші дії виконавця з готовою продукцією;

- залогову вартість давальницької сировини;

- контрактну вартість готової продукції;

- розрахунок виходу готової продукції у результаті переробки давальницької сировини;

- марку і сорт продукції;

- умови повернення готової продукції;

- наявність технологічної схеми переробки.

Переміщення через митну територію України давальницької сировини і готової продукції підлягає обов’язковому деклару­ванню на митниці.

Оприбуткування, зберігання і витрата давальницької сирови­ни здійснюються на підставі наступних супровідних документів:

- транспортних документів;

- сертифікатів якості;

- специфікації;

- страхового поліса;

- технічної документації на продукцію технічного призна­чення (техпаспорт, інструкція із збирання і монтажу, наладки і експлуатації);

- технологічна схема переробки давальницької сировини;

- інші документи, передбачені контрактом;

- картки складського обліку матеріалів (М-12);

- акт про витрату давальницьких матеріалів (М-23).

Операції з давальницькою сировиною в обов’язковому по­рядку необхідно ставити на контроль в митному органі.

За необхідності, на запит митних органів або податкових адміністрацій, визначення операцій як операцій з давальниць­кою сировиною, здійснює Міністерство економіки України на підставі акта експертизи, виданого Торговельно-промисловою палатою України або регіональними торговельно-промисловими палатами, які мають право зробити такий висновок.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)