АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відобразити вказані операції в бухгалтерському обліку

Читайте также:
 1. Агент генеральний агентські операції
 2. Арифметичні операції
 3. Біржові операції
 4. В якій відповіді (відповідях) правильно вказані необов’язкові (факультативні) види звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачені чинним КК України?
 5. Валютний кліринг валютні операції
 6. Валютні операції на умовах спот
 7. Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. Банківські операції з векселями
 8. Визначення обліку. Види обліку. Користувачі облікової інформації
 9. Відображення собівартості в бухгалтерському обліку та відображення в декларації з податку на прибуток та ф. №2
 10. Відобразити ці операції в бухгалтерському обліку.
 11. Вкажіть, в яких варіантах відповідей вказані ознаки замаху на злочин?

Завдання 63.10 жовтня засновники підприємства підписали установчий договір, відповідно до якого розмір статутного капіталу підприємства склав 155 тис. грн. Внесок українського засновника – 27 500 грн, внесок іноземного засновника – 15 тис. дол. США. Іноземний засновник вніс кошти на валютний раху­нок підприємства в сумі 10 000 дол. США та верстат, вартість якого оцінена в 5 000 дол. США.

Курси НБУ на дати здійснення операцій:

10.10 – 8,50 грн за дол. США;

20.10 – 8,60 грн за дол. США.

Відобразити ці операції в бухгалтерському обліку.

Заняття 64.Підприємство за договором фінансового лізингу 4 січня ввезло обладнання за договором фінансового лізингу. Вартість обладнання – 100 000 дол. США. Курс НБУ – 8,30 грн за дол. США. Згідно з графіком 31 січня нарахувало лізинговий платіж, який необхідно сплатити іноземному лізингодавцю у розмірі 10 000 дол. США, у тому числі 6 000 дол. США – від­шкодування вартості об’єкта лізингу, 4 000 євро – лізинговий відсоток. Курс НБУ на 31.01 п. р. – 8,35 грн за дол. США 10 лютого лізинговий платіж було сплачено, курс НБУ – 8,31 грн за дол. США. Об’єкт лізингу використовується у гос­подарській діяльності лізингоодержувача.

Відобразити операції в обліку.

Завдання 65. 10 жовтня працівник надав в бухгалтерію авансовий звіт, до якого були додані такі документи:

- посвідчення про відрядження (вибув – 04.10, прибув – 07.10);

- копія закордонного паспорта з відмітками про проходжен­ня прикордонного контролю 04.10 та 07.10;

- 2 квитки вартістю 100 євро кожний;

- рахунок за проживання в готелі з одноразовим харчу­ванням на суму 240 євро;

- нараховані добові витрати.

Курс НБУ на дату затвердження авансового звіту – 9,55 грн за 1 євро, 8,32 грн за дол. США.

Працівник отримав аванс на відрядження у розмірі 872 євро і повернув невикористані кошти до бухгалтерії. Курс НБУ на да­ту отримання коштів – 9,57 грн за 1 євро, 8,34 грн за дол. США.

Здійснити необхідні розрахунки та відобразити операції в обліку.

Теми рефератів

1. Документальне оформлення лізингу.

2. Організація обліку витрат у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

3. Порядок формування фінансових результатів від здійс­нених зовнішньоекономічних операцій.4. Бухгалтерський облік необоротних активів, придбаних або отриманих з-за кордону.

Тести

1. Кредит в іноземній валюті може бути одержаний:

а) виключно від банківської установи;

б) виключно від іноземного контрагента;

в) як від банківської установи, так і від іноземного контрагента.

2. Кредити від іноземного контрагента можна одержувати за наявності індивідуальної ліцензії:

а) так;

б) ні.

3. За отримання кредиту без ліцензії:

а) накладається штраф у розмірі одержаного кредиту;

б) накладається штраф у розмірі 10 % одержаного кредиту;

в) штраф не накладається.

4. Облік довгострокових кредитів ведеться на рахунках:

а) 504;

б) 502;

в) 506;

г) 602.

5. Курсові різниці за наслідками перерахунку заборгованості по кредитах у разі зростання курсу НБУ в бухгалтерському обліку відображаються:

а) у складі доходів від неопераційної курсової різниці;

б) у складі витрат від неопераційної курсової різниці;

в) у складі доходів від операційної курсової різниці;

г) у складі витрат від операційної курсової різниці.

6. Відсотки по валютних кредитах відображаються на рахунках:

а) 95 «Фінансові витрати»;

б) 94 «Інші операційні витрати»;

в) 92 «Адміністративні витрати»;

г) 90 «Собівартість».

7. Перерахунок заборгованості по кредитах у разі зниження курсу НБУ в податковому обліку відображається:

а) у складі доходів;

б) у складі витрат;

в) не відображається.

8. Перерахунок заборгованості за процентами по кредиту, не погашеної у відповідний строк, у разі зростання курсу НБУ в податковому обліку відображається:

а) у складі доходів;

б) у складі витрат;

в) не відображається.

9. Розмір добових за кордон у разі, якщо в рахунки готелів не включена вартість харчування складає:

а) 280 грн;

б) 224 грн;

в) 154 грн;

г) 50 дол. США.

10. Добові витрати в разі відрядження за кордон виплачую­ться працівникові:

а) у гривнях;

б) в іноземній валюті в сумі, яка в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день видачі з каси уповноваженого банку не перевищує встановлених граничних норм добових витрат;

в) інший варіант.

11.Чи є правильним наступне твердження: власник або уповноважена ним особа має право встановлювати додаткові обмеження щодо інших сум і цілей використання засобів, наданих на відрядження:

а) так;

б) ні.

12.Граничний термін знаходження у відрядженні за кордон не може перевищувати:

а) 30 днів;

б) 100 календарних днів;

в) 60 календарних днів;

г) 20 календарних днів.

13. Рішення про продовження терміну відрядження у разів разі затримки з поважних причин приймає:

а) працівник;

б) бухгалтер;

в) керівник підприємства;

г) власник підприємства.

14. До складу валових витрат підприємства не включаються витрати:

а) на проїзд(включаючи попереднє замовлення квитків, користування постільними речами в потягах, переве­зення багажу) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження;

б) на проживанняв готелях (мотелях) або наймання інших житлових приміщень, а також включені в такі рахунки витрати на харчування або побутові послуги (прання, чищення, ремонт і прасування одягу, білизни, взуття), користування холодильником, телевізором (окрім каналів, за які встановлена окрема плата);

в) на оформленнязакордонних паспортів, дозвіл на виїзд (візи), усні й письмові переклади, інші витрати, пов’я­зані з правилами від’їзду і перебування в місці від­рядження, включаючи будь-які належні до сплати податки і збори;

г) проведення заходів у рекламних цілях.

15. Чи є правильним наступне твердження: дебіторська за­боргованість в іноземній валюті, що утворилася в день видачі авансу підзвітній особі є немонетарною статтею, відобра­жається за курсом НБУ, який діяв на день її виникнення і не підлягає перерахунку у зв’язку зі зміною курсу НБУ до іноземної валюти:

а) так;

б) ні.

16. У податковому обліку заборгованість підзвітної особи при зміні валютного курсу:

а) перераховується;

б) не перераховується.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)