АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Предмет, його основні завдання

Читайте также:
 1. I.4. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 2. II Завдання додому
 3. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 4. II. Тестові завдання
 5. IІ Завдання додому
 6. IІ Завдання додому
 7. IІ Завдання додому
 8. IІ Завдання додому
 9. IІ Завдання додому
 10. IІ. Завдання додому
 11. IІ. Завдання додому
 12. V2: Предмет, задачи, метод патофизиологии. Общая нозология.

У сучасних умовах господарювання практично всі підпри­ємства здійснюють операції з іноземними партнерами. Ці різно­манітні за складом операції бухгалтерська служба повинна відобразити в бухгалтерському й податковому обліку.

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ (із змінами), зовнішньо­економічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяль­ності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єкти господарської діяльності та іноземні суб’єкти господарської діяльності керуються наступними принципами:

- принципом суверенітету народу України в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

- принципом свободи зовнішньоекономічного підпри­ємства;

- принципом юридичної рівності й недискримінації;

- принципом верховенства закону;

- принципом захисту інтересів суб’єктів зовнішньоеко­номічної діяльності;

- принципом еквівалентності обміну, неприпустимості дем­пінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

За своїм складом види зовнішньоекономічної діяльності значно різняться між собою.

Виділяють наступні види зовнішньоекономічної діяль­ності:

- експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

- надання послуг, зокрема виробничих, транспортно-експе­диційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експорт­них, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, турист­ських та інших послуг;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, вироб­нича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;

- міжнародні фінансові операції і операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

- кредитні й розрахункові операції, створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб’єктами господарської діяльності названих установ на території України;

- спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зов­нішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами госпо­дарської діяльності, що включає створення спільних підпри­ємств різних видів і форм, проведення загальних господарських операцій та загальне володіння майном як на території України, так і за її межами;- підприємницька діяльність на території України, пов’яза­на з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об’єктів власності;

- організація і здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів;

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, по­будована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовніш­ньоекономічної діяльності й іноземними суб’єктами господар­ської діяльності;

- орендні операції;

- операції з придбання, продажу та обміну валюти на ва­лютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у винятковій формі законами України.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Склад суб’єктів зовнішньо­економічної діяльності наведений на рис. 1.1.


Рис. 1.1. Склад суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Основними об’єктами бухгалтерського обліку у сфері ЗЕД є:

- валютні кошти (іноземна валюта, цінні папери, доро­гоцінні метали);

- валютні операції (пов’язані та не пов’язані з переходом права власності; з використанням валютних коштів як засобу платежу; з рухом валютних цінностей);

- товарно-матеріальні цінності, основні засоби, немате­ріальні активи та їх рух за експортно-імпортними операціями;

- розрахункові та кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами й обслуговуючими їх банками;

- витрати та кінцеві фінансові результати від операцій у сфері ЗЕД;

- лізингові операції та інше.

Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України. Але слід врахувати такі вимоги:

- фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоеко­номічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці;

- юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоеко­номічну діяльність у тому випадку, якщо це передбачено їх статутними документами.

Одне з основних завдань бухгалтерського обліку ЗЕД – за­безпечення керівництва підприємства та інших зацікавлених осіб достатньою інформацією, необхідною для прийняття вива­жених управлінських рішень, а також створити систему внут­рішнього контролю з метою посилення ефективності діяльності підприємств та запобігання крадіжок та інших зловживань.

Для досягнення цих цілей необхідно вирішити цілий комплекс бухгалтерських завдань:

- методологічного характеру: пов’язані з використанням національного плану бухгалтерських рахунків і правильним відображенням на них операцій по ЗЕД, а також питання визна­чення цінових компонентів при визначенні вартості продукції, вибір методів оцінювання господарських засобів і джерел їх утворення, спеціальних фондів, вкладання активів, затрат на виробництво й обіг, визначення й розподіл доходів;

- методичного характеру:спрямовані на достовірне відображення інформації в первинних і зведених документах та регістрах синтетичного і аналітичного обліку; раціональну побудову цих регістрів; формування вихідних документів та форм звітності при автоматизації облікових робіт;

- організаційного характеру: пов’язані з чітким розпо­ділом функціональних обов’язків серед робітників бухгалтерії (організація матеріальної відповідальності за забезпеченням збереженості товарно-матеріальних цінностей і валютних цін­ностей, вибір схеми обліку відповідних об’єктів і формування графіків документообороту, визначення періодичності складан­ня регістрів синтетичного і аналітичного обліку та фінансової звітності);

- технічного забезпечення: забезпечити раціональне ве­дення обліку за допомогою комп’ютеризації, автоматичної обробки даних первинних документів, облікових регістрів і форм звітності.

2. Нормативно-правове регулювання
бухгалтерського обліку ЗЕД

Зовнішньоекономічні операції своїми правилами, нормами і традиціями відрізняються від аналогічних операцій в Україні, оскільки підпорядковуються одночасно нормам національного і міжнародного права.

Нормативно-правове регулювання ЗЕД здійснюється Закона­ми, указами Президента України, Декретами, постановами Кабінету Міністрів тих країн, на території яких функціонують господарські суб’єкти, а також інструкціями, листами, поло­женнями Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків, Головної державної податкової інспекції, Національного Банку і деяких інших органів, уповноважених здійснювати відповідні функції такого регулювання.

Слід зазначити, що усі нормативно-законодавчі акти України, що регулюють взаємовідносини у сфері ЗЕД, доцільно розподілити на такі групи:

І – НЗА, що регулюють ЗЕД в цілому;

ІІ – НЗА, що регулюють митне оформлення експортно-імпортних операцій;

ІІІ – НЗА, що регулюють оформлення та проведення валют­них та розрахункових операцій;

IV – НЗА, що регулюють оформлення операцій у бухгал­терському обліку ЗЕД.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)