АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальна характеристика та види похідних інструментів (ПІ)

Читайте также:
 1. A. Характеристика нагрузки на организм при работе, которая требует мышечных усилий и энергетического обеспечения
 2. I. Общая характеристика договора продажи недвижимости
 3. II. Загальна характеристика ХНАДУ
 4. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 5. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 6. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 7. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 8. IV. Порівняльна характеристика парламентів країн Західної Європи
 9. S: Установить соответствие между типами общества и их характеристиками.
 10. V. Порівняльна характеристика урядів держав Західної Європи
 11. VII. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы
 12. А. Общая характеристика вены

До основних причин виникнення і розвитку ринку похідних інструментів можнат віднести наступні.

§ Необхідність зменшення ризику зміни цін на цінні папери (ЦП), товарні ресурси, а також обмінних курсів у майбутньому.

§ Пошук інструментів і ринків, що забезпечують отримання високих доходів та не потребують значних фінансових вкладень.

Об’єктивною передумовою розвитку і функціонування ринку ПІ є існування активного та ефективно функціонуючого ринку базових активів, якими можуть бути ЦП, валюта, фондові індекси, товари. При цьому учасники ринку повинні мати різні очікування напрямків зміни цін на базові активи у майбутньому.

Термін „похідні фінансові інструменти” можна вважати тотожним терміну „деривативи”.

Відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”: дериватив— це стандартний документ, що засвідчує право та/або обов'язок придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому.

В Україні до деривативів віднесені: форвардні контракти, ф’ючерсні контракти, опціони.

В Законі України „Про державне регулювання ринку ЦП в Україні” використовується термін „похідні ЦП”:

Похідні ЦП — це такі ЦП, механізм випуску і обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом) ЦП, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

Переліку похідних ЦП в законі немає, але відповідно до правил випуску і обігу фондових деривативів використовується термін „фондовий дериварив” — це документ, щодо якого ДКЦПФР зробила висновок про віднесення його до похідного ЦП як опціону чи ф’ючерсу.

Це не відповідає визначенню фондових деривативів, яке є у Законі „Про оподаткування прибутку підприємств”

Класифікація деривативів:

1) За видами контрактів:

· Форвардні контракти

· Ф’ючерсні контракти

· Опціонні контракти

· Свопи

2) За видами базових активів (в Україні відповідно до у ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств”)

· Фондові деривативи (базовими активами є ЦП та їх характеристики)

· Валютні деривативи (базовими активами є валюта)

· Товарні деривативи (базовими активами є товари або товарні ресурси)
Банк Міжнародних розрахунків за базовими активами виділяє:

§ Товарні деривативи§ Валютні деривативи

§ Процентні деривативи (базовими активами є % ставки, процентні Цп, боргові інструменти)

§ Деривативи на акції та індекси акцій.

3)За сферою обігу

o Біржові деривативи (стандартизовані):

§ Ф’ючерси

§ Опціони

§Варанти

§ депозитарні розписки

o Позабіржові деривативи:

§ Форварди

§ Свопи

Учасники ринку ПІ умовно розподіляються на дві основні групи:

— хеджери

— спекулянти


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)