АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Эпидемиологиясы. Ер адамдарда дамитын туа біткен гипогонадизмнің себептерінің бірі Клайнфелтер синдромы болып табылады

Читайте также:
 1. Эпидемиологиясы
 2. Эпидемиологиясы
 3. Эпидемиологиясы
 4. Эпидемиологиясы
 5. Эпидемиологиясы
 6. Эпидемиологиясы
 7. Эпидемиологиясы
 8. Эпидемиологиясы
 9. Эпидемиологиясы
 10. Эпидемиологиясы
 11. Эпидемиологиясы
 12. Эпидемиологиясы

Ер адамдарда дамитын туа біткен гипогонадизмнің себептерінің бірі Клайнфелтер синдромы болып табылады. Клайнфельтер синдромының таралу жиілігі тірі туылған ер балаларға 1:500 қатынасындай. Жүре пайда болған гипогонадизм жиі кездеседі, ол ер адамдардың 20%-да дамиды. Бұл көрсеткіш алынған диагностика қағидаларына тікелей тәуелді.

 

6.6 кесте.Даму кезеңіне тәуелді гипогонадизм симптоматикасы

Өзгерістер Гипогонадизмнің дамуы
Пубертатқа дейінгі кезең Пубертаттан кейінгі кезең
Сүйек Евнухоидты ұзынбойлылық, остеопороз   Остеопороз
Көмей Дауыс мутациясының дамымауы Өзгеріссіз
Түктену Әйел типі бойынша: шаптық түктенудің горизонтальды шекарасы, денеде түктенудің болмауы, сақал мен мұрттың шықпауы Шаш өсуінің баяулауы немесе шаштың, сақал-мұрттың және аксилярлы және шап аймағында түктің түсуі, андрогенді алопецияның болмауы
Тері Құрғақ, бозғылт, жасөспірімдік безеулердің болмауы Атрофия, бозғылт
Эритропоэз Анемия Анемия
Мускулатура Жетілмеген Атрофия, күшінің төмендеуі
Май тіні Әйел типі бойынша майдың жиналуы Әйел типі бойынша таралуы
Сперматогенез Инициирленбейді, бедеулік Төмендейді, бедеулік
Эякулят Жиі аспермия Спермограмма көрсеткіштерінің нашарлауы
Либидо, потенция Болмайды Әлсірейді
Жыныс мүшесі Инфантильді (ұзындығы < 5 см) Өзгеріссіз
Аталық бездер Жұмсақ < 5 мл Жұмсақ < 15 мл
Ен Пигментацияланбаған, қатпарсыз Өзгеріссіз
Простата (қуық асты безі) Жетілмеген Атрофия

 

Клиникалық көріністері

Гипогонадизмнің клиникалық көрінісі ең алдымен сырқаттың дамыған жас уақытына тәуелді (6.6 кесте). 

Диагностикасы

1. Гипогонадизмнің клиникалық көрінісі (6.6кесте) гипогонадизмнің дамуына әкелген сырқаттардың спецификалық көріністерімен бірге ұштасады (туа біткен синдромдар, соматикалық аурулар және т.б. 6.4–6.5 кесте).

2. Тестостерон мөлшерінің төмендеуі (6.2.2 бөлімді қараңыз).

3. Біріншілік гипогонадизмде ЛГ және ФСГ деңгейінің жоғары болуы, ал екіншілік гипогонадизмде керісінше төмен болуы.

 

Салыстырмалы диагностикасы

· Гипогонадизмнің дамуына әкелген сырқаттар арасында жүргізіледі.

· Аталық без патологиясына және гонадотропиндер өндірілуінің бұзылыстарымен байланыссыз дамитын гипогонадизм: гиперпролактинемия, эстрадиол гиперпродукциясы (аталық без, бүйрек үсті безі, бауырдың ісіктері) және т.б.

 

Емі

Андрогендермен орынбасушы терапия. Орынбасушы терапияға абсолютті қарсы көрсеткіш болып көкірек безі мен қуық асты безінің қатерлі ісігі, ал салыстырмалы қарсы көрсеткіші қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясы, полицитемия, ұйқы кезіндегі апноэ синдромы болып табылады. Андрогендермен орынбасушы терапияны бастамас бұрын мынадай шараларды орындау міндетті: қуық асты безін ректальды зерттеу, көкірек бездерін пальпациялау, простат-спецификалық антигендерді, гемоглобин, гемотокрит, липидті спектрді анықтау.

Тестостеронның көптеген дәрілік түрлері белгілі. Тестостерон эфирлерінің қоспасы (сустанон, омнадрен) 2–4 аптада 1 рет бұлшықетке 250 мг мөлшерде енгізеді. Таблетка түрінде тестостерон андеканоаты тағайындалады (40 мг тәулігіне 3 рет). Сонымен қатар, трансдермальды жүйелер, теріастылық имплантатттар, гельдер секілді дәрілік зат түрлері белгілі. Тестостеронмен орынбасушы терапияның мониторингі мынаған негізделеді: қуық асты безін ректальды зерттеу, 45 жастан асқан ер адамдарда простат-спецификалық антиген мөлшерін, гемоглобин, гемотокрит, липидті спектрді анықтау. Аталған бұл зерттеулер ем басталғаннан 3 айдан кейін жасалынып, кейін 6–12 ай интервалмен қайталанып отырады.

‡агрузка...

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)