АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА. 1. Кримінально-процесуальний кодекс України: глави 9-10

Читайте также:
 1. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 2. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (25 хв)
 3. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (30 хв)
 4. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (30 хв)
 5. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (33 хв)
 6. II. Основная часть
 7. II. Основная часть
 8. II. Спеціальна література
 9. II.Основна частина
 10. IV. Література
 11. NСерцевиною ринку єврокапіталів є європозики, які надаються через випуск єврооблігацій, тобто облігацій у євровалюті. Основна валюта єврооблігацій - долар США.
 12. VІ. Література та інформаційні ресурси

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: глави 9-10

2. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – С. 208-214.

3. Наказ МВС України № 336 від 15.06.2011 р. «Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України»

4. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – С. 208-214.

5. Коваленко Є.Г. Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 271-280.

6. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атіка, 2007. – С. 248-252.

7. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 5-е вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2007. – С. 343-355.

8. Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: Учебное пособие: курс лекций. – Х.: Одиссей. – 2007. – С. 238-251.

9. Кримінальний процес України: Підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін.; За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Харків: Право, 2000. – С. 198-209.

10. Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство: Навчальний посібник. – К. Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Грошевой Ю.М., Вапнярчук В.В., Капліна О.В., Шило О.Г. Досудове розслідування кримінальних справ / За заг. ред. Ю.М. Грошевого: Навчально-практичний посібник. – Харків: Видавництво „Фінн”, 2009. – 328 с.

2. Гулина С.Н., Чернышов В.Н., Шаповалова Л.И. Дознание в органах внутренних дел: Учебное пособие. – Донецк, 2000.

3. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. – М., 1981.

4. Джига М.В., Баулін О.В., Лук’янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні. – К., 1999.

5. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел: Учебное пособие. – К., 1987.

6. Зеленецький В., Денисюк П. Поняття дізнання та його види // Право України. – 2001. – № 9.

7. Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. – М., 1975.8. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. – Л., 1984.

9. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. – М., 1986.

10.Ліпінський В.В., Лобойко Л.М., Макаренко Є.І., Тертишник В.М., Шиян А.Г. Дізнання в органах внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2003.

11. Литвинчук О. І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. — Луганськ, 2007. — 234 с.

12. Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 8.

13. Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України: Досудове слідство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

14. Чайковський А.С., Губар С.В., Довбня В.А. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність. – К., 2004.

 

ТЕМА 11. Загальні умови досудового слідства

Практичне заняття

Тема заняття:„Загальні умови досудового слідства”

Час– 2 години

Мета заняття:формування у студентів навичок застосування загальних положень досудового слідства у практичних ситуаціях; поглиблення та закріплення знань, що були отримані на лекції.

Опорні поняття:досудове слідство, слідчий, підслідність, об’єднання та виділення кримінальних справ, доручення, вказівки.

 

Практичне заняття проводиться шляхом поєднання опитування за теоретичними питаннями та вирішенням задач і завдань, що складені на підставі ситуацій, які виникають у практичній діяльності органів досудового слідства та прокуратури. Наприкінці заняття студенти складають постанову про об’єднання кримінальних справ або про відмову у задоволенні клопотання за фабулами, що надаються їм викладачем.

Теоретичні питання:

1. Поняття і принципове значення загальних умов досудового слідства

2. Підслідність.

З. Початок провадження досудового слідства

4. Об’єднання та виділення кримінальних справ. Виділення окремих матеріалів кримінальної справи.

‡агрузка...

5. Процесуальна незалежність та самостійність слідчого

6. Провадження слідства у справі кількома слідчими або слідчо-оперативною групою

7. Недопустимість розголошення даних досудового слідства

8. Обов'язок слідчого вживати заходи щодо забезпе­чення відшкодування заподіяних злочином збитків і мож­ливої конфіскації майна винуватого

9. Розв’язання слідчим клопотань учасників досудового розслідування

10. Обов'язок слідчого вживати заходи щодо виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочину.

 

Задачі та завдання:

1. Органом дізнання (міліцією) порушені дві кримінальні справи: перша – за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК), друга – за фактом шахрайства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК). За кожною з цих справ протягом 10 діб провадилися слідчі дії, однак встановити осіб, винуватих у вчинені злочинів, не вдалося.

Які рішення повинні або можуть бути прийняті органом дізнання у вказаних справах?

2. Під час розслідування кримінальної справи про вбивство Іщука у слідчого Одеської міської прокуратури виникла необхідність провести окремі процесуальні дії у м. Львові. На підставі ст. 118 КПК слідчий направив окреме доручення у Львівську міську прокуратуру з проханням провести такі дії:

1) допитати як свідків Павлюка, Свірідову й Кремня; у дорученні були вказані питання, за якими необхідно допитати свідків;

2) витребувати з організації, де працював потерпілий, посвідчення до відрядження, на підставі яких Іщук перебував у службових відрядженнях протягом останніх двох місяців до вбивства.

Чи дотримані вимоги КПК щодо направлення окремих доручень?

 

3. Петренко та Сидоренко за попереднім зговором вчинили десять крадіжок у різних районах міста Луганська. Під час вчинення однієї з квартирних крадіжок в Артемівському районі злочинці були затримані.

Який орган досудового слідства повинен розслідувати справи відносно Петренка та Сидоренка?

 

4. Таранько Сергій притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 115 КК. Знаходячись під вартою, 20 травня він був доставлений до приміщення прокуратури для участі у слідчих діях. Біля приміщення прокуратури у цей час знаходилися його брат Таранько Богдан, а також Сердюк і Матронін, які вчинили хуліганські дії, викрикували вимоги про звільнення Сергія, який на їх думку незаконно утримується під вартою, виражалися нецензурними словами, розбили вікно на першому поверсі у приміщенні прокуратури, вчинили опір співробітникам міліції, які намагалися припинити їх дії.

Щодо Таранько Богдана, Сердюка і Матроніна на порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 296 КК України. Під час розслідування цієї справи було встановлено, що хуліганські дії вони вчинили на прохання Таранько Сергія. Останньому вдалося із слідчого ізолятора передати брату записку з проханням „вчинити заварушку” у момент його доставлення до прокуратури, оскільки він розраховував, що це допоможе йому втекти з під варти. Враховуючи цю обставину, слідчий вважає за необхідне притягти Таранько Сергія до кримінальної відповідальності й за співучасть у хуліганстві (як підбурювача).

Чи є підстави для об’єднання у одному провадженні кримінальної справи по обвинуваченню Таранько Сергія у вбивстві та кримінальної справи про хуліганство?

 

5. Обвинувачений у вчиненні злісного хуліганства Мельников, дізнавшись про те, що слідчий має намір провести очну ставку між ним і свідком Жулаєвою, подав письмове клопотання про відвід свідка. Своє клопотання він мотивував тим, що Жулаєва зводить із ним рахунки, бо раніше вони жили разом, проте часто сварилися й розірвали стосунки через те, що він пішов до іншої жінки, а тому Жулаєва не може давати правдивих показань у справі.

Складіть постанову про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

6. 10 вересня 2007 року слідчим відділом Ленінського РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області була порушена кримінальна справа №02/07/0987 за фактом таємного викрадення майна Іванова С.А. з його квартири за адресою: м. Луганськ, кв. Шевченка 23/15 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч.3 КК України.

25серпня 2008 року під час проникнення у квартиру Семеновича В.А. за адресою м. Луганськ, вул. Оборонна 12/49 був затриманий Баранько В.О.. У відношенні Баранько В.О. була порушена кримінальна справа №02/08/0756 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч.3 КК України.

Останній під час допиту зізнався, що квартирну крадіжку 10 вересня 2007 року вчинив також він. У ході обшуку в домі Баранько В.О. були вилучені відеомагнітофон, відеокамера та ручний годинник, які належали потерпілому Іванову С.А.

Складіть постанову про об’єднання кримінальних справ.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)