АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимірювання артеріального тиску

Читайте также:
 1. Безробіття: суть, структура, вимірювання та соціально – економічні наслідки.
 2. Викладіть сутність вартісного методу вимірювання продуктивності праці.
 3. Вимірювання витрати ПРИРОДНОГО газу
 4. Вимірювання температури тіла під пахвою.
 5. Діафрагма – це пластинка з отвором в центрі, що встановлюється в трубопроводі для вимірювання _______ рідини.
 6. Для вимірювання витрати газу
 7. для вимірювання витрати рідини
 8. Економічне зростання, його вимірювання і типологія. Чинники економічного зростання
 9. Інфляція: сутність, види, методи вимірювання.
 10. Методи вимірювання валового внутрішнього продукту (ВВП): виробничий, кінцевого використання, розподільчий.
 11. Методи вимірювання ВВП.

Оснащення:тонометр, фонендоскоп, температурний лист/інша медична документація, ручка.

 

Етапи Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту мету та хід процедури Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Отримати згоду пацієнта на проведення процедури Дотримуються права пацієнта
3. Підготувати необхідне оснащення Забезпечується можливість проведення процедури
4. Вимити і висушити руки Дотримуються інфекційна безпека
5. Виконання процедури Накласти манжетку на оголене плече пацієнта на 2-3см вище від ліктьового згину (одяг не повинен стискати плече вище манжетки); закріпити манжетку так, щоб між нею і плечем проходив лише один палець. Примітка: не слід вимірювати АТ на руці з боку проведеної мастектомії, на слабкій руці пацієнта після інсульту та на паралізованій руці Забезпечується достовірність результату     Виключається лімфостаз, який виникає внаслідок нагнітання повітря в манжетку, та перетискання судин
6. Запропонувати пацієнту правильно покласти руку: в розігнутому стані долонею догори (якщо пацієнт сидить, попросити підкласти під лікоть стиснутий кулак кисті вільної руки) Забезпечується повне розгинання кінцівки
7. Перевірити положення стрілки манометра відносно нульової відмітки шкали Перевіряється готовність апарата до роботи
8. Протерти мембрану фонендоскопа спиртом Дотримується інфекційна безпека
9. Знайти місце пульсації плечової артерії в ділянці ліктьової ямки і поставити на це місце мембрану фонендоскопа Забезпечується достовірність результату
10. Закрити вентиль на груші, повернувши його вправо, і нагнітати повітря під контролем фонендоскопа до тих пір, поки тиск у манжетці за показниками манометра не перевищить на 20 мм рт.ст. той рівень, за якого зникають тони Короткова Виключається дискомфорт, пов'язаний з надмірним перетисканням артерії та забезпечується достовірний результат
11. Випустити повітря з манжетки зі швидкістю 2 мм рт.ст. за 1 с, повернувши вентиль. Одночасно фонендоскопом вислуховувати тони на плечовій артерії і слідкувати за показниками шкали манометра За такої швидкості збільшується достовірність результату
12. У момент виникнення над плечовою артерією перших звуків (тони Короткова) запам'ятати цифри на шкалі, що відповідають систолічному тиску Визначається систолічний тиск
13. Продовжуючи випускати повітря, зафіксувати цифри на шкалі у момент послаблення або повного зникнення тонів Короткова Визначається діастолічний тиск
14. Оцінити результат, враховуючи величину окружності плеча. При вимірюванні на худорлявій руці АТ буде нижчим, на повній - вищим від дійсного. Значення систолічного АТ не потребує корекції при окружності плеча близько 30 см, діастолічного - при окружності плеча 15-20 см. При величині окружності плеча 15-30 см рекомендується до показника систолічного тиску додати 15 мм рт.ст., при окружності 45-50 см - відняти від отриманого результату 25 мм рт.ст. 3 урахуванням цих показників забезпечується достовірність результату
15. Повторити п. 11-16 ще 2 рази з інтервалом у 2-3 хв Забезпечується достовірний результат вимірювання артеріального тиску
16. Закінчення процедури Дані вимірювання округлити до 0 або 5, записати у вигляді дробу (в числівнику систолічний тиск, у знаменнику - діастолічний), наприклад 120/75 мм рт.ст. Забезпечується достовірність інформації
17. Повідомити пацієнту результати вимірювання Забезпечується право пацієнта на інформацію
18. Протерти мембрану фонендоскопа спиртом Дотримується інфекційна безпека
19. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
20. Задокументувати дані дослідження у температурний лист (форма 004/о) або іншу медичну документацію Забезпечується документування результатів вимірювання артеріального тиску

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)