АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Переміщення пацієнта з положення лежачи на боці в положення сидячи з опущеними ногами (виконує один медичний працівник)

Читайте также:
 1. B. Забезпечити спокій, лежаче положення з піднятими нижніми кінцівками.
 2. C. Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби.
 3. C. Перевести постраждалого у стабільне положення.
 4. I. Загальні положення
 5. I. Загальні положення
 6. Блок 8-2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ.
 7. Британці лежачих не добивають
 8. Виберіть неправильне положення.
 9. Вихідні положення інвестиційної теорії циклів
 10. Вопрос Загальні положення договору оренди.
 11. Вопрос Основні положення досудового врегулювання господарського спору.
 12. Впереди показалась полоска тусклого света. Уламры теперь видели землю под ногами; они бежали быстрей и уверенней, не спотыкаясь, но и медведи тоже ускорили шаги.

Можна виконувати як на функціональному, так і на звичайному ліжку

 

Показання: 1) вимушене пасивне положення; 2) зміна положення, якщо є ризик пролежнів

 

Необхідні дії Обґрунтування
1.Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду Дотримується право пацієнта на інформацію
2.Оцінити стан пацієнта і довколишні умови. Закріпити гальма ліжка Забезпечується безпека пацієнта
3.Опустити бічні бильця (якщо вони є) з того боку, де стоїть медичний працівник Забезпечуються безпека пацієнта і доступ до нього
4.Стати навпроти пацієнта: ліву руку підвести під його плечі, праву руку під коліна, обхопити їх зверху. Зігнути ноги в колінах. Не нахилятися! Забезпечується правильне положення тіла пацієнта
5.Підняти пацієнта, опускаючи його ноги вниз і одночасно повертаючи на ліжку в горизонтальному положенні під кутом 90° Забезпечується правильне положення тіла медичного працівника та пацієнта
6.Посадити пацієнта, продовжуючи стояти до нього обличчям, притримуючи його лівою рукою за плече, а правою – за корпус Забезпечується безпека пацієнта: виключається ризик падіння, пов'язаного з запамороченням
7.Переконатися, що пацієнт сидить надійно. Підкласти підпору для спини Забезпечується безпека пацієнта та його комфорт
8.Узути на ноги пацієнту тапочки, якщо його ноги торкаються підлоги, або поставити під ноги ослінчик, якщо ноги не торкаються підлоги Виключається небезпека переохолодження і звисання стоп
9.Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека

Переміщення пацієнта з положення сидячи на ліжку з опущеними ногами на функціональне крісло-каталку, що має рухому підставку для ніг, або стілець (виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати).

Показання:

1)зміна положення;

2)транспортування;

3)переміщення з функціонального ліжка на функціональне крісло-каталку, яке має рухому (знімну) підставку для ніг (на стілець).

Оснащення:маска, рукавички, водонепроникний фартух, водонепроникний мішок, функціональне крісло-каталка.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)