АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підмивання пацієнта (за допомогою махрової рукавички)

Читайте также:
 1. B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача
 2. Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.
 3. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
 4. Визначимо обсяг механізованих робіт та потребу в тракторах і комбайнах у СК «Агробізнес» за допомогою таблиці 2.11
 5. Визначити за допомогою «логічного квадрату» відношення між судженнями
 6. Внутрішньовенне введення лікарських засобів за допомогою периферичного катетара.
 7. Догляду за пацієнтами (виконання медичних маніпуляцій)
 8. За допомогою який інструментів центральний банк регулює процес створення грошей комерційними банками?
 9. За допомогою якого приладу не можна визначити густину рідини?
 10. Завдання символічних кон6стант за допомогою директиви define.
 11. Інгаляція лікарських речовин за допомогою індивідуального аерозольного інгалятора
 12. Миття пацієнта в ліжку.

Оснащення:посудина з теплою (35-370С) водою, корнцанг, ватні тампони або марлеві серветки, обліпихова олія, чиста серветка або пелюшка, махрові рукавички – 2 штуки, гумові рукавички – 2 пари, маска, судно, клейонка, водонепроникний мішок, ширма.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)