АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поява протестантизму, його основні риси

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Б) Основні властивості операцій над множинами
 3. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 4. Бюджетна система України: основні характеристики
 5. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 6. Виникнення, джерела та основні періоди розвитку індуїзму
 7. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 8. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 9. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ
 10. Джерела інформації соціальної статистики та її основні завдання
 11. Екзистенціалізм та його основні напрями
 12. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів

Трете питання стосується наймолодшого з основних напрямів християнства — протестантизму (протестантства), що виник у XVI ст.

Початок XVI сторіччя у Європі — епоха радикального зламу в європейській культурі, час, коли закладається матриця її розвитку на багато століть уперед.

У такій ситуації католицька церква виступає на захист ідеалів Середньовіччя.

На початок XVI ст. антицерковні рухи сягнули апогею, їхня соціальна база була надзвичайно барвистою: політичні діячі й пра­вителі, що прагнули незалежності від Риму; гендлярі й промислов­ці, що страждали від хабарів та феодальної роздробленості; збідні­лі аристократи й лицарство, яке вбачало в католицькій церкві кон­курента в ошукуванні підлеглих; діячі науки, що чинили опір цер­ковним догмам; селянство та міські низи, що на них давила уся со­ціальна піраміда...

31 жовтня 1517 р. у Віттенберзі місцевий священик Мартін Лютер прибив на брамі свого собору тези, в яких виступав проти прак­тики продаж: т. зв. індульгенцій — свідоцтв про відпущення гріхів. Індульгенція як папська грамота відпускала як уже скоєні гріхи, так і ті, що можуть бути скоєні в майбутньому; видавалася за гроші або особливі заслуги перед церквою.

Рим відповів погрозою відлучення та фізичної розправи. Вже наступного року Лютер одержує наказ з'явитися до Риму, але за­вдяки підтримці саксонського курфюрста Фрідріха III він зумів ухилитися від поїздки.

Критику Лютера викликала й католицька ідея про небесне представництво церкви. Між людиною і Богом, стверджував він, не має бути посередників: Бог дає спасіння з власної волі, а не під ти­ском прохань грішника. Доля людини визначається не церквою, а милістю Божою; своїми силами досягти спасіння неможливо. Спа­сіння досягається лише через беззастережну віру в жертву Христа.

Унаслідок таких поглядів протестантизм корінним чином змі­нив уявлення про місце й роль релігії в людському житті. Священ­ною визнавалася вся повсякденна діяльність, церковна регламента­ція життя ліквідувалася. Важливим є не те, що робить людина, а те, як вона усвідомлює свій обов'язок перед Богом, не наслідок діяльно­сті, а внутрішній стан, мета, яку людина перед собою ставить.

Особиста віра, за Лютером, робить людину вільною «внутріш­ньо». А тому гасло любові до ближнього прирівнюється до служби ближньому. Людина не повинна на зразок ченця тікати від світу. Протестантизм висуває особливу етику — етику мотивів.Поряд з бюргерською активізувалася й народна реформація, що в ній найзначнішою постаттю був Томас Мюнцер, котрий роз­починав свою діяльність як послідовник Лютера.

Значення Мюнцера полягає насамперед у тому, що він утілив есхатологічною мовою народне відчуття світу. Мюнцер поділяв переконання у «виправ­данні вірою», але земне призначення людини він трактував переду­сім як боротьбу обраних Богом ревнителів, що покликані встанови­ти на землі новий порядок, в якому не буде зла. Наступний етап Реформації пов'язаний з вченням Кальвіна, кот­рий сприйняв протестантські ідеї вже усталеними (він був на 26 років молодший від Лютера). Свою модель Кальвін зреалізував на практиці, перетворивши Жене­ву на таке собі місто-монастир, подолавши владу прокатолицьких кіл і встановивши деспотичний порядок. Громадяни повинні були обов'язково відвідувати богослужіння, контролювалися книги, що їх завозили до міста і в ньому видавали. Регламентувалося геть усе: як одягатися, що їсти, навіть яке ім'я дати малюкові. Суворій забороні підлягали концерти, танцювальні вечірки, інші розваги. Члені місь­кого магістрату відвідували оселі громадян з метою контролю їхніх думок та способу життя.

Особливої форми набула Реформація в Англії, де в середині XVI ст. королівською владою було затверджено компромісну англі­канську церкву.

Посилення англійської буржуазії стимулювало пуританський рух (назва походить від «puras» — «чистий»). Пуритани закликали до подальшого звільнення церкви від папізму, особливо за визнання її незалежності від світської влади. На правому фланзі пуритан зна­ходилися кальвіністи (в даному випадку вони йменувалися пресвіте­ріанами), які визнавали право влади королеви контролювати церкву, підтримувати її фінансове благополуччя, переслідувати єретиків та ін. Більш радикальні кола, так звані індепенденти (тобто незалежні; це угрупування очолював лідер англійської буржуазної революції Олівер Кромвель) наполягали на повній самостійності релігійних угрупувань, висували ідею церкви як «спільноти видимих святих», заперечували хрещення дітей.

‡агрузка...

Становлення протестантських угруповань викликало хвилю ка­толицького опору, що увійшов в історію як Контрреформація. Апоге­єм Контрреформації стала т. зв. Варфоломіївська ніч 24 серпня 1572 р. — жорстоке винищення протестантів, що охопило всю Фран­цію й відзначалося нечуваною жорстокістю.

Переслідування протестантів стають причиною їхньої масової еміграції, в першу чергу до православних країн. Таким чином у кінці XVIII ст. з'являються в Україні перші поселення менонітів — пред­ставників однієї з найстаріших протестантських церков, котрі відді­лилися від анабаптистів (див. вище). Протягом століття на Україні виникають численні поселення п'ятидесятників, баптистів, єван­гельських християн (євангелістів), адвентистів, «свідків Ієгови» та ін. (докладніше про цей аспект релігійного життя нашої країни йти­меться в наступної темі).

Які ж особливості притаманні протестантизму й відрізняють його від інших християнських конфесій?

1. Протестантизм вважає джерелом віри виключно Біблію. У цьому питанні протестанти наближаються до поглядів право­славних.

2. На відміну від католицтва, яке вважає, що істина відкривається трьома шляхами: вірою, інтуїцією та розумом, у протестант­ській теології розум із цієї тріади виключено. При звертанні до Святого Письма слід виключити геть і філософію -- адже, за словами Лютера, «розум — повія Сатани».

3. Протестанти вважають, що доля людини визначена ще до її на­родження, тому традиційна для католиків і православних моли­тва й роль священика як посередника між Богом і людиною, складна культова практика й організація не мають для протес­тантів значення.

4. Протестантизм наполягає на здешевленні та спрощенні церков­них ритуалів, відмовляється від зображень Бога, святих, не ви­знає священних реліквій (таких, як святі мощі і т. п.)

5. У протестантизмі служба ведеться національними мовами. У ній домінують спільне виконання псалмів та читання Біблії з коментуванням.

6. Із семи християнських таїнств протестанти визнають лише два: хрещення й причастя. Кальвіністи пішли далі — вони визнають за таїнство лише хрещення.

7. Кожен віруючий може не лише читати Біблію, але й комен­тувати її.

8. Пастор обирається з найбільш доброчесних та освічених па­рафіян.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)