АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття релігієзнавства

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 3. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 4. Введення поняття комплексного числа
 5. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 6. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 7. Відношення між поняттями
 8. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями
 9. Вступ. Поняття трудового права України як галузі права.
 10. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
 11. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
 12. Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ

Тема 1. ПРЕДМЕТ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

План лекції:

1.Поняття релігієзнавства

2.Релігія й віра

3.Релігійний культ

4.Функції і роль релігії в суспільстві

 

Поняття релігієзнавства

«Теологія» (від давньогрецьких слів theos - «бог», logos — «закон», «знання», «наука», тобто «наука про божественне»). Незважаючи на те, що власне теологія з'являється лише в добу Серед­ньовіччя, певною мірою спекулятивно теологічними були підходи до пояснення Божественного, його походження, зв'язку людства й світа богів тощо ще в Стародавньому світі. Про це свідчать просякнуті гли­боким міфологізмом, а тому й символізмом, тексти стародавніх єгип­тян, вавілонян (насамперед представників жрецької касти), стародав­ніх китайців — даосів та конфуціанців, представників грецьких міс­тичних сект — піфагорійців та орфіків тощо. Вони намагались пояс­нити божественний устрій Всесвіту, а через це — необхідність тих чи інших ритуалів, обрядів, культових гімнів та заклять.

Справжня теологія — це вчення про Бога в католицькій та про­тестантській традиції та богослов'я як наука про славлення Бога в православній та мусульманській традиціях (оскільки останні відки­дають будь яку можливість пізнання Бога і вважають можливим ли­ше його славлення). Теологія чи богослов'я виникають з намагання роз'яснити основні положення тієї чи іншої релігії, перекласти обра­зи та догматичні формули, що містяться в священних книгах, поста­новах соборів, на мову понять; зробити зрозумілими масам парафіян складні символи віри.

Богословське - теологічний підхід до релігії - це підхід до релігії зсередини, з позицій самої релігії. Основу такого підходу становить релігійна віра. Збагнути релігію, на думку теологів, може лише релігійна людина. Нерелігійній людині релігія недоступна.

Такому підходу до релігії протистоять філософський і науковий способи пояснення релігії як підходи «ззовні». Такий підхід не пе­редбачає безперечно негативну позицію по відношенню до релігії. Він може бути реалізованим з тією самою метою, що й богослов­сько-теологічний підхід, але спиратиметься на принципово іншу ме­тодологію. Якщо теологічний підхід здійснюється на основі прий­няття релігійного віровчення як вихідної та безсумнівної істини (до­гми) в межах «релігійного досвіду», то філософська й наукова мето­дологія мусить вийти за межі цього досвіду, піддати релігію критич­ному дослідженню з позицій раціо, логічно-теоретичних та емпірич­но-наукових критеріїв істинності. При цьому в методології філософії й науки дослідження релігії існують свої суттєві відмінності.Традиційне релігієзнавство в працях найяскравіших своїх пред­ставників виходить із того, що від початку існування людських спільнот існує й релігія в тих чи інших своїх, хай навіть і в початко­вій, формах, оскільки вона являє собою форму горизонтальних та вертикальних соціальних зв'язків, що сприяють консолідації й поза-юридичному врегулюванню суперечностей у соціумі. Не випадково саме слово «релігія» походить від латинського religare — пов'язува­ти, об'єднувати, а згодом — religis — священний, культовий. Таким чином, релігія являє собою соціально-культурний і духовний фено­мен, що втілює й виражає не лише віру в існування надприродного Начала — джерела буття всього існуючого; вона специфічно органі­зує цю віру через культову й ритуальну практику, таким чином ви­ступає засобом спілкування та зв'язку як з Абсолютом, так і в межах окремої спільноти — чи то племені, чи то народу, чи то певної кон­фесії. Будь яку релігійну систему характеризує віра в трансцендентне й система зв'язку з ним.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)