АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ

Читайте также:
 1. X. Действия участкового уполномоченного полиции при выявлении, пресечении и документировании (фиксировании) административных правонарушений
 2. АКТОВІ, ДІЛОВОДНІ ТА СУДОВО-СЛІДЧІ ДОКУМЕНТИ
 3. Виконання. Виконавчі документи
 4. Вопрос 10.Порядок створення та установчі документи суб’єктів господарювання.
 5. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ СТРАХОВИКУ В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
 6. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ.
 7. Засновницькі документи та їх підготовка
 8. Організаційні документи
 9. Особенности документирования трудовых отношений государственных служащих.
 10. Підстави виконання. Виконавчі документи
 11. Поняття шляхи та етапи створеннясуб’єкта госп. діяльності. Установчідокументи юридичних осіб
Перелік форм первинної медичної облікової документації
№ з/п Назва форми № форми Термін зберігання, роки
Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах
Медична карта стаціонарного хворого 003/о
Листок лікарських призначень 0034/о
Протокол переливання крові та її компонентів 003-5/ о
Температурний листок 004/о
Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин 005/о
Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару 007/о
Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин 009/о
Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару 066/о
Медична облікова документація, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)
Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 003-2/о
Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів 025-2/о
Талон на прийом до лікаря 0254/о
Талон амбулаторного пацієнта 025-6/о

 

Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант) 025-7/о
Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка) 026/о
Контрольна карта диспансерного нагляду 030/о
Книга запису викликів лікарів додому 031/о
Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома 039/о
Карточка попереднього запису на прийом до лікаря 040/о
Карта профілактичних флюорографічних досліджень 052/о
Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацією) БЦЖ 055/о
Карта профілактичних щеплень 063/о
Журнал обліку профілактичних щеплень 064/о
Журнал запису амбулаторних операцій 069/о
Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі 071/о
Санаторно-курортна карта 072/о
Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 076/о
Медична довідка на учня, який від'їжджає в оздоровчий табір 079/о
Медичний висновок на дитину(підлітка)-інваліда з дитинства у віці до 16 років 080/о
Історія розвитку дитини. 112/о
Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань 128/о
Карта обліку диспансеризації 131/о
Медична облікова документація; що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях)
Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого 027/о
Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії 035/о
Журнал реєстрації листків непрацездатності 036/о
Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення 038/о
Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 058/о
Журнал обліку інфекційних захворювань 060/о
Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад 095/о
Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/о-96
Лікарське свідоцтво про смерть 106/о-95
Журнал обліку померлих 151/о
Медична облікова документація, що використовується в інших закладах охорони здоров'я
Журнал реєстрації амбулаторних хворих 074/о
Журнал запису звернень про невідкладну медичну допомогу 115/о
         

  


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)