АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шкільна реформа (1864 р.)

Читайте также:
 1. Аграрна реформа П. Сталипіна в Україні і її наслідки
 2. Аграрная реформа
 3. Аграрная реформа 1861 г. и развитие сельского хозяйства
 4. Аграрная реформа 1861 г., ее механизм и особенности проведения в белорусских губерниях.
 5. Аграрная реформа П.А. Столыпина: причины, ход, итоги, уроки.
 6. Аграрная реформа П.А.Столыпина в России.
 7. Аграрная реформа правительства П.А. Столыпина: предпосылки, сущность, историческое значение
 8. Аграрная реформа.
 9. Адміністративна реформа в Україні
 10. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕФОРМАТСКИЙ И ЕГО КНИГА
 11. Билет 20. Пушкинская реформа языка художественной литературы.
 12. Билет 29. Реформы 60-70-х годов ХIX в. Крестьянская реформа.

Царський уряд вирішив підпорядкувати своєму контролю навчальнізаклади. Запроваджувалися єдина система початкової освіти (4 класи). Початкова школа повинна булавиховувати в народі релігійно-монархічну мораль. Обов’язковими предметами були “Закон Божий” іцерковний спів. Із загальноосвітніх дисциплін запроваджувалося тільки навчання грамоті, чотирьомарифметичним діям, наданням відомостей з географії, малювання і т. і.Середня освіта була представлена двома типами гімназій: класичними та реальними (чоловічі іжіночі). Право навчатися в них надавалося всім станам, але через високу плату скористатися ним моглилише діти багатіїв. Право вступу до університету мали тільки особи, що закінчили класичні гімназії.Закінчення реальної гімназії надавало право на вступ до вищої технічної школи, а закінчення жіночоїгімназії узагалі ніяких прав не давало, оскільки метою останньої, як прямо проголошувалося в статуті, булопідготувати освічену „дружину і матір родини”.Певні зміни вносилися і до вищої школи. Зокрема, надавалася певна автономія університетам,створювалися ради професорів, котрі повинні були керувати всім життям навчальних закладів,запроваджувалися вибори деканів

Військова реформа.

Протягом 1862-1874 рр. здійснювалася військова реформа. Був здійснений рядзаходів, пов’язаних із перебудовою армії. Проведено переозброєння і переобмундирування армії, удосконаленасистема її постачання, управління, бойової підготовки військ і підготовки офіцерських кадрів.Уся територія Росії у 1867 р. була розділена на 10 військових округів, з них 3 (Київський, Одеськийі Харківський) в Україні. Поряд з округами створювалися інші органи місцевого військового управління. Укожній губернії і повіті засновувалися управління військового начальника.У січні 1874 р. був прийнятий новий статут про військову повинність. Рекрутські набори булизамінені загальною військовою повинністю для осіб, яким минув 21 рік. Термін військової служби скорочувався до 6 років у сухопутних військах і до 7 років на флоті. Від військової повинності звільнялосядуховенство і певні привілейовані верстви суспільства, частина іноземних колоністів.

Міська реформа. Ця реформа реорганізовувала систему міського самоврядування. Відповідно дозакону від 16 червня 1870 р. у всіх містах країни змінювався принцип вибору до міських дум. В основівизначення права участі у виборах гласних до міських дум відтепер лежав не становий, а майновий ценз.Виборче право надавалося тільки власникам нерухомого майна, котрі платили податки. Всі інші категорії,що складали більшість міського населення, насамперед робітники, ремісники, дрібні службовці, цього праване мали. Жінки також не мали права брати участь у виборах.Щоб забезпечити перевагу в думках представників великої буржуазії, вибори проводилися по трьохстанових куріях, кожна з яких незалежно від кількості тих, хто брав участь у виборах, обирала третинузагального числа гласних.Міські управи займалися благоустроєм міст, промисловістю, торгівлею та іншими господарськимипитаннями. Вони безпосередньо підпорядковувалися губернаторові і міністрові внутрішніх справ.Одночасно з проведенням цих досить ліберальних реформ, уряд посилив контроль за видавничоюдіяльністю. За законом 1865 р. цензурні установи передавалися з відання Міністерства народної освіти доМіністерства внутрішніх справ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)